29.10.2020 13:58

SEB Kapitalförvaltning: Ändringar i kontovillkor för penningkonton

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens (SEB) kontovillkor för penningkonton (kontovillkor) och prislistan ändras. Ändringarna baserar sig huvudsakligen på förenhetligande och klargörande av referensräntor inom SEB-koncernen, samt den permanent förändrade räntemarknaden och ny prissättning som den medför i vissa begränsade specialsituationer.

Som del av förändringen ersätter SEB Euro Base Rate den nuvarande SEB Prime. På basen av de nya kontovillkoren kan räntan från fall till fall bli negativ. Om så är fallet, meddelas även den tillämpliga marginalen skilt, vilken inte kan överstiga prislistans marginal (Kundens marginal är alltså mellan 0 % och -2%). Utgångsläget är ändå att negativ ränta inte debiteras.

Kontovillkoren ändras bland annat på följande vis och motsvarande förändringar beaktas i prislistan:

1. Punkt 11 (Ränta) ändras på följande vis:
(i) Den nya referensräntan är SEB Euro Base Rate
(ii) Marginalen framkommer ur SEB:s prislista eller möjligen av SEB till Kunden skickat meddelande, vilken har företräde framom marginalen som framkommer av prislistan.
(iii) Utgångsläget är att när referensräntan sjunker blir räntan på kontot inte negativ. Om insättningen på kontot enligt SEB:s bedömning är märkbart stor annat än tillfälligt, kan SEB ändå meddela Kunden om uppbärande av negativ ränta och möjligen om sådan marginal som är lägre än sagda marginal i prislistan.

2. Punkt 13 (Noteringen av referensräntan upphör eller avbryts) ändras så att om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, tillämpas på insättningen referensränta i enlighet räntelagen (633/1982) om inte SEB meddelar om annan tillämplig referensränta. I punkterna 15.3 (Påföljder av att täckning saknas) och punkt 16 (Övertrassering av kontot) menas med dröjsmålsränta dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.

3. Punkt 21 (Bankens rätt att förhindra användande av kontot) kompletteras så att SEB har rätt att hindra användning av kontot på grund av orsaker som härrör av internationella sanktioner. SEB svarar inte heller för direkta eller indirekta skador som kan uppkomma av hindrandet att använda kontot på grund av internationella sanktioner. Punkt 25 (Force majeure) kompletteras så att SEB inte svarar för skada som orsakas av strejk, blockad, lockout, bojkott eller någon motsvarande omständighet, även om den inte direkt berör SEB eller om SEB själv skulle vara delaktig i den.

Den nya referensräntan SEB Euro Base Rate finns till påseende bl.a. på www.seb.fi via Snabbvägar ”SEB Base Rate”. SEB Euro Base Rate har varit 0 % sedan 2014. Med detta meddelande förändras inte prislistans marginal. Den är fortsättningsvis -2 %.

Ändringarna till kontovillkoren kräver inga åtgärder av Er. De förändrade kontovillkoren och prislistan tillämpas från och med 1.1.2021.

De förändrade kontovillkoren och prislistan är tillgängliga på vår hemsida www.seb.fi/avtalsvillkor och på vårt kontor (Södra Esplanaden 18, Helsingfors). Vår kundtjänst betjänar er vardagar kl. 9–16 på numret (09) 131 55 500. Ni kan även kontakta oss via adressen kapitalforvaltning@seb.fi.