Kahdeksan vastuualuetta

SEB:n liiketoiminnan kestävyysstrategiassa painotetaan kolmea vastuualuetta. Edistämme vahvan eettisen toimintamallin pohjalta parempaa yritysten hallinnointia pankkialalla, suojelemme ympäristöä ja lisäämme osallistumistamme yhteisöön.
Vastuualueet ovat

  • vastuullinen liiketoiminta
  • ihmiset ja yhteisö
  • ympäristö

Jokaiselle alueelle on määritetty joukko liiketoiminnan prioriteetteja, joita on yhteensä kahdeksan:

Vastuullinen markkinointi ja myynti

Asiakassuhteet ja luottamus ovat kaiken toimintamme perusta. Asiakkaamme uskovat meille paitsi rahansa, myös tavoitteensa ja tulevaisuudensuunnitelmansa. Haluamme olla heille luotettava kumppani niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina, ja toimimme aina pitkällä tähtäimellä. Tehtävämme on kuunnella, hyödyntää osaamistamme yksinkertaisella tavalla sekä antaa asiakkaillemme selkeitä neuvoja siitä, miten he voivat toteuttaa unelmansa ja turvata tulevaisuutensa.

Vastuullinen sijoitustoiminta

Yritykset, myös pankit ja sijoittajat, jotka hallinnoivat liiketoimintansa ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia näkökulmia aktiivisesti, pystyvät paremmin vähentämään riskejä ja tarttumaan tilaisuuksiin. Tähän kuuluu olennaisena osana vuoropuhelun käyminen portfolioon kuuluvien yritysten kanssa ja pyrkimys vaikuttaa niihin niin, että voidaan luoda arvoa ja hyvää taloudellista tuottoa pitkällä aikavälillä.

Kestävä rahoitustoiminta

Voidaksemme vastata maailmaa koetteleviin lukuisiin sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin tarvitaan uutta ajattelua, innovaatioita ja taloudellista apua. Pankit voivat olla merkittävässä roolissa luomalla taloudellisia ratkaisuja ja avustamalla asiakkaita heidän pyrkimyksissään toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Talousrikollisuuden torjuminen

Talousrikollisuus on merkittävä kansainvälinen ongelma. SEB on ottanut käyttöön huomattavia resursseja torjumaan haitallisia vaikutuksia, joita talousrikollisuudesta aiheutuu liiketoiminnallemme, asiakkaillemme ja yhteiskunnalle. Painotamme kolmea pääaluetta: Toimenpiteet, joilla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, noudatetaan hallituksen rikosepäiltyjä vastaan määräämiä sanktioita ja ehkäistään petoksia

Työntekijöiden arvostaminen

Ihmiset ovat olennainen osa pankkitoimintaa. Siksi pyrimme olemaan hyvä työpaikka, joka houkuttelee oikeanlaisia ihmisiä ja saa heidät jäämään. Tarjoamme puitteet henkilökohtaiselle kehittymiselle varmistamalla, että työntekijät kokevat olevansa arvostettuja, tärkeä osa yritystä ja sitoutuneita. Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää toimintakykymme kannalta.

Yhteisöihin sijoittaminen

Ymmärrämme, että voidaksemme menestyä pankkina myös tulevaisuudessa tarvitsemme ympärillemme menestyvän yhteiskunnan. Sen roolin lisäksi, joka liiketoiminnallamme on niissä yhteisöissä, joissa toimimme, tuemme myös paikallisia yhteisöjä sekä ajan että rahan muodossa. Meille on tärkeää auttaa lieventämään sosiaalista epätasapainoa, tukea innovaatioita sekä edistää hyviä ja terveellisiä elintapoja.

Rahoituspalveluiden saatavuus

Ihmisten on tärkeää saada rahoitus- ja pankkipalveluita tasa-arvoisesti. Tämän vuoksi pyrimme parantamaan palveluidemme saatavuutta ja talousosaamista yhteiskunnassa. Meillä on pitkät perinteet rahoitus- ja taloustieteellisen koulutuksen tukemisesta.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Oman alamme ja SEB:n ympäristövaikutukset ovat hyvin vähäiset useisiin vaikutuksiltaan merkittäviin aloihin verrattuna, mutta olemme silti velvollisia tekemään voitavamme jalanjälkemme rajoittamiseksi. Toinen tärkeä tehtävä on ohjata rahoitusta ja sijoituksia kriittisille alueille, joilla tarvitaan pääomaa, jotta niillä voidaan toteuttaa muutoksia, joilla yhteiskuntamme ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.