11.1.2021 19:38

Krisen väckte frågor om hållbarhet och principerna för diversifiering

När coronakrisen startade förra våren var det få som förväntade sig att 2020 skulle bli ett starkt positivt år. Tillväxtaktier och i synnerhet fonder som placerar i mindre företag var mycket framgångsrika och höjde överavkastningen till rekordnivåer i de flesta placeringsportföljer. Året var fullt av överraskningar och man hamnade ompröva flera tidigare betrodda investeringsprinciper. Dessa inkluderar till exempel hållbarhetens roll vid styrning av avkastning, diversifiering i värde- och tillväxtaktier samt de passiva placeringarnas roll i portföljen.

Betydelsen av hållbarhet växer och blir mer komplex

Coronakrisen har inte bromsat hållbarhetens betydelse och popularitet vid val av placeringsobjekt, utan tvärtom. Det starka hållbarhetstemat i vårt fondutbud gav tilläggsavkastning i våra placeringsportföljer och denna utveckling förväntas fortgå. Fler och fler investerare utvärderar placeringsobjektens hållbarhet och ser det som ett av urvalskriterierna. Även om hållbarheten återspeglades i stigande priser, är bedömningen av hållbarhet riskhantering – företag som fungerar hållbart tenderar att vara mindre riskabla. Definitionerna och utvärderingen utvecklas dock ständigt och ny reglering kommer in i branschen. Detta innebär att ämnet blir mer komplext och att hållbarhet inte kan definieras entydigt. Uppföljning av utvecklingen och en omfattande hållbarhetsbedömning kommer att bli allt viktigare i framtiden. Detta kommer också att återspeglas tydligare i vårt fondurval.

Är tiden för värdeinvesteringar över?

Historiskt sett har det under flera decennier funnits bevis för att placeringar i lågvärderade värdeaktier tidvis ger kraftig överavkastning, vilket motiverar permanent diversifiering i dem. Men de senaste årens svaga resultat har gjort att flera har ifrågasatt om det är vettigt att behålla dem i portföljen. Förra året växte avkastningsgapet mellan tillväxt- och värdeaktier till rekordhögt, vilket ytterligare förstärkte tvivlen. Samtidigt har priserna på starkt stigande tillväxt- och särskilt teknikaktier motiverats med bl.a. de nya fördelarna med teknisk utveckling, vilka inte längre kan värderas enligt traditionella metoder. Det finns mycket likheter med motiveringarna för prisuppgången i samband med 2000-talets teknologibubbla. Historien har emellertid ofta visat att världen inte har förändrats så mycket som man föreställde sig och den traditionella värderingen baserad på fundament gäller fortfarande på lång sikt. Det är därför viktigt att i placeringsportföljen välja en strategiskt balanserad kombination av olika stilar vars avkastningspotential man tror på på lång sikt . Genom att taktisk allokering i olika stilar kan ytterligare avkastning uppnås, men man bör bibehålla en basdiversifiering i olika stilar. Med detta eftersträvas en jämn överavkastning och man minimerar risken att en dålig avkastning i en specifik stil förstör hela placeringsportföljens utveckling. Vi fortsätter också att tro på värdeplaceringar som en del av en väldiversifierad portfölj.

Passiva investeringar är dyrare på flera marknader

Den tredje anmärkningsvärda utvecklingen i fonderna förra året var den goda framgången för aktiva förvaltare. Detta syntes tydligt i småföretagsfonder globalt, men särskilt i Europeiska och inhemska fonder. Förra året avkastade till exempel SEB European Equity Small Caps-fonden 34% bättre än fondens eget jämförelseindex och nästan 42% bättre än de europeiska aktierna i genomsnitt. Det innebär att det fortfarande är möjligt för skickliga fondförvaltare att hitta placeringsobjekt som klart överträffar marknadsindex - kanske ännu lättare i situationer som förra året. En kostnadsmedveten investerare bör också ha detta i åtanke, eftersom passiva investeringar sist och slutligen kan bli mycket dyrare. Vi kommer även i fortsättningen sträva efter att bygga upp våra portföljer så att passiva placeringar används på områden med lägst potential för överavkastning och att gynna aktiva fonder på marknader där potentialen för överavkastning är betydande.

Det dramatiska året avslutades bättre än väntat ur placeraren synvinkel men nya utmaningar väntar bakom hörnet. Krisen vi upplevt ger mycket värdefull information om betydelsen av diversifiering och hållbara placeringarnas växande roll.

God fortsättning på placeringsåret 2021!

Artikeln är skriven av chefen för det team som väljer ut fonder och bygger strategiska fondkombinationer för våra kundportföljer.