Information om SEB, produkter och tjänster

Information om bolag tillhörande SEB-koncernen samt produkter och tjänster som de erbjuder

Det här dokumentet och avtalsvillkoren innehåller de uppgifter som värdepappersmarknadslagen, lagen om placeringsfonder, betaltjänstlagen och Finansinspektionens föreskrifter samt konsumentskyddslagens 6a kapitel 6-9 § om distansförsäljning av finansieringsprodukter förutsätter att ges till kunden innan ett avtal ingås. Produktspecifik information (beskrivning av produkten och centrala egenskaper, kostnader och arvoden, beskattning, m.m.) finns tillgänglig hos SEB (antingen på adressen nedan eller på webbplatsen www.seb.fi/kapitalforvaltning). Avtalsvillkoren finns alltid bifogade i det material som ges till kunden, så att kunden kan bekanta sig med dem. Information och faktablad om placeringsfonder och fondföretag som SEB Kapitalförvaltning Finland Ab marknadsför finns på webbplatsen www.seb.fi/kapitalforvaltning eller kan fås från kundtjänsten.

Bolagsinformation

Bolag tillhörande SEB-koncernen som betjänar kapitalförvaltning kunder är ett värdepappersföretag, ett fondbolag och ett utländskt kreditinstituts finländska filial.

Företagens basinformation är:

FöretagFO-nummerCentralt verksamhetsområde
SEB Kapitalförvaltning Finland Ab    0974060-3 kapitalförvaltning, investeringsrådgivning
SEB Fondbolag Finland Ab    0815140-1 fondverksamhet
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen   0985469-4 kreditinstitutsverksamhet

Alla ovan nämnda bolag är införda i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och de har det verksamhetstillstånd som lagen förutsätter. Tillstånden för värdepappersföretaget och fondbolaget har beviljats av Finansinspektionen (eller finansministeriet), adress Snellmansgatan 6, 00101 Helsingfors. Tillståndet för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har beviljats av den svenska tillsynsmyndigheten Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Kunderna betjänas på finska och svenska och avtalsvillkoren och andra dokument är tillgängliga på dessa språk. Finsk lag tillämpas på de avtal som ingås med kunden och uppgifter om tjänsterna ges på det sätt som finsk lag förutsätter.

Rapporter levereras till kunden enligt vad som särskilt har överenskommits, dock minst årligen.

Placeringsinstrument och deras risker

SEB erbjuder sina kunder ett omfattande urval investeringstjänster och finansieringsinstrument (investeringsobjekt). Finansieringsinstrument är bland annat andelar i inhemska och utländska placeringsfonder, andelar i fondföretag, aktier, masskuldebrev (inklusive t.ex. aktieindexlån) och derivatavtal. Typiskt för dessa instrument är att de innehåller en risk att förlora det investerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska avkastningen är aldrig en garanti för framtida avkastning.

Värdeutvecklingen av andelar i placeringsfonder och fondföretag är beroende av värdeutvecklingen av de investeringsobjekt som fonden eller fondföretaget har investerat i. Nedan har redogjorts för de mest typiska riskerna för olika investeringsobjekt. Riskerna i fondföretag och placeringsfonder som investerar i aktier är vanligtvis större än i en fond som investerar i ränteinstrument. Det är också möjligt att värdeutvecklingen hos en andel i en placeringsfond eller ett fondföretag är sämre än utvecklingen hos andra liknande fonder eller i medeltal på marknaden för fondens typiska investeringsobjekt.

Aktieinvesteringar innebär en risk att aktiens värde minskar eller att den blir värdelös till exempel på grund av målföretagets konkurs. Bolagens eventuella dividendutdelningar till aktieägarna varierar till storleken och kan också upphöra helt.

Masskuldebrev och övriga ränteinvesteringsinstrument innehåller vanligtvis emittentrisk och ränterisk. Med emittentrisk avses risk för att masskuldebrevets emittent inte kan betala sin skuld till investerarna, varmed investeraren går miste om det investerade kapitalet helt eller delvis. En försämring av emittentens soliditet innebär vanligtvis även att masskuldebrevets värde sjunker före dess maturitet. Fastän t.ex. ett aktieindexlån vore kapitalgaranterat är det endast emittenten som svarar för kapitalgarantin och denna är inte nödvändigtvis ett till SEB-koncernen hörande bolag. Ränterisk innebär att masskuldebrevens marknadsvärde kan sjunka ifall den allmänna räntenivån stiger.

Vid beräkning av riskerna med hänsyn till investeringar i utländska värdepapper skall kunden även observera riskerna i anslutning till förvaringsarrangemang och värde-pappershandel. SEB ansvarar inte för risker i anslutning till utländsk handel, såsom fel hos en utländsk värdepapperscentral, underförvarare eller handelsplattform, inte heller för utländsk värdepapperscentrals eller underförvarares konkurs eller betalningsoförmåga. Vid investeringar utanför EES-området bör man även lägga märke till att lagstiftning om investerarskydd ofta avviker från den inhemska regleringen till investerarens nackdel och att till exempel missbruk av insiderinformation nödvändigtvis inte förbjudits.

Vid investeringar i andra valutor än euro bär kunden alltid även risken sammanhänger med valutakurser. Investeraren skall ytterligare observera att så kallad likviditets-risk gäller alla finansieringsinstrument. Likviditetsrisk innebär att handel med finansieringsinstrumentet inte alltid existerar på ett sätt som skulle möjliggöra realisering av instrumentet inom sedvanlig tid. Likviditetsrisken gäller även fondplacerande.

Placeraren bör också alltid beakta skatterisker relaterade till placerande. Skattelagstiftningen är ofta tvetydig och kan förändras. Till placerande förknippas också andra rättsliga risker, eftersom ändringar i lagstiftningen t.ex. kan försvaga en fondplacerares, aktieägares eller masskuldebrevslåneplacerares ställning. Också bolagsrättsliga transaktioner som fusioner, delningar, emissioner och ändringar i bolagsordningen kan inverka på placerarens ställning. En liknande risk gäller också fondplacerande, eftersom fonder kan likvideras. Fonder kan också fusioneras eller delas och deras stadgar kan ändras. Ändring i en fonds stadgar kan innebära ändring av fondens placeringsstrategi eller -verksamhet.

Fonders tecknings- och inlösningspriser

SEB Kapitalförvaltning Finland Ab och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen förmedlar fondteckningar till SEB Fondbolag Finland Ab:s fonder liksom även till SEB-koncernens och externa fondbolags fonder. Dylika fonder används också inom förmögen­hetsförvaltningen. Vid dessa fonder förekommer olika förfaranden för att garantera fondplacerarnas jämbördiga behandling i situationer, där stora teckningar eller inlösen orsakar kostnader för fonden, till exempel transaktionskostnader. Det är möjligt att fondens tecknings- eller inlösningspris ändras placerarspecifikt, till exempel så att tecknings- eller inlösningsrela­terade transaktionskostnader höjer teckningspriset eller sänker inlösningspriset (till exempel s.k. swing pricing). Det är också möjligt att det vid teckning och inlösning, utöver tecknings- och inlös­ningsprovisionen, uppbärs en kompensation som betalas till fonden. Motsvarande förfaranden kan tillämpas även i SEB Fondbolag Finland Ab:s fonder.

Förvaring av kundmedel

SEB:s kapitalförvaltningskunders medel förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen eller på värdeandelskonto. I Finland förvaras för tillfället värde­papper som anslutits till värde­andelssystemet på kundens värdeandelskonto. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen fungerar som kontoförande institut. . Penningmedel förvaras på ett depositionskonto hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. Kundens medel hålls separerade från SEB:s egna medel och kundmedlen är föremål för pålitlig bokföring.

SEB:s  bankkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin i Sverige enligt 'Lagen om insättningsgaranti (1995:1571)'. Varje kund som enligt lagen om insättningsgaranti omfattas av insättningsgarantisystemet, garanteras ersättning motsvarande det belopp kunden satt in på sitt konto hos banken plus ränta upp till 100 000 EUR. Garantimyndigheten (Riksgälden) betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin skall träda ikraft. Mer information på insättningsgarantin finns på Riksgäldens webbsida, www.riksgalden.se.

Ytterligare omfattas Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen av ersättningsfonden för investerare som lyder under svensk lag och vilken inte är begränsad endast till icke-yrkesmässiga investerare, utan som täcker alla privatpersoner och samfund. Kunden har rätt till ersättning i det fall att banken försätts i konkurs och kunden inte av banken får sina värdepapper eller medel, som banken skall förvara skilt från sina egna medel. Ersättningens maxbelopp är 250 000 svenska kronor per kund i ifrågavarande bank. Värdepappersföretaget SEB Kapitalförvaltning Finland Ab hör till den finska ersättningsfonden för investerare, varifrån en icke-yrkesmässig investerare kan erhålla ersättning högst 20 000 euro vid bankens eller värdepappersföretagets insolvens.

Utländska värdepapper, såsom aktier och andelar i placeringsfonder, kan på grund av de på förvaringssystemet tillämpliga reglerna vanligtvis inte tecknas i kundens namn, utan i förvararens, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens, namn på ett så kallat samägarkonto. Samägarkontoarrangemangen i anslutning till förvaring av utländska värdepapper innebär för kunden svårt förutsebara juridiska risker. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen kan även använda sig av underförvarare, då förvaringen av värde­pappren arrangeras i flera steg. Utländsk lag och utländska regler tillämpas i fråga om förvaring utomlands. Fastän SEB väljer underförvarare omsorgsfullt, innebär dylika arrangemang risker speciellt i anslutning till den utländska förvararens insolvenssituationer. Det är till exempel möjligt att kundens medel inte kan skiljas individuellt från underförvararens, SEB:s och övriga kunders medel. Det är möjligt att säkerhets- eller kvittningsrättigheter riktas mot kundens värdepapper vid flerstegig förvaring. Ifall juridiska risker förverkligas i anslutning till förvaringsarrangemangen kan kunden förlora de investerade tillgångarna helt eller delvis. Ut­ländska förvaringsarrangemang har nödvändigtvis inte ett försäkringsskydd som skulle skydda investeraren från risker.

Möjliga intressekonflikter

Bolag tillhörande SEB-koncernen erbjuder sina kunder ett omfattande urval investerings- och finansieringstjänster. Erbjudandet av olika tjänster samtidigt till ett stort antal kunder kan förorsaka intressekonflikter mellan koncernen och dess kunder eller mellan kunder. För att undvika dessa har man vidtagit vederbörliga åtgärder. För att undvika intressekonflikter har SEB-koncernens bolag bland annat åtskilda datasystem och begränsade möjligheter för personalen att erhålla information om den andra verksamhetsenhetens tjänster och kunder. Intressekonflikter kan ändå inte fullständigt undvikas. SEB:s så kallade Compliance-funktion över­vakar förvaltningen av möjliga intressekonflikter.

SEB Kapitalförvaltning Finland Ab erbjuder tjänster inom såväl diskretionär förmögenhetsförvaltning som investeringsrådgivning. Inom båda slag av tjänster strävar man efter bästa möj­liga avkastning på den risknivå som kunden valt. Erbjudandet av båda slag av tjänster förorsakar vanligtvis inte intressekonflikter, eftersom förmögenhetsförvaltnings­processen är planerad så att de tillhandahållna investeringsråden inte är motstridiga i förhållande med åtgärder i anslutning till den diskretionära förmögenhetsförvalt­ningen. Då ännu placeringsfonder till stor del används som investeringsinstrument uppstår intressekonflikter vanligtvis inte. SEB:s Compliance-funktion övervakar att man inom förmögenhetsförvaltningen eller investeringsrådgivningen inte strävar efter osaklig nytta på den andra kundgruppens bekostnad, samt att investeringsrådgivningen inte utnyttjar sådan insiderinformation som förmögenhetsförvaltningen möjligtvis erhåller.

Förvarsverksamheten sköts skilt från SEB:s egna fondverksamhet. Förvaret och SEB:s egen fondverksamhet sköts alltid till förmån för fondandelsägaren. Förvarsverksamheten utför förvars- och därtill hörande tillsynsuppgifter till fondandelsägarnas fördel skilt från SEB:s egen fondverksamhet.

För att kunna kontrollera och undvika intressekonflikter inom förvars- och fondverksamheten är fondverksamhetens och förvarsverksamhetens vederbörliga avskildhet uppmärksammad (sk kinesiska muren). Även förvarsverksamhetens självständighet och den effektiva övervakningen av förvarskundernas tillgångar är beaktade. Dessutom förutsätts verksamheten fungera enligt marknadsvillkoren.

Fondbolaget tillämpar vissa skriftliga verksamhetsprinciper och har inlett strukturella och administrativa åtgärder för att kontrollera intressekonflikterna. För den utkontrakterade portföljförvaltningens del har fondbolaget ombesörjt att förmögenhetsförvaltaren har tillräckliga verksamhetsprinciper och strukturella arrangemang för att kontrollera intressekonflikter. Fondbolaget har speciellt säkerställt att portföljförvaltaren inte idkar affärer i eget namn och att riskhanteringsverksamheten är funktionellt och hierarkiskt särskillt från portföljförvaltningen samt att portföljförvaltaren tillämpar vederbörliga belöningsarrangemang som förhindrar överflödigt risktagande.

Trots Fondbolagets förebyggande åtgärder kan intressekonflikter uppstå. I så fall meddelar Fondbolaget de ifrågavarande motparterna om detta och inleder nödvändiga och möjliga åtgärder för att avlägsna intressekonflikten. Tilläggsinformation om kontroll av intressekonflikter finns tillgänglig hos Fondbolaget.

SEB-koncernens bolags samarbete med utomstående fondbolag eller övriga tjänsteproducenter

SEB Kapitalförvaltning Finland Ab och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samarbetsavtal med flera fondbolag såväl inom SEB-koncernen som utanför koncernen. Enligt avtalen kan man använda dessa bolags fonder i sin förmögenhetsförvaltningsverksamhet, marknadsföra ifrågavarande fonder i Finland samt bistå vid fondteckningar och -inlösningar. Samarbetsavta­len innehåller vanligtvis villkor enligt vilka bolag tillhörande SEB-koncernen är berättigat till en del av arvodet som fondbolaget debiterar. Andel av arvodet som tillfaller bolag tillhörande SEB-koncernen varierar. Arvodet kan vara av engångskaraktär eller fortlöpande och dess belopp beräknas i regel som en procentuell andel av fondplaceringen.

Dylika provisionsdelningsarrangemang kan även ingå i andra typer av produkter, såsom aktieindexlån och warranter.

Utöver penningmässiga arvoden kan bolag tillhörande SEB-koncernen utan separat debitering få utbildning eller annat säljstöd av fondbolagen eller övriga tjänsteproducenter.

De ovan nämnda arvodenas syfte är att förbättra kvaliteten på serviceutbudet och provisionsdelningsarrangemangen strider inte emot kundens intressen.

Utbud av betalningstjänster

Kapitalförvaltningskundernas värdepappersförvarstjänster hos SEB är i regel förknippade med ett penningkonto öppnat hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsing­forsfilialen. Räntan på kontot fram­går av bankens prislista. Penningkontot är närmast avsett för placeringsverksamhet men kunden kan även ge övriga kontorelaterade betalningsuppdrag. Kunden kan överföra pengar till sitt konto hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen endast via SEB:s kundmedels­konto.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen tillämpar ränteändringar omedelbart utan att separat skicka ett förhandsmeddelande om detta till kunden. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen meddelar om sin referens­ränta och dess förändringar på sina kontor och sin webbplats.

Kunden kan ge betalningsuppdrag skriftligen (på kundens ansvar även per e-post) eller, med godkännande av SEB, också muntligen. Betalningsuppdraget betraktas vara emottaget då Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen har emottagit det. Ifall kundens betalningsuppdrag emottas efter kl. 15.30 betraktas uppdraget vara emottaget nästa bank­dag. Ifall utförandet av betalningsuppdraget förutsätter valutaändring betraktas uppdraget emottaget först efter att valutaändringen är gjord. Betalnings­uppdrag i euro förmedlas till betalningsmottagaren endast på basis av ett internationellt kontonummer (IBAN) och BIC-kod. Betalningar i annan valuta förmedlas endast på basis av kontonummer och bankens kontaktuppgifter. Banken granskar t.ex. inte att namnuppgifterna och kontonumret som betalaren uppgivit stämmer överens. Ärenden som hänför sig till annullering av betalningsuppdrag framgår av villkoren för betalningsförmedling.   

En betalning i euro krediteras mottagarens konto i hemlandet senast följande bankdag efter emottagandet av uppdraget. Ifall en betalning i euro överskrider landets gränser krediteras denna mottagarens konto senast tredje bankdagen efter emottagandet av uppdraget. En betalning i EES-valuta krediteras mottagarens konto eller ställs till dennas förfogande senast fjärde bankdagen efter emottagandet av uppdraget. Ifall uppdraget är givet till pappers kan ovan nämnda realiseringstider förlängas med högst en bankdag.  

Kunden kan deponera kontanter på sitt konto eller lyfta kontanter från sitt konto på SEB:s kontor. Vid kontanta depositioner krediteras kontot genast då medlens äkthet är granskad och medlen är räknade. Vid stora kontanta uttag (över 5 000 euro) skall kunden meddela banken i god tid på förhand.

Tilläggsuppgifter om utbudet av betalningstjänster och därtill hörande villkor framgår av kontovillkoren för penningkonto.

Kundens ångerrätt vid distansförsäljning 

Det är frågan om distansförsäljning då ett avtal om en tjänst erbjuden av SEB sluts via ett distanskommunikationsmedium, så att kunden inte personligen träffar en representant för den som erbjuder tjänsten.

Konsumenter har ångerrätt vid distansförsäljning. Ångerrätten omfattar dock inte placeringsprodukter vars värde varierar enligt förändringar på marknaden. Ångerrät­ten gäller inte heller då det redan existerar ett avtal eller om avtalet på konsumentens uttryckliga begäran ifylls förrän ångerfristen löper ut. Exempel på det här är bl.a. användningen av ett konto på basis av ett kontoavtal eller gjorda värdepapperstransaktioner på basis av ett avtal för värdepapperskonto. Enligt lagen förekommer således ingen ångerrätt beträffande avtal om SEB–koncernens bolags produkter och tjänster, som teckning och inlösning av andelar i placeringsfonder eller köp och försäljning av andra värdepapper (aktier, masskuldebrevslån, derivater, warranter). 

Den eventuella ångerrätten beträffande andra än ovan nämnda avtal är i kraft 14 dygn efter att distansavtalet har ingåtts eller efter att konsumenten har fått eller kunnat få tag på förhandsinformation och avtalsvillkoren. Efter denna tidsfrist tillämpas uppsägningen av avtalet enligt avtalsvillkoren för ifrågavarande tjänst. 

Om konsumenten vill använda sin ångerrätt, skall han/hon meddela SEB om det. Kunden skall i meddelandet ange det avtal han/hon vill återkalla. SEB meddelar i samband med ingående av avtalet eller i serviceprislistan de kostnader och arvoden som konsumenten är skyldig att betala om han/hon använder sin ångerrätt. Kunden skall dessutom återbetala SEB de prestationer som han/hon har fått av SEB på basis av avtalet inom 30 dagar efter att medde­lande om frånträde gjorts.

Kundrådgivning och rättsskyddsmedel

I frågor gällande en tjänst och dess avtal skall kunden alltid i första hand kontakta SEB:s kundservice, telefon (09) 6162 8000. Kunden skall omedelbart skriftligen meddela SEB vid fel i tjänsten och eventuella därtill förknippade krav. Kunden kan också vara i kontakt med något av nedan nämnda tvistlösningsorgan eller myndigheter som övervakar bolagen tillhörande SEB-koncernen. Dessa är Finansinspektionen i Finland, Finansinspektionen i Sverige och Konsumentverket i Finland.

Värdepappersnämnden

Värdepappersnämnden ger råd, instruktioner och förslag till lösningar samt ger rekommendationer i ärenden som gäller innehållet i värdepappersmarknadslagstift­ningen och därtill hörande myndighetsbestämmelser samt tillämpning av avtalsvillkor, god värdepappershandelssed och övriga ärenden som gäller värdepapperspraxis. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla icke-yrkesmässiga placerare, som står i kundrelationer till ett värdepappersföretag, en bank eller ett fondbolag som erbjuder tjänsten.  Kunden kan kontakta värdepappersnämnden per telefon, brev eller telefax. Värdepappersnämndens kontaktuppgifter är: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, telefon (09) 6850 120, fax (09) 6850 1220. Närmare anvisningar om hur man lämnar in klagomål finns på Värdepappersnämndens webbplats www.fine.fi.

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden kan ge rekommendationer till lösningar i tvister mellan en konsument och en näringsidkare, gällande konsumtionsvaror som t ex anskaffning av finansiella tjänster eller i tvister relaterade till konsumentvaruavtal. Nämnden behandlar dock inte ärenden som gäller värdepapper såsom till exempelförmögen­hetsförvaltning och placeringsrådgivning. Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer endast till skriftliga klagomål.

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter är: Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, telefon 029 566 5200 (växel). Närmare information om hur man gör ett klagomål finns på Konsumenttvistenämndens webbplats www.kuluttaja­riita.fi.

Försäkrings- och finansrådgivningen

Försäkrings- och finansrådgivningen ger råd åt privatpersoner och småföretagare som står i kundförhållande till banker. Kundrådgivningens tjänster är avgiftsfria. I sam­band med Kundrådgivningen verkar Banknämnden som ger utlåtanden av rekommendationskaraktär i meningsskiljaktigheter med anslutning till bankförhållanden.

Kontaktuppgifterna till Försäkrings- och finansrådgivningen och Banknämnden är de samma som för Värdepappersnämnden.

Tilläggsinformation

Kunden får på begäran mera information om risker förknippade med placeringar, om intressekonflikter och förfarandet vid konflikter, om rättssäkerhetsåtgärder samt om andra uppgifter som behandlas i denna bilaga. SEB:s förmögenhetsförvaltningskunder får också på begäran med 3 månaders mellanrum en rapport över portföljförvaltningsåtgärder samt förvaltningsprovisioner och övriga kostnader.