Private Banking

SEB Private Banking erbjuder privatpersoner kapitalförvaltningstjänster, ett heltäckande utbud av placeringsinstrument samt en yrkeskunnig personal.

Utgångspunkten för kapitalförvaltningen är alltid din individuella situation och målsättning. Vi satsar på personliga kundförhållanden och högklassig service.

Private Banking tjänsterna, både diskretionär förvaltning och konsultativ kapitalförvaltning, är främst avsedda för kunder med en placerbar förmögenhet om minst 1 000 000 euro.

Till vår kundkrets hör privatpersoner, familjer och företagare.
 

Diskretionär kapitalförvaltning

Diskretionär kapitalförvaltning är private bankings mest heltäckande tjänst. Den passar dig som helt vill överlåta placeringsbesluten i professionella händer men inom avtalade gränser.

Utgångspunkten för förmögenhetsförvaltningen är en finansiell handlingsplan där vi tillsammans går igenom din unika situation och definierar dina målsättningar för framtiden. Förvaltningsavtalet styr placeringsportföljens konstruktion och den fortsatta skötseln av förmögenheten.

Allt utgår från dina individuella behov och målsättningar. Syftet är att på lång sikt öka kapitalet - på dina villkor. Förvaltningsprinciperna styrs av:

•    dina avkastningsförväntningar
•    din tidsmässiga placeringshorisont
•    din riskprofil
•    förändringar på marknaden

Placeringarna görs antingen i form av placeringsfonder eller som direkta placeringar. Vår förvaltningsmodell rymmer också alternativa placeringar, så som indexlån. Vi kan också erbjuda diskretionär förmögenhetsförvaltning genom försäkringar.

Konsultativ kapitalförvaltning

Konsultativ kapitalförvaltning passar dig som själv vill fatta placeringsbesluten, men med stöd av SEB:s marknadssyn.

Utgångspunkten för den rådgivande tjänsten är tydligt definierade målsättningar och en gemensamt utarbetad handlingsplan, som styr placeringsportföljens konstruktion och strategi. Med din kontaktperson kan du regelbundet diskutera portföljen och fråga om råd, men de slutliga besluten fattar du själv.