Kestävän kehityksen sijoitukset

Kestävästä kehityksestä tulee yhä tärkeämpää – ei ainoastaan meille SEB:ssä, vaan myös asiakkaille ja yhteiskunnalle. Meille se merkitsee parempien sijoituspäätösten tekemistä ja asiakkaiden rahojen suojaamista.

SEB on yksi Pohjoismaiden suurimmista institutionaalisista sijoittajista, ja sen hoidossa on yli 1 800 miljardia kruunua yksityisten ja institutionaalisten asiakkaiden varoja. Sijoitamme enenevässä määrin yrityksiin, jotka kiinnittävät aktiivisesti huomiota ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja ohjaukseen liittyviin asioihin toiminnassaan, koska uskomme niiden pidemmällä juoksulla menestyvän paremmin sekä luovan arvoa asiakkaillemme, kyseisille yrityksille ja yhteiskunnalle.

Filosofiamme

Investointifilosofiamme pohjautuu aktiiviseen omistajuuteen: vaikutamme jatkuvasti niihin yrityksiin, joihin sijoitamme, sisällytämme kestävyyden päätöksiimme ja suljemme ulkopuolelle yhtiöt, jotka toimivat tietyillä aloilla.

Ratkaiseva asia vastuullisessa sijoittamisessa on se, että yritämme saada yritykset muuttamaan toimintaansa. Sijoitustiimimme on aktiivisessa ja suorassa vuoropuhelussa pohjoismaisten yhtiöiden kanssa, osallistumme päätöstentekoprosesseihin ja teemme kansainvälistä yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa.

Hiilipäästöjen vähentäminen

1. heinäkuuta 2016 alkaen kaikista SEB:n rahastoista poistettiin yritykset, joissa tuotetaan polttohiiltä – kaivostoiminta, joissa hiili muodostaa yli 20 prosenttia yrityksen tai konsernin liikevaihdosta. Samanaikaisesti pyrimme vaikuttamaan vahvemmin energiayhtiöihin, joissa hiilen osuus energianlähteenä ylittää 10 prosenttia. Päätös koskee kaikkia SEB:n rahastoja.

SEB:n peruskriteerit sekä eettiset ja kestävän kehityksen rahastomme

Kaikissa SEB:n rahastoissa poissuljetaan yritykset, joissa valmistetaan tai myydään kiistanalaisia aseita tai joissa osallistutaan ydinaseohjelman kehitys- tai tuotantovaiheeseen. Rahastoissa ei myöskään sijoiteta noteerattuihin yrityksiin, joiden liikevaihto koostuu yli 20-prosenttisesti polttohiilen tuotannosta tai yrityksiin, jotka todistetusti rikkovat ihmisoikeuksiin, ympäristöön, korruptioon ja työoikeuteen liittyviä kansainvälisiä normeja. Kutsumme näitä neljää poissulkevaa kestävyyskriteeriä SEB:n omia rahastoja koskeviksi ”peruskriteereiksi”.

Kestävissä ja eettisissä rahastoissamme ei myöskään sijoiteta yritysryhmittymiin, joissa yli 5 prosenttia liikevaihdosta tulee alkoholi-, tupakka-, ase-, porno- tai peliteollisuudesta.

Tarjoamme nykyään yli 20 rahastoa, joiden kestävyystasoa on nostettu – näiden joukossa SEB Hållbarhetsfond Global. Niin kutsuttujen kestävän kehityksen rahastojemme ulkopuolelle jätetään myös hiiltä, kaasua tai öljyä hyödyntävät yritykset. 

Panostamme myös positiiviseen valikoimaan, ja etsimme muun muassa yrityksiä, joissa on tehokas jätteenkäsittely, vähäiset hiilidioksidipäästöt ja vähäinen vedenkulutus. Olemme vakuuttuneita siitä, että niillä yrityksillä, jotka järjestelmällisesti työskentelevät kestävän kehityksen asioiden kanssa, on mahdollisuus tulla kannattavammiksi sijoituksiksi osuudenomistajillemme. Tämän johdosta jatkamme nyt kestävyyden liittämistä useimpiin osake- ja korkorahastoihimme.

SEB:n valikoimaan kuuluvat ulkoiset rahastot

Ulkoisia rahastoja arvioi erityinen analysointiryhmä. Vaadimme, että kaikki uudet ulkoiset rahastoyhtiöt ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisia sijoituksia koskevat periaatteet (UN PRI) tai että ne noudattavat jotakin vastaavaa kestävyyskehystä.

Pyrimme aktiivisesti siihen, että yhtiöt, joihin meillä on jo pitkäaikaiset suhteet ja jotka mahdollisesti eivät vielä ole allekirjoittaneet näitä YK:n periaatteita, allekirjoittaisivat ne ja sitoutuisivat näin täyttämään tietyt kansainvälisesti vahvistetut kestävyysvaatimukset. Heinäkuussa 2016 näistä rahastoyhtiöistä 90 prosenttia oli allekirjoittanut kyseiset YK:n periaatteet. SEB:n jatkuvassa valintaprosessissa ja ulkoisten rahastojen arvioinnissa käytetään muun muassa kestävyystyön analysointia ja poissuljentakriteerejä.

Korkeat PRI-arvosanat

SEB allekirjoitti YK:n vastuullisia sijoituksia koskevat periaatteet vuonna 2008. Nämä periaatteet toimivat rahastoyhtiön kestävyystyön pohjana. Pyrimme kestäviin sijoituksiin monin eri tavoin – yritämme esimerkiksi saada yrityksiä ohjaamaan toimintaansa oikeaan suuntaan valitsemalla aktiivisesti yrityksiä, jotka ovat suoriutuneet kestävyysasioissa hyvin ja jättämällä tietyt yritykset sijoitusten ulkopuolelle. SEB sai korkeat PRI-arvosanat sekä osake- että korkorahastojen hoidosta vuosittaisessa kestävien investointien arvioinnissa. Kahdeksassa luokassa yhdeksästä SEB sai arvosanan A ja A+.  

Mikrolainarahastot

Vuonna 2017 markkinoille tuotiin myös viides mikrolainarahastomme institutionaalisille sijoittajille. Meistä on alle kolmessa vuodessa tullut suurin toimija Euroopassa. Yhteensä mikrolainarahastojemme kautta on sijoitettu 5 miljardia kruunua, jotka tavoittavat yli 17 miljoonaa mikroyrittäjää 33 kehitysmaassa.

SEB on pohjoismaisilla markkinoilla ainoa pankki, joka voi tarjota institutionaalisille asiakkaille tämäntyyppisiä sijoituksia. Perinteinen henkivakuutusyhtiömme sijoittaa mikrolainarahastoihin, jotka sen myötä tulevat yksityisten eläkeasiakkaiden saataville.