29.7.2019 15:15

Meddelande till andelsägarna av Placeringsfond SEB Finlandia

Placeringsfond SEB Finlandia ändras till en passiv aktiefond som också eftersträvar minskade koldioxidutsläpp. Fondens nya namn är Placeringsfond SEB Finlandia Optimized Low Carbon

SEB strävar till att stöda hållbar utveckling och ta ansvar för hur vår verksamhet inverkar på våra kunder, arbetstagare, aktieägare och samhället i sin helhet. Vi har redan under flera år arbetat för att göra hållbar utveckling till en del av allt vi gör. En av tyngdpunkterna är koldioxidutsläppen som vi nu allt noggrannare vill lägga fokus på, även i vår placeringsverksamhet.     

Den reviderade fonden placerar sina medel främst i finska, offentligt noterade företags aktier. Fondens målsättning är att med en passiv portföljförvaltning uppnå avkastningen som motsvarar avkastningen för fondens jämförelseindex (OMX Helsinki Benchmark Cap -avkastningsindex) så långt som möjligt. Förutom passiv portföljförvaltning strävar fonden i sin placeringsverksamhet även till klart lägre koldioxidutsläpp än för placeringsuniversum i genomsnitt. På grund av denna målsättning kan fondens avkastning avvika från jämförelseindex avkastning, eftersom vikten i en del av de företag som fonden placerar i kan avvika från vikterna i jämförelseindex, eller eftersom fonden inte nödvändigtvis placerar i alla företag som ingår i jämförelseindex. 

Förutom ändringen av namnet har fondens stadgar ändrats på bland annat följande sätt:

 

  1. Målet med placeringsverksamheten är en avkastning som så nära som möjligt motsvarar jämförelseindex avkastning, dock så att fondens hållbarhetspolitik tas i beaktande.
  2. På grund av den hållbarhetspolitik som tillämpas i fonden placerar fonden inte nödvändigtvis i alla de företag som hör till jämförelseindex, eller så kan placeringarnas vikt avvika från vikterna i jämförelseindex.
  3. Fondens förvaltningsarvode sänks så att det är högst 0,7 procent i året. I stadgarna läggs till en avgift på 0,05 procentenheter som debiteras vid teckning och inlösning av fondandelar och som i sin helhet krediteras fonden för att täcka transaktionskostnader föranledda av teckningar och inlösningar.

 

Stadgeändringarna träder i kraft 1.8.2019 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. 

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna 14.6.2019. De förändrade stadgarna och fondens hållbarhetspolitik fås från SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen.