Henkilötietojen käsittely

SEB-yhtiöt käsittelevät henkilötietoja toiminnassaan. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mm. yhteystietojen hallinta, rahoitusväline-, luotto- ja sijoituspalveluiden hoitaminen sekä lakiin, viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin perustuvien säilytys-, raportointi-, ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan luvalla tai silloin kun laki sitä edellyttää. Yksityiskohtaista tietoa asiakasrekisteristämme saat rekisteriselosteestamme.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä: 12.8.2013

1) Rekisterinpitäjä

SEB Varainhoito Suomi Oy
SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

2) Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Eva-Maria Broman
Eteläesplanadi 18, PL 630, 00101 Helsinki

3) Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyntarkoitus / rekisterinkäyttötarkoitus  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
- rekisteröityjen yksilöiminen
- rahoitusväline-, luotto- ja sijoituspalveluiden hoitaminen
- yhteystietojen hallinta
- suoramarkkinointi
- lakiin ja viranomaismääräyksiin sekä ohjeisiin perustuvien säilytys-,
raportointi-, ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen
- henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu SEB-konsernin sisällä
yhtiöiden välillä
- puhelunauhoituksin hankittuja henkilötietoja voidaan käyttää
liiketapahtuman todentamiseen sekä sisäiseen koulutustarkoitukseen
5) Rekisterin tietosisältö  Rekisteröityyn liittyvät tiedot:
- asiakastunnus
- henkilötunnus / Y-tunnus
- nimi
- kieli
- yhteystiedot
- kotikunta
- kansalaisuus
- ammatti
- työpaikkatiedot
- asema yhteisössä
- asiakastyyppi ja luokitus
- asiakkuuden alkamisajankohta
- asiakkaaseen sovellettava hinnasto
- asiakkaan pankkiyhteystiedot
- sopimus-, toimeksianto-, hakemus-, palvelu- ja tililuettelo
- maksuhäiriötiedot
- poikkeavat tilatiedot esim. kuollut, kuolinpesä, vajaavaltainen,
edunvalvonnassa oleva jne.
- omaisuutta rasittavat oikeudet (esim. panttaus, rajoitettu
omistusoikeus)
- muu tieto joka on edellytys sopimuksenmukaisen palvelun
tuottamiseksi
- muu lakiin perustuva tieto (esim. asiakkaan tunnistamista koskevat
asiakirjat)
6) Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja hankitaan säännönmukaisesti
- rekisteröidyltä
- väestörekisterikeskukselta
- viranomaisten rekistereistä lain sallimissa rajoissa
- Suomen Asiakastieto Oy:ltä
- arvo-osuusrekisteristä
- satunnaisesti puhelunauhoituksilla 
7) Säännönmukaiset tietojen luovutukset   Tietoja siirretään säännönmukaisesti henkilötietolain, muun lainsäädännön ja asiakassopimuksen sallimissa rajoissa.
8) Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisteröityjä tietoja siirretään lain sallimissa puitteissa EU:n ulkopuolella sijaitsevaan samaan konsolidointiryhmään kuuluvaan yhtiöön, kun se on asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellista. 
9) Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
- Manuaalinen aineisto säilytetään hälyttimin varustetussa tilassa
(paloturvallinen), jonne pääsy rajoitettu kulunvalvonnalla.
- Pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
- Laitteisto sijaitsee hälyttimin varustetussa lukitussa tilassa, jonne
pääsy rajoitettu kulunvalvonnalla.
- Rekisteröinti ja tiedonsaanti edellyttävät käyttöoikeutta.