Hållbara investeringar

Hållbarhet blir allt viktigare, inte bara för oss på SEB utan också för våra kunder och samhället. För oss handlar det om att fatta bättre investeringsbeslut och skydda våra kunders pengar.

SEB är en av de största institutionella investerarna i Norden med mer än 1 800 miljarder kronor i förvaltade tillgångar för privata och institutionella kunder. Vi investerar allt mer i företag som aktivt hanterar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter av sin verksamhet eftersom vi tror att de kommer att bli mer framgångsrika över tid och skapa värde för våra kunder, för bolagen vi investerar i och för samhället.

Vår filosofi

Vår investeringsfilosofi är baserad på aktivt ägande genom att vi kontinuerligt påverkar bolag vi investerar i, inkluderar hållbarhet i våra förvaltningsbeslut och utesluter bolag som är verksamma i vissa branscher eller verksamheter.

En avgörande del gällande ansvarsfulla investeringar är vårt engagemang i bolag för att påverka dem att förändra sig. Våra investeringsteam för en aktiv dialog direkt med nordiska bolag, vi är en del av många valberedningar samt samarbetar internationellt med andra investerare.

Minskad exponering mot kol

Från den 1 juli 2016 utesluter alla SEB:s fonder företag som sysslar med utvinning av förbränningskol, det vill säga gruvaktiviteter, där kol står för mer än 20 procent av företagets eller koncernens omsättning. Samtidigt stärker vi påverkansarbetet gentemot energirelaterade bolag, där kol som energikälla överstiger 10 procent. Beslutet gäller för samtliga SEB fonder.

SEB:s baskriterier och våra etiska och hållbara fonder

I alla SEB:s fonder utesluts företag som sysslar med produktion eller försäljning av kontroversiella vapen och i utvecklings- eller produktionsfaserna av kärnvapenprogram. Fonderna investerar inte heller i noterade bolag vars omsättning från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent, eller i bolag som verifierat bryter mot internationella normer avseende mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt. Dessa fyra uteslutande hållbarhetskriterier kallar vi för ”baskriterier” gällande SEB:s egna fonder.

Våra hållbara och etiska fonder investerar dessutom inte i   företagsgrupper där mer än 5 procent av omsättningen kommer från branscherna alkohol, tobak, vapen, pornografi och spel.

Idag erbjuder vi mer än 20 fonder med förhöjd hållbarhetsnivå, bland dem SEB Hållbarhetsfond Global. Våra så kallade Hållbarhetsfonder utesluter dessutom kol-, gas- och oljeexploateringsbolag.

I vår förvaltning fokuserar vi också på positivt urval där vi söker bland annat efter företag med effektiv avfallshantering, låga koldioxidutsläpp och låg vattenförbrukning. Vi är övertygade om att företag som strukturerat arbetar med hållbarhetsfrågor kommer ha möjlighet att bli mer lönsamma investeringar för våra andelsägare, och som ett led i detta  fortsätter nu vårt arbete med att integrera hållbarhet i majoriteten av våra aktie- och räntefonder.

Externa fonder som ingår i SEB:s utbud

Fonder från andra leverantörer än SEB, externa fonder, utvärderas av ett särskilt fondanalysteam. Vi kräver att alla nya externa fondbolag ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) eller följa ett motsvarande ramverk för hållbarhet som är kommunicerat externt.

De bolag vi har relationer med sedan länge, och som eventuellt inte signerat principerna, arbetar vi aktivt med för att de ska underteckna PRI och därmed förbinda sig att uppnå vissa internationellt erkända krav inom hållbarhetsområdet.  I juli 2016 hade 90 procent av dessa fondbolag skrivit under PRI. I den urvalsprocess SEB löpande använder vid utvärdering av externa fonder ingår bland annat analys av hållbarhetsarbete och exkluderingskriterier.

Höga betyg från PRI

SEB undertecknade de FN-stödda Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) 2008. PRI är ett ramverk för fondbolagets hållbarhetsarbete. Vi bedriver vårt arbete med hållbara investeringar på många olika sätt, alltifrån att påverka bolagen i rätt riktning till att aktivt välja företag som presterar väl inom hållbarhetsområdet och genom att utesluta vissa bolag. SEB erhöll höga betyg för både sin aktie- och ränteförvaltning i PRI:s årliga betygsättning av hållbara investeringar. I åtta av nio tillgångsslag erhöll SEB betyget A och A+. 

Mikrofinansfonder

Under 2017 lanserades också vår femte mikrofinansfond för institutionella investerare. Vi har på mindre än tre år blivit den största aktören i Europa. Totalt har 5 miljarder kronor genom mikrofinansinstitutioner investerats vilket når mer än 17 miljoner mikroföretagare i 33 utvecklingsländer.

SEB är den enda banken på den nordiska marknaden som kan erbjuda institutionella kunder denna typ av investeringar. Vårt traditionella livförsäkringsbolag investerar i mikrofinansfonder som därigenom blir tillgängliga för privata pensionskunder.