Användarvillkor

Besökaren bör först läsa igenom nedan nämnda användarvillkor för SEB-bolagens webbplats.

Tillämpningsområde

Följande villkor tillämpas på SEB-bolagens (härefter SEB) Internet sidornas användare och SEB. Den som läser SEB:s www-sidor (härefter webbplatsen) godkänner samtidigt villkoren. Förutom de allmänna villkoren kan tjänsterna och delar av webbplatsen vara förenade med särskilda villkor för tjänster, fonder, placeringsverksamhet samt andra tillämpliga villkor. Webbplatsen, dess innehåll och tjänsterna som kan användas via webbplatsen är avsedda för användning endast i Finland, om inte annat meddelas. Finsk lag tillämpas på webbplatsen oberoende av användarens vistelseort.

Webbplatsens innehåll

Webbplatsen innehåller allmän information om bolag tillhörande SEB-koncernen samt produkter och tjänster de erbjuder samt information om marknaderna. Innehållet på webbplatsen är skrivet i informationssyfte, om inte annat uttryckligen meddelas. Material eller information på webbplatsen utgör inte ett bindande anbud och medför inga förpliktelser för SEB. Innehållet får inte heller tolkas som grund för rättsliga åtgärder, som placeringsrådgivning eller som en rekommendation för fond- eller värdepappersplaceringar eller annan placeringsverksamhet eller som kreditinstitutsverksamhet. Användaren fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar, på basis av sina egna utredningar och riskbedömningar. Vid behov ska användaren vända sig till sin rådgivare. Användaren är ansvarig för resultatet av sin placeringsverksamhet. SEB strävar till att ombesörja att material och information på webbplatsen är korrekt vid tidpunkten för publicering. SEB ansvarar dock under inga omständigheter för materialets äkthet eller fullständighet, eller för innehållets tillämplighet för specifika användare. SEB ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller ekonomisk förlust som eventuellt har uppkommit till följd av placeringsbeslut eller andra ekonomiska beslut fattade på basis av webbplatsens information.

Webbplatsens tillgänglighet

SEB ansvarar inte för tillgängligheten av webbplatsen eller de tjänster som kan nås via den. Inte heller ansvarar SEB för avbrott eller fördröjning i funktionerna eller för tredje parters, t.ex. tjänsteleverantörers, verksamhet. SEB förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera webbplatsens innehåll, eller att helt eller delvis ta bort delar av sidorna utan att i förväg meddela om förändringen. SEB ansvarar inte för skada eller ekonomisk förlust orsakade av webbplatsens eller de länkade tjänsternas funktionsduglighet eller fördröjningar.

Rättigheter

SEB förbehåller sig alla immateriella rättigheter, ss upphovsrätt och äganderätt, till material som publiceras på webbplatsen, om inte annat uttryckligen meddelas. Webbplatsens innehåll får under inga omständigheter kopieras, lagras, överföras eller distribueras utan ett på förhand givet, skriftligt medgivande av SEB. Material från webbplatsen får utnyttjas endast i den omfattning Finlands Lag tillåter.
Information given av tredje part
SEB ansvarar inte för tredje parters Internet sidor eller innehåll som kan nås via länkar från webbplatsen. Det finns inga garantier för att information som rör sig i ett öppet datanät är pålitlig, felfri, äkta eller säker. SEB ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller ekonomisk förlust som eventuellt har uppstått på grund av information given i ett öppet datanät.

Cookies

Cookies är filer med information om användningen av en webbtjänst. Cookies kan lagras på användarens dator och de kan utnyttjas för att styra kontakten mellan webbläsaren och servern. Inom SEB-koncernens webbsidor använder vi cookies. Om ni inte accepterar användandet av cookies kan ni stänga av cookies via er webbläsares säkerhetsinställningar. Vi ber er uppmärksamma att vissa funktioner på olika webbplatser kräver att man som användare accepterar cookies.

Information för personer bosatta i Förenta staterna

Materialet på dessa Internetsidor är inte riktat till medborgaren i Förenta staterna eller andra personer, företag, bolag, fonder, föreningar och korporationer som verkar i Förenta staterna och är underordnade Förenta staternas lag eller skattereglering i Förenta staterna. SEB erbjuder inte sina tjänster och produkter till ovannämnda personer eller juridiska personer.