Våra prioriteringar

SEB:s hållbarhetsstrategi är inriktad på affärsprioriteringar inom tre ansvarsområden. Genom att fokusera våra insatser på dessa prioriteringar kan vi bidra till bättre styrning i banksektorn, engagera oss socialt och värna om miljön.

 Våra ambitioner, på tre till fem års sikt, inom varje prioritering:

Försäljning och rådgivning

Underlätta kundernas egen kontroll och förståelse för deras ekonomiska situation. Säkerställa rådgivning av hög kvalitet utifrån långsiktiga behov och inkludera miljö-, sociala och styrningsrelaterade aspekter (ESG).
Ambition: Vara ledande inom våra kundsegment. Stärka hållbarhetsprofilen i vårt kunderbjudande. Stärka vårt erbjudande till entreprenörer.

Cybersäkerhet och motverkande av brott

Säkerställa cybersäkerhet, som omfattar informationssäkerhet och kundintegritet. Vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt, bedrägeri och finansiering av brottslig verksamhet.
Ambition: Förebygga hot genom prioritera tekniskt skydd samt öka medvetenheten om finansiell brottslighet hos medarbetare och kunder.

Investeringar

Säkerställa ansvars investeringsbeslut genom att integrera miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter i beslutsprocessen. Utföra ägarroll på ett ansvarsfullt sätt.
Ambition: Vara den ledande nordiska kapitalförvaltaren inom ansvarsfulla investeringar med ett heltäckande och konkurrenskraftigt erbjudande. Integrera ESG i investeringsprocessen i alla tillgångsslag.

Finansiering

Tillsammans med våra kunder minska risken för negativa sociala och miljömässiga effekter genom SEB:s  finansiering. Öka vårt erbjudande av hållbara finansieringsprodukter och tjänster.
Ambition: Öka andelen finansiering med positiv påverkan och påverka våra kunders hållbarhetsfokus. Öka vårt gröna erbjudande. Öka vår gröna låneportfölj, enligt vårt ramverk, till åtminstone 20 miljarder kronor år 2020.

Miljö

Direkt påverkan: Hantera SEB:s direkta miljöpåverkan med ambitionen att minska den negativa påverkan.
Ambition: Vara resurseffektiv, minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen med 20 procent till år 2020.

Indirekt påverkan: Hantera vår indirekta miljöpåverkan kopplad till våra kunder och till vårt samarbete med leverantörer och andra affärspartners.
Ambition: Öka positiv påverkan och minska den negativa. Mäta fotavtryck i portföljer och sätta upp mätbara mål. Hantera vattenförbrukning och koldioxidutsläpp i nyckelsektorer och portföljer.

Våra medarbetare

Vara en god och inkluderande arbetsplats, attrahera och behålla medarbetare som för fram SEB:s värderingar och anpassar organisationen för framtida behov. Erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare.
Ambition: Vara den mest attraktiva arbetsgivaren i finansbranschen med högst antal engagerade medarbetare. Öka mångfalden. Öka kunskapen om hållbarhet hos anställda.

Samhällsengagemang

Fortsatt engagemang för framtida generationer samt öka kunskapen om ekonomi och finans i samhället.
Ambition: Ge medarbetare möjlighet att bidra till samhället inom områden som entreprenörskap, social inkludering samt finansiell kunskap. Sätta upp mätbara mål för att kunna utvärdera vår påverkan.