28.11.2018 15:10

Fusion av placeringsfonderna SEB Money Manager och SEB Money Manager Plus

Placeringsfond SEB Money Manager fusioneras med Placeringsfond SEB Money Manager Plus. Fusionen planeras träda i kraft 16.1.2019. Finansinspektionen har godkänt fusionen 16.11.2018. Syftet med fusionen är att förenkla SEB Investment Management AB:s finska fondutbud och effektivera fondernas placeringsverksamhet.

Fusionen kräver inga åtgärder av andelsägarna och förorsakar inga kostnader eller skattepåföljder för de i Finland allmänt skatteskyldiga. Fusionen inverkar inte heller på ursprungliga inköpspriset eller inköpstidpunkten. Verkställandet av fusionen orsakar inga ändringar i rättigheterna som andelsägare.

I samband med fusionen byts andelarna i SEB Money Manager-fonden ut i förhållande till innehavet till andelar i SEB Money Manager Plus-fonden. Antalet nya fondandelar (i SEB Money Manager Plus-fonden) räknas genom att på fusionsdagen dela det sammanlagda värdet av de gamla fondandelarna (i SEB Money Manager-fonden) med värdet på de nya andelarna.

Förändringen ökar SEB Money Manager Plus-fondens kapital med 75,5 miljoner euro till 554,7 miljoner euro samt ökar antalet andelsägare med 415 till 1 475 andelsägare.

SEB Money Manager Plus är en korträntefond som placerar sina medel huvudsakligen i ränteinstrument med låg ränterisk. Fondens ränterisk är maximalt på samma nivå som penningmarknadsinstrument med 12 månaders löptid. Fonden placerar huvudsakligen i masskuldebrev utfärdade av banker och företag (minimi BBB-, Standard & Poor’s) i euro, samt i företagscertifikat och obligationer samt penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av offentliga samfund. Det anses inte att genomföra några omfördelningar av portföljen innan fusionen får verkan. Upplupna intäkter i SEB Money Manager-fonden ska flyttas direkt till SEB Money Manager Plus-fonden i samband med verkställandet av fusionen. SEB Money Manager Plus -fondens namn kommer att ändras inom kort.

På grund av fusionen har andelsägarna möjlighet att lösa in eller byta fondandelarna kostnadsfritt. Ifall ni vill lösa in eller byta fondandelarna före fusionen, måste vi få information om detta senast 9.1.2019 före kl. 12.00. Vi debiterar ingen inlösnings- eller bytesprovision för inlösningen eller bytet, men eventuell beskattningsbar överlåtelsevinst- eller förlust uppkommer. Betalningen för inlösen sker följande bankdag efter dagen för inlösen eller snarast möjligt men senast två veckor efter yrkan på inlösen. En inlösningsorder skall tillställas SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen.

För övrigt kan man fram till fusionsdagen helt normalt köpa och sälja fondandelar i SEB Money Manager. Ni kan utöva era rättigheter som andelsägare i SEB Money Manager Plus-fonden från och med 17.1.2019. Vi rekommenderar att ni läser SEB Money Manager Plus-fondens faktablad och fondprospekt. 

Vi svarar gärna på eventuella frågor gällande fusionen, SEB Money Manager Plus-fonden eller fondplaceringar i allmänhet. Fondernas fusionsplan och revisorernas utlåtande gällande fusionen samt faktablad, årsberättelser och halvårsrapporter finns tillgängliga hos SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen. Vår kundtjänst betjänar er vardagar kl. 9–16 på numret (09) 6162 8000. Ni kan även kontakta oss via adressen kapitalforvaltning@seb.fi.