Möjlighet till hög kupongavkastning från den finska aktiemarknaden

Söker du alternativa avkastningskällor i en omgivning av låga räntor?
Tror du att aktiekursen för de sex aktier som bildar den underliggande variabeln förblir på minst nuvarande nivå?

Den finska aktiemarknaden erbjöd en bra avkastning år 2016 ( + 9,55 % HEX25 prisindex). Då vi går in i år 2017 är den finska aktiemarknadens prissättning utmanande och de exportdrivna företagen skuggas av speciellt politiska osäkerhetsfaktorer i de stora västerländska ekonomierna såsom Storbritannien och USA. I Europa har man långt publicerat förväntad ekonomisk statistik men helhetsproduktionens tillväxt är fortsatt svag. Inköpschefsindexen ligger på en bra nivå och ur dem kan man skönja en förväntning om att den ekonomiska aktiviteten förstärks. Den Europeiska centralbankens stimulerande penningpolitik stöder fortsättningsvis ekonomin och aktier ses som en attraktiv tillgångsklass i en omgivning av låga räntor. SEB Finland Aktie Kupong erbjuder en konkurrenskraftig avkastningsnivå då värdet på den aktiekorg som ligger som underliggande variabel bibehålls på sin nuvarande nivå eller sjunker med maximalt 10% under de följande fem åren.* Indexlånet är maximalt cirka femårigt och det förfaller i förtid ifall marknaden utvecklas fördelaktigt. Indexlånet saknar kapitalgaranti, vilket innebär att placeraren riskerar att förlora placerat kapital. Indexlånet är förknippat med emittentrisk, d.v.s. återbetalningen är beroende av emittenten Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):s solvens.

Underliggande variabel

SEB Finland Aktie Kupong indexlånets underliggande variabel en balanserad (1/6) aktiekorg som består av sex börslistade aktier i Finland. Aktierna i aktiekorgen är Nordea Bank AB, Kone Abp, Fortum Abp, Nokia Abp, UPMKymmene Abp och Stora-Enso Abp. Värdet på aktiekorgen kontrolleras på noteringsdagarna som infaller halvårsvis. Aktiekorgens utveckling under placeringstiden inverkar eventuellt på utbetalning av avkastning och kapitalet som återbetalas. Placeringen är inte kapitalgaranterad och placeraren kan förlora placerat kapital och avkastning helt eller delvis. Ifall värdet på den underliggande variabeln underskrider 70% av utgångsvärdet den sista noteringsdagen kommer värdet på det återbetalade lånet att underskrida det placerade beloppet. Vid noteringarna av den underliggande variabelns utveckling tas inte utbetalda dividender i beaktande.

SEB Finland Aktie Kupong marknadsföringsbroschyr

Preliminära lånespecifika villkor

*Utgångsvärdet för aktiekorgen baseras på den officiella slutkursen 13.2.2017.