Tietoa SEB-konserniin kuuluvista yhtiöistä ja niiden tarjoamista varainhoitoon liittyvistä tuotteista ja palveluista

Tästä tiedotteesta sekä sopimusehdoista ilmenevät mm. sijoituspalvelulain 10 luvun 5 §:n ja kuluttajansuojalain 6 a luvun 6–9 §:n edellyt­tämät tiedot, jotka on annettava asiakkaalle ennen sopimuksen teke­mistä. Tuote­kohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ovat saatavilla SEB:ltä (alla mainitusta osoitteesta tai internet-osoitteesta www.seb.fi.) Sopimusehdot ovat liitteenä asiak­kaalle toimitettavassa materi­aalissa. SEB Varainhoito Suomi Oy:n markkinoimien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten avaintietoesitteet ovat saatavilla internet-osoitteesta www.seb.fi tai asiakaspalvelustamme.   

Tiedot palvelun tarjoajasta

Varainhoidon asiakkaita palvelevia SEB-konserniin kuuluvia yhtiöitä ovat sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike. Alla on kuvattuna yri­tysten perustie­dot:  

 

YritysY-tunnusPäätoimiala
SEB Varainhoito Suomi Oy 0974060-3 omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta
SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy  0815140-1 sijoitusrahastotoiminta ja vaihtoehtorahastojen hoitaminen 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttori
0985469-4 luottolaitostoiminta

 

Kaikki yllä mainitut yhtiöt on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kullakin yhtiöllä on lainsäädännön edellyttämä toimilupa. Toimiluvat SEB Varainhoito Suomi Oy:lle ja SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:lle on myöntänyt Finanssivalvonta, jonka osoite on PL 103, 00101 Helsinki (Snellmaninkatu 6). Toimiluvan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle on myöntänyt Ruotsin valvontaviranomainen Finansinspektionen, jonka postiosoite on Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Yllä kuvattuja palveluja tarjoavavien yhtiöiden rakenne tulee muuttumaan SEB.konsernin sisällä vuoden 2018 aikana, mutta näillä muutoksilla ei ole palveluvalikoimaa kaventavaa vaikutusta. 

Asiakkaita palvellaan suomen- ja ruotsinkielellä, ja sopimusehdot sekä muut asiakirjat ovat saatavilla näillä kielillä. Asiakkaan kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, ja palveluja koskevat tiedot annetaan Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Asiakkaalle toimitetaan raportteja tarjotusta palvelusta erikseen sovittavalla tavalla neljännesvuosittain.

Vakuutusasiamiestoiminta

SEB Varainhoito Suomi Oy toimii SEB Life International Assurance Company Limited:n vakuutusedustuksesta annetun lain (ja sen kumoamisen jälkeen vakuutusten tarjoamisesta annetun lain) mukaisena asiamiehenä. SEB Varainhoito Suomi Oy on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin, ja sen harjoittamaa asiamiestoimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, jonka osoite on PL 103, 00101 Helsinki (Snellmanninkatu 6), puhelinnumero +358 10 831 51 (vaihde), telefaksinumero +358 10 831 5328. Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi

Vakuutuksenantaja SEB Life International Assurance Company Limited:n emoyritys Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omistaa vakuutusedustaja SEB Varainhoito Suomi Oy:n täysimääräisesti.

Rahoitusvälineet ja niihin liittyvät riskit

SEB tarjoaa asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä (sijoituskohteita). Näitä rahoitusvälineitä ovat muun muassa koti- ja ulkomaiset sijoitusrahasto-osuudet, osuudet yhteissijoitusyrityksissä, osakkeet, joukkovelkakirjat (mukaan lukien esim. osakeindeksilainat) ja johdannaissopimukset. Tarjotta¬ville rahoitusvälineille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta. 

Sijoitusrahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien arvonkehitys riippuu niiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä, joihin rahasto tai yhteissijoitusyritys on sijoittanut. Erilaisten sijoituskohteiden tyypillisimpiä riskejä on selostettu alla. Osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen riskit ovat yleensä suuremmat kuin korkoinstrumentteihin sijoittavan rahaston. On myös mahdollista, että sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuden arvo kehittyy heikommin kuin muiden samankaltaisten rahastojen arvo tai rahastolle tyypillisten sijoituskohteiden markkina keskimäärin.

Osakesijoituksiin liittyy riski osakkeen arvon alenemisesta tai sen käymisestä täysin arvottomaksi esimerkiksi kohdeyrityksen konkurssin vuoksi. Yhtiön osakkeenomistajille mahdollisesti maksettavien osinkojen määrä vaihtelee, ja osingonmaksu voi myös loppua kokonaan.

Joukkovelkakirjoihin ja muihin korkosijoitusinstrumentteihin liittyy yleensä liikkeeseenlaskijariski ja korkoriski. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan sitä, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan velkaansa sijoittajille, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyn heikkeneminen merkitsee yleensä myös sitä, että joukkovelkakirjan arvo alenee ennen sen erääntymistä. Vaikka esimerkiksi osakeindeksilaina olisi pääomaturvattu, pääomaturvasta vastaa ainoastaan liikkeeseenlaskija, joka ei välttämättä ole mikään SEB-konserniin kuuluva yhtiö. Korkoriski merkitsee sitä, että joukkovelkakirjojen markkina-arvo voi laskea, jos yleinen korkotaso nousee.

Arvioitaessa ulkomaisiin arvopaperisijoituksiin liittyviä riskejä asiakkaan on lisäksi otettava huomioon alla mainitut säilytysjärjestelyihin liittyvät riskit ja arvopaperi-kaupankäyntiin liittyvät riskit. SEB ei vastaa ulkomaiseen kaupankäyntiin liittyvistä riskeistä kuten ulkomaisen arvopaperikeskuksen, alisäilyttäjän tai kaupankäyn-tijärjestelmän virheistä tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen tai alisäilyttäjän maksukyvyttömyydestä tai konkurssista. ETA-alueen ulkopuolelle sijoitettaessa on myös huomattava, että sijoittajansuojaa koskeva lainsäädäntö poikkeaa usein sijoittajan vahingoksi kotimaisesta sääntelystä ja että esimerkiksi sisäpiirintiedon väärinkäyttöä ei välttämättä ole kielletty.

Tehtäessä sijoituksia muissa valuutoissa kuin euroissa asiakas kantaa aina myös valuuttakursseihin liittyvät riskit. Sijoittajan on lisäksi huomioitava kaikkiin rahoitusvälineisiin liittyvä niin sanottu likviditeettiriski, eli rahoitusvälineellä ei välttämättä käydä kauppaa siten, että sen omistaja voisi realisoida sen tavanomaisessa ajassa. Likviditeettiriski koskee myös sijoitusrahastosijoittamista.

Sijoittajan on aina myös huomioitava sijoittamiseen liittyvät veroriskit. Verolainsäädäntö on usein tulkinnanvaraista ja voi muuttua. Sijoittamiseen liittyy muitakin oikeudellisia riskejä, koska lainsäädännön muutokset voivat esimerkiksi heikentää rahastosijoittajan, osakkeenomistajan tai joukkovelkakirjasijoittajan asemaa. Myös yhtiöoikeudelliset tapahtumat kuten sulautumiset, jakautumiset, osakeannit ja yhtiöjärjestyksen muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan asemaan. Samankaltainen riski koskee rahastosijoittamista, koska rahasto voidaan lakkauttaa. Rahasto voi myös sulautua tai jakautua taikka sen sääntöjä voidaan muuttaa. Sääntömuutos voi aiheuttaa rahaston sijoitusstrategian tai sijoitustoiminnan muutoksen.

Rahastojen merkintä- ja lunastushinnat

SEB Varainhoito Suomi Oy ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori välittävät rahastomerkintöjä SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n sekä myös SEB-konsernin muihin rahastoihin ja konsernin ulkopuolisiin rahastoihin. Tällaisia rahastoja käytetään myös omaisuudenhoidossa. Näissä rahastoissa esiintyy erilaisia käytäntöjä rahastosijoittajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tilanteissa, joissa suuret merkinnät tai lunastukset aiheuttavat rahastolle esimerkiksi transaktiokuluja. Mahdollista on, että rahaston merkintä- tai lunastushintaa muutetaan sijoittajakohtaisesti esimerkiksi niin, että merkinnän tai lunastuksen aiheuttamat transaktiokulut nostavat merkintähintaa tai alentavat lunastushintaa (esim. ns. swing pricing). Mahdollista on myös, että merkinnästä tai lunastuksesta peritään merkintä- tai lunastuspalkkion lisäksi rahastoon maksettava hyvitys. Vastaavia menettelyjä voidaan käyttää myös SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n hallin-noimissa rahastoissa.

Asiakasvarojen säilyttäminen

SEB:n varainhoitoasiakkaiden varoja säilytetään Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa tai arvo-osuustilillä. Suomessa arvo-osuusjär-jestelmään liitettyjä arvopapereita säilytetään tällä hetkellä asiakkaan nimissä olevalla arvo-osuustilillä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin toimiessa tilinhoitajana. Rahavarat ovat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalla talletustilillä. Asiakkaan varoja ei sekoiteta SEB:n omiin varoihin ja asiakasvaroista pidetään luotettavaa kirjanpitoa.

SEB:n pankkitilit kuuluvat Ruotsin talletussuojajärjestelmän piiriin, josta säädetään Ruotsin talletussuojalaissa (1995:1571 – Lag om insättningsgaranti). Jokainen talletussuojajärjestelmän piiriin Ruotsin talletussuojalain mukaisesti kuuluva asiakas on oikeutettu korvaukseen, joka kattaa asiakkaan tilille/tileille pankissa talletetun määrän sekä kertyneet korot enintään 100.000 euroon asti. Ruotsin valtionkonttori (Riksgälden) maksaa korvauksen seitsemän (7) työpäivän kuluessa siitä päivästä lukien, kun talletussuojan piiriin kuuluva asetetaan konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta muutoin toteaa sen maksukyvyttömäksi. Lisätietoja Ruotsin talletussuojajärjestelmästä löytyy Ruotsin valtionkonttorin internetsivuilta, www.riksgalden.se.

Lisäksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori kuuluu Ruotsin lain mukaisen sijoittajan korvausrahastosuojan piiriin, jota ei ole rajattu vain ei-ammattimaisiin asiakkaisiin, vaan se kattaa kaikki yksityishenkilöt ja yhteisöt lukuun ottamatta erikseen määriteltyjä finanssi-instituutioita. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siinä tapauksessa, että pankki asetetaan konkurssiin ja asiakas ei saa pankilta arvopapereitaan tai varoja, jotka pankin on säilytettävä erillään sen omista varoista. Korvauksen enimmäismäärä on 250.000 Ruotsin kruunua asiakasta kohden kyseisestä pankista. Sijoituspalveluyritys SEB Varainhoito Suomi Oy kuuluu suomalaiseen sijoittajien korvausrahastoon, josta ei-ammattimainen asiakas voi saada korvausta enintään 20.000 euroa sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa.

Ulkomaisia arvopapereita kuten osakkeita tai sijoitusrahasto-osuuksia ei yleensä voida säilytysjärjestelmään sovellettavien sääntöjen takia merkitä asiakkaan nimiin vaan säilyttäjänä toimivan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin nimiin niin sanotulla yhteistilillä. Ulkomaisten arvopaperien säilytyksessä käytettävään yhteistilijärjestelyyn liittyy sijoittajan kannalta vaikeasti ennakoitavissa olevia oikeudellisia riskejä. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori voi myös käyttää alisäilyttäjiä, jolloin arvopaperien säilytys järjestetään moniportaisesti. Ulkomailla pidettävään säilytykseen sovelletaan ulkomaista lakia ja ulkomaisia sääntöjä. Vaikka SEB noudattaa alisäilyttäjien valinnassa huolellisuutta, tällaiseen järjestelyyn liittyy riskejä erityisesti ulkomaisen alisäilyttäjän maksukyvyttömyystilanteessa. On esimerkiksi mahdollista, ettei asiakkaan varoja voida yksilöidysti erottaa alisäilyttäjän, SEB:n tai näiden muiden asiakkaiden varoista. Mahdollista on, että asiakkaan arvopapereihin kohdistuu moniportaisen säilytyksen tilanteissa vakuus- tai kuittausoikeuksia. Säilytysjärjestelyihin liittyvien oikeudellisten riskien toteutuessa asiakas voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Ulkomaisiin säilytysjärjestelyihin ei välttämättä liity vakuutusturvaa, joka suojaisi sijoittajaa riskeiltä.   

Mahdolliset eturistiriidat

SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt tarjoavat asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoitus- ja rahoituspalveluja. Erityyppisten palvelujen samanaikainen tarjoaminen suurelle asiakasjoukolle saattaa aiheuttaa konsernin ja sen asiakkaiden taikka asiakkaiden välillä eturistiriitatilanteita, joiden välttämiseksi on ryhdytty asianmukaisiin toimiin. Eturistiriitojen välttämiseksi SEB-konserniin kuuluvissa yhtiöissä on muun muassa eriytetty tietojärjestelmiä ja rajoitettu henkilöstön tiedonsaantimahdollisuuksia toisten liiketoimintayksiköiden palveluista ja asiakkaista. Kokonaan eturistiriitatilanteita ei kuitenkaan voida välttää. SEB:n niin sanottu Compliance-toiminto valvoo mahdollisten eturistiriitojen hallintaa.

SEB Varainhoito Suomi Oy tarjoaa sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluja että sijoitusneuvontapalveluja. Molemmissa palvelutyypeissä pyritään asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvään tuottoon asiakkaan valitsemalla riskitasolla. Molempien palvelutyyppien tarjoaminen ei yleensä aiheuta eturistiriitoja, koska omaisuudenhoitoprosessi on suunniteltu siten, että annettavat sijoitusneuvot eivät ole vastakkaisia täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa tehtyihin toimiin nähden. Kun sijoitusinstrumentteina lisäksi käytetään suurelta osin sijoitusrahastoja, ei eturistiriitatilanteita pääse tavallisesti syntymään. SEB:n Compliance-toiminto valvoo sitä, ettei omaisuudenhoidossa ja sijoitusneuvonnassa tavoitella epäasiallisesti etua toisen asiakasryhmän kustannuksella sekä sitä, että sijoitusneuvontatoiminnassa ei hyödynnetä mahdollisia omaisuudenhoitotoiminnassa saatuja sisäpiirintietoja.

SEB-konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteistyö ulkopuolisten rahastoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien kanssa

SEB Varainhoito Suomi Oy:llä ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lla on useiden SEB-konserniin kuuluvien ja konsernin ulkopuolisten rahastoyhtiöiden kanssa yhteistyösopimuksia, joiden perusteella voidaan käyttää näiden yhtiöiden rahastoja omaisuudenhoitotoiminnassa, markkinoitaessa kyseisiä rahastoja Suomessa sekä avustettaessa rahastomerkinnöissä ja -lunastuksissa. Yhteistyösopimuksiin sisältyy tavallisesti ehtoja, joiden perusteella SEB-konserniin kuuluva yhtiö on oikeutettu osaan rahastoyhtiön veloittamista palkkioista soveltuvan lainsäädännön mukaisin edellytyksin. SEB-konserniin kuuluvan yhtiön osuus palkkioista vaihtelee. Palkkiot voivat olla kertaluonteisia tai jatkuvia, ja niiden määrä lasketaan yleensä prosentuaalisena osuutena rahastosijoituksen määrästä. 

Myös muiden rahoitusvälineiden kuten osakeindeksilainojen ja warranttien tarjontaan voi liittyä vastaavia palkkionjakojärjestelyjä.

Rahamääräisten palkkioiden lisäksi SEB-konserniin kuuluva yhtiö voi saada rahastoyhtiöiltä tai muilta palveluntarjoajilta koulutusta tai muuta myynnin tukea ilman erillistä veloitusta.

Tässä tarkoitettujen palkkioiden tarkoituksena on parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua, eivätkä palkkionjakojärjestelyt ole asiakkaan edun vastaisia. SEB Varainhoito Suomi Oy antaa SEB-konsernin omiin tuotteisiin liittyvää sijoitusneuvontaa, eli sen antama sijoitusneuvonta on ei-riippumatonta. Myös antaessaan SEB-konsernin ulkopuolisiin tuotteisiin liittyvää sijoitusneuvontaa SEB Varainhoito Suomi Oy:llä on tavanomaisesti kyseisten tuotteiden jakelua koskeva tai muu sopimus kyseisiä tuotteita hallinnoivan ulkopuolisen tahon kanssa. 

Maksupalvelujen tarjoaminen

SEB:llä varainhoitoasiakkaiden arvopaperien säilytyspalveluihin liittyy pääsääntöisesti asiakkaalle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa avattava rahatili. Tilin korko ilmenee pankin hinnastosta. Rahatili on tarkoitettu lähinnä sijoitustoimintaa varten, mutta asiakas voi antaa muitakin tiliä koskevia maksutoimeksiantoja. Asiakas voi siirtää Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalle tililleen varoja vain SEB:n asiakasvaratilin kautta.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori soveltaa koron muutoksia välittömästi ilman asiakkaalle toimitettavaa ennakkoilmoitusta. Skandi-naviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ilmoittaa viitekorosta ja sen muutoksista toimipaikassaan ja internet-sivuillaan.

Asiakas voi antaa maksutoimeksiantoja kirjallisesti (asiakkaan vastuulla myös sähköpostitse) tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin suostumuksella myös suullisesti. Maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on vastaanottanut sen. Jos asiakkaan maksutoimeksianto vastaanotetaan kello 15:30 jälkeen, toimeksianto katsotaan saapuneeksi seuraavana pankkipäivänä. Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää valuutanmuuntoa, toimeksianto katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi vasta sen jälkeen, kun valuutanmuunto on tehty. SEPA-alueen tilisiirrot välitetään maksunsaajalle tilinumeron (IBAN) perusteella. Ulkomaanmaksut välitetään tilinumeron ja pankkiyhteystietojen (esim. BIC) perusteella. Pankki ei tarkista esimerkiksi sitä, että maksajan antamat nimitiedot täsmäävät maksajan antaman tilinumeron kanssa. Maksutoimeksiantojen peruuttamista koskevat seikat ilmenevät maksujenvälityksen ehdoista.

Saapuvat maksut kaikissa valuutoissa hyvitetään 13.1.2018 alkaen PSD2-sääntelyn astuessa voimaan saajan tilille saman päivän arvolla (pankkipäivänä, jolloin pankilla on kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot ja kate) valuuttakohtaisten cut off -aikojen puitteissa. Lähtevät kotimaanmaksut ja lähtevät euromääräiset maksut ETA-alueella hyvitetään cut off -aikojen puitteissa saajan pankille viimeistään maksun eräpäivää seuraavana pankkipäivänä ja muut lähtevät maksut viimeistään neljän pankkipäivän päästä. Jos toimeksianto on annettu paperilla, edellä mainitut toteuttamisajat voivat pidentyä enintään yhdellä pankkipäivällä.

Asiakas voi tallettaa käteistä rahaa tililleen tai nostaa sitä tililtään SEB:n toimipaikassa. Käteistalletuksessa varat hyvitetään tilille heti sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu. Suurista käteisnostoista (yli 5.000 euroa) asiakkaan on ilmoitettava pankille hyvissä ajoin etukäteen.

Lisätietoja maksupalvelujen tarjoamisesta ja niihin sovellettavista ehdoista on rahatilin tiliehdoissa.

Kuluttajan peruuttamisoikeus etämyynnissä

Etämyynnistä on kyse, kun sopimus jostakin SEB:n tarjoamasta palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa SEB:n edus-tajaa.

Kuluttajalla on etämyynnissä peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole sijoitustuotteissa, joiden arvo vaihtelee markkinoilla tapahtuvien muutosten mukaan. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole, kun asiointi liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen tai jos sopimus täytetään kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Näin on esim. tilisopimuksen nojalla tapahtuvassa tilinkäytössä tai arvo-osuustilisopimuksen nojalla tehtävässä arvopaperi-kaupassa. SEB-konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteiden ja palvelujen osalta peruuttamisoikeutta ei siten lain mukaan ole sopimuksissa, joilla merkitään tai lunastetaan sijoitusrahasto-osuuksia tai ostetaan tai myydään muita arvopapereita (osakkeet, joukkovelkakirjalainat, johdannaissopimukset, warrantit).

Mahdollinen peruuttamisoikeus muiden kuin edellä mainittujen sopimusten osalta on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun etäsopimus on syntynyt taikka kun kuluttaja-asiakas on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimusehdot kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla. Sanotun ajan jälkeen sovelletaan kunkin palvelun sopimusehtoja sopimusten päättämisen osalta.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, hänen tulee ilmoittaa siitä SEB:lle. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus. SEB ilmoittaa sopimusta tehtäessä tai palveluhinnastossaan ne maksut ja palkkiot, jotka kuluttaja on velvollinen kuluttajansuojalain mukaisesti suorittamaan, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan. Asiakkaan on lisäksi palautettava SEB:lle sopimuksen perusteella SEB:ltä saamansa suoritukset viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti SEB:n asiakaspalveluun (puh. (09) 6162 8000). Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa SEB:lle kirjallisesti palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Asiakas voi myös olla yhteydessä jäljempänä mainittaviin riidanratkaisuelimiin tai SEB-konserniin kuuluvia yhtiöitä valvoviin viranomaisiin. Näitä ovat Finanssivalvonta Suomessa, Finans-inspektionen Ruotsissa ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto Suomessa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo pankkien asiakkaina olevia yksityishenkilöitä ja pienyrittäjiä. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimii pankkilautakunta, joka antaa ratkaisusuosituksia pankkisuhdetta koskevista erimielisyyksistä.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimii myös arvopaperilautakunta, joka neuvoo, ohjaa ja etsii ratkaisuja sekä antaa ratkaisusuosituksia arvo-paperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen soveltamista, hyvää arvopaperimarkkinatapaa sekä muita arvopaperikäytäntöä koskevissa asioissa. Palvelu on maksutonta ja on käytössä kaikille ei-ammattimaisille asiakkaille, jotka ovat asiakassuhteessa palveluja tarjoavaan sijoituspalveluyritykseen, pankkiin tai rahastoyhtiöön.

Asiakas voi olla Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tai sen arvopaperilautakuntaan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Yhteystiedot ovat: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puhelin (09) 6850 120, sähköposti info@fine.fi. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan internet-sivuilta osoitteesta www.fine.fi.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Kuluttajariitalautakunta ei kuitenkaan käsittele esimerkiksi omaisuudenhoitajan ja sijoitusneuvojan suoritusta koskevia asioita.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelin 029 566 5200 (vaihde). Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät Kuluttajariitalautakunnan internet-sivuilta osoitteesta www.kuluttajariita.fi.

Lisätiedot

Asiakas saa pyydettäessä lisätietoja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, eturistiriidoista ja niiden hallinnasta, oikeusturvakeinoista sekä muista tässä tiedotteessa käsitellyistä seikoista.