Tietoa SEB:stä, tuotteista ja palveluista

Tästä tiedotteesta sekä sopimusehdoista ilmenevät arvopaperimarkkinalain, sijoitusrahastolain, maksupalvelulain ja Finanssivalvonnan määräyksien sekä rahoitus-palvelujen etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 §:ien edellyttämät tiedot, jotka asiakkaalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä. Tuote-kohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ovat saatavilla SEB:ltä (alla mainitusta osoitteesta) tai Internetistä www.seb.fi. Sopimusehdot ovat aina liitteenä asiakkaalle toimitettavassa materiaalissa, jotta asiakas voi niihin perehtyä. SEB Varainhoito Suomi Oy:n markkinoimien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten avaintietoesitteet ovat saatavilla Internetistä www.seb.fi/varainhoito tai asiakaspalvelustamme.

Tiedot palvelun tarjoajasta

Varainhoidon asiakkaita palvelevia SEB-konserniin kuuluvia yhtiöitä ovat sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike. Seuraavassa yritysten perustiedot:

YritysY-tunnusPäätoimiala
SEB Varainhoito Suomi Oy 0974060-3 omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta
SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy  0815140-1 sijoitusrahastotoiminta 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttori
0985469-4 luottolaitostoiminta

Kaikki yllä mainitut yhtiöt on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kullakin yhtiöllä on lainsäädännön edellyttämä toimilupa. Toimiluvat sijoituspalveluyritykselle ja rahastoyhtiölle on myöntänyt Finanssivalvonta (tai valtiovarainministeriö), jonka osoite on Snellmaninkatu 6, 00101 Helsinki. Toimiluvan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle on myöntänyt Ruotsin valvontaviranomainen Finansinspektionen, jonka postiosoite on Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Asiakkaita palvellaan suomen- ja ruotsinkielellä ja sopimusehdot sekä muut asiakirjat ovat saatavilla näillä kielillä. Asiakkaan kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia ja palveluja koskevat tiedot annetaan Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Asiakkaalle toimitetaan raportteja tarjotusta palvelusta erikseen sovittavalla tavalla, kuitenkin vähintään vuosittain.

Rahoitusvälineet ja niihin liittyvät riskit

SEB tarjoaa asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä (sijoituskohteita). Näitä rahoitusvälineitä ovat muun muassa koti- ja ulkomaiset sijoitusrahasto-osuudet, osuudet yhteissijoitusyrityksissä, osakkeet, joukkovelkakirjat (mukaan lukien esim. osakeindeksilainat) ja johdannaissopimukset. Tarjottaville rahoitusvälineille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta.

Sijoitusrahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien arvonkehitys riippuu niiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä, joihin rahasto tai yhteissijoitusyritys on sijoittanut. Erilaisten sijoituskohteiden tyypillisimpiä riskejä on selostettu alla. Osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen riskit ovat yleensä suuremmat kuin korkoinstrumentteihin sijoittavan rahaston. On myös mahdollista, että sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuden arvo kehittyy heikommin kuin muiden samankaltaisten rahastojen arvo tai rahastolle tyypillisten sijoituskohteiden markkina keskimäärin.

Osakesijoituksiin liittyy riski osakkeen arvon alenemisesta tai sen käymisestä täysin arvottomaksi esimerkiksi kohdeyrityksen konkurssin vuoksi. Yhtiön osakkeen-omistajille mahdollisesti maksettavien osinkojen määrä vaihtelee ja osingonmaksu voi myös loppua kokonaan.

Joukkovelkakirjoihin ja muihin korkosijoitusinstrumentteihin liittyy yleensä liikkeeseenlaskijariski ja korkoriski. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan sitä, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan velkaansa sijoittajille, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyn heikkeneminen merkitsee yleensä myös sitä, että joukkovelkakirjan arvo alenee ennen sen erääntymistä. Vaikka esimerkiksi osakeindeksilaina olisi pääomaturvattu, pääomaturvasta vastaa ainoastaan liikkeeseenlaskija, joka ei välttämättä ole mikään SEB-konserniin kuuluva yhtiö. Korkoriski merkitsee sitä, että joukkovelkakirjojen markkina-arvo voi laskea, jos yleinen korkotaso nousee.

Arvioitaessa ulkomaisiin arvopaperisijoituksiin liittyviä riskejä asiakkaan on lisäksi otettava huomioon alla mainitut säilytysjärjestelyihin liittyvät riskit ja arvopaperi-kaupankäyntiin liittyvät riskit. SEB ei vastaa ulkomaiseen kaupankäyntiin liittyvistä riskeistä, kuten ulkomaisen arvopaperikeskuksen, alisäilyttäjän tai kaupankäyntijärjestelmän virheistä tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen tai alisäilyttäjän maksukyvyttömyydestä tai konkurssista. ETA-alueen ulkopuolelle sijoitettaessa on myös huomattava, että sijoittajansuojaa koskeva lainsäädäntö poikkeaa usein sijoittajan vahingoksi kotimaisesta sääntelystä ja että esimerkiksi sisäpiirintiedon väärinkäyttöä ei välttämättä ole kielletty.

Tehtäessä sijoituksia muissa valuutoissa kuin euroissa asiakas kantaa aina myös valuuttakursseihin liittyvät riskit. Sijoittajan on lisäksi huomioitava, että kaikkiin rahoitusvälineisiin liittyy niin sanottu likviditeettiriski, jolla tarkoitetaan riskiä siitä, että rahoitusvälineellä ei välttämättä käydä kauppaa siten, että sen omistaja voisi realisoida sen tavanomaisessa ajassa. Likviditeettiriski koskee myös sijoitusrahastosijoittamista.

Sijoittajan on aina myös huomioitava sijoittamiseen liittyvät veroriskit. Verolainsäädäntö on usein tulkinnanvaraista ja se voi muuttua. Sijoittamiseen liittyy muitakin oikeudellisia riskejä, koska lainsäädännön muutokset voivat esimerkiksi heikentää rahastosijoittajan, osakkeenomistajan tai joukkovelkakirjasijoittajan asemaa. Myös yhtiöoikeudelliset tapahtumat, kuten sulautumiset, jakautumiset, osakeannit ja yhtiöjärjestyksen muutokset, voivat vaikuttaa sijoittajan asemaan. Samankaltainen riski koskee rahastosijoittamista, koska rahasto voidaan lakkauttaa. Rahasto voi myös sulautua tai jakautua taikka sen sääntöjä voidaan muuttaa. Sääntömuutos voi aiheuttaa rahaston sijoitusstrategian tai sijoitustoiminnan muutoksen.

Rahastojen merkintä- ja lunastushinnat

SEB Varainhoito Suomi Oy ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori välittävät rahastomerkintöjä SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n sekä myös SEB-konsernin muihin rahastoihin ja konsernin ulkopuolisiin rahastoihin. Tällaisia rahastoja käytetään myös omaisuudenhoidossa. Näissä rahastoissa esiintyy erilaisia käytäntöjä rahastosijoittajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tilanteissa, joissa suuret merkinnät tai lunastukset aiheuttavat rahastolle esimerkiksi transaktiokuluja. Mahdollista on, että rahaston merkintä- tai lunastushintaa muutetaan sijoittajakohtaisesti esimerkiksi niin, että merkinnän tai lunastuksen aiheuttamat transaktiokulut nostavat merkintähintaa tai alentavat lunastushintaa (esim. ns. swing pricing). Mahdollista on myös, että merkinnästä tai lunastuksesta peritään merkintä- tai lunastuspalkkion lisäksi rahastoon maksettava hyvitys. Vastaavia menettelyjä voidaan käyttää myös SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n hallin-noimissa rahastoissa.

Asiakasvarojen säilyttäminen

SEB:n varainhoitoasiakkaiden varoja säilytetään Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa tai arvo-osuustilillä. Suomessa arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita säilytetään tällä hetkellä asiakkaan nimissä olevalla arvo-osuustilillä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin toimiessa tilinhoitajana. Rahavarat ovat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalla talletustilillä. Asiakkaan varoja ei sekoiteta SEB:n omiin varoihin ja asiakasvaroista pidetään luotettavaa kirjanpitoa.

SEB:n pankkitilit kuuluvat Ruotsin talletussuojajärjestelmän piiriin, josta säädetään Ruotsin talletussuojalaissa (1995:1571 – Lag om insättningsgaranti). Jokainen asiakas, jonka on määritelty kuuluvan talletussuojajärjestelmän piiriin Ruotsin talletussuojalain  mukaisesti, on oikeutettu korvaukseen, joka kattaa hänen tilille/tileille pankissa talletetun määrän sekä kertyneet korot maksimissaan 100.000 euroon asti. Ruotsin valtionkonttori (Riksgälden) maksaa korvauksen 7 työpäivän kuluessa siitä päivästä lukien, kun talletussuojan piiriin kuuluva asetetaan konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta muutoin toteaa sen maksukyvyttömäksi. Lisätietoja Ruotsin talletussuojajärjestelmästä löytyy Ruotsin valtionkonttorin internetsivuilta, www.riksgalden.se.

Lisäksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori kuuluu Ruotsin lain mukaisen sijoittajan korvausrahastosuojan piiriin, jota ei ole rajattu vain ei-ammattimaisiin asiakkaisiin, vaan se kattaa kaikki yksityishenkilöt ja yhteisöt. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siinä tapauksessa, että pankki asetetaan konkurssiin ja asiakas ei saa pankilta arvopapereitaan tai varoja, jotka pankin on säilytettävä erillään sen omista varoista. Korvauksen enimmäismäärä on 250.000 Ruotsin kruunua asiakasta kohden kyseisestä pankista. Sijoituspalveluyritys SEB Varainhoito Suomi Oy kuuluu suomalaiseen sijoittajien korvausrahastoon, josta ei-ammattimainen sijoittaja voi saada korvausta enintään 20 000 euroa sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa.

Ulkomaisia arvopapereita, kuten osakkeita tai sijoitusrahasto-osuuksia, ei yleensä voida säilytysjärjestelmään sovellettavien sääntöjen takia merkitä asiakkaan nimiin, vaan säilyttäjänä toimivan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin nimiin niin sanotulla yhteistilillä. Ulkomaisten arvopaperien säilytyksessä käytettävään yhteistilijärjestelyyn liittyy sijoittajan kannalta vaikeasti ennakoitavissa olevia oikeudellisia riskejä. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori voi myös käyttää alisäilyttäjiä, jolloin arvopaperien säilytys järjestetään moniportaisesti. Ulkomailla pidettävään säilytykseen sovelletaan ulkomaista lakia ja ulkomaisia sääntöjä. Vaikka SEB noudattaa alisäilyttäjien valinnassa huolellisuutta, tällaiseen järjestelyyn liittyy riskejä erityisesti ulkomaisen alisäilyttäjän maksukyvyttömyystilanteessa. On esimerkiksi mahdollista, ettei asiakkaan varoja voida yksilöidysti erottaa alisäilyttäjän, SEB:n tai näiden muiden asiakkaiden varoista. Mahdollista on, että asiakkaan arvopapereihin kohdistuu moniportaisen säilytyksen tilanteissa vakuus- tai kuittausoikeuksia. Säilytysjärjestelyihin liittyvien oikeudellisten riskien toteutuessa asiakas voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Ulkomaisiin säilytysjärjestelyihin ei välttämättä liity vakuutusturvaa, joka suojaisi sijoittajaa riskeiltä.

Mahdolliset eturistiriidat

SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt tarjoavat asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoitus- ja rahoituspalveluja. Erityyppisten palvelujen samanaikainen tarjoaminen suurelle asiakasjoukolle saattaa aiheuttaa konsernin ja sen asiakkaiden taikka asiakkaiden välillä eturistiriitatilanteita, joiden välttämiseksi on ryhdytty asianmukaisiin toimiin. Eturistiriitojen välttämiseksi SEB-konserniin kuuluvissa yhtiöissä on muun muassa eriytetty tietojärjestelmiä ja rajoitettu henkilöstön tiedonsaantimahdollisuuksia toisten liiketoimintayksiköiden palveluista ja asiakkaista. Kokonaan eturistiriitatilanteita ei kuitenkaan voida välttää. SEB:n niin sanottu Compliance -toiminto valvoo mahdollisten eturistiriitojen hallintaa.

SEB Varainhoito Suomi Oy tarjoaa sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluja että sijoitusneuvontapalveluja. Molemmissa palvelutyypeissä pyritään asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvään tuottoon asiakkaan valitsemalla riskitasolla. Molempien palvelutyyppien tarjoaminen ei yleensä aiheuta eturistiriitoja, koska omaisuudenhoitoprosessi on suunniteltu siten, että annettavat sijoitusneuvot eivät ole vastakkaisia täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa tehtyihin toimiin nähden. Kun sijoitusinstrumentteina lisäksi käytetään suurelta osin sijoitusrahastoja, ei eturistiriitatilanteita pääse tavallisesti syntymään. SEB:n Compliance -toiminto valvoo sitä, ettei omaisuudenhoidossa ja sijoitusneuvonnassa tavoitella epäasiallisesti etua toisen asiakasryhmän kustannuksella sekä sitä, että sijoitusneuvontatoiminnassa ei hyödynnetä mahdollisia omaisuudenhoitotoiminnassa saatuja sisäpiirintietoja.

Säilytystoimintaa harjoitetaan erillään SEB:n omasta rahastotoiminnasta. Säilytystä ja SEB:n omaa rahastotoimintaa harjoitetaan aina rahastoasiakkaiden edun mukaisesti. Säilytystoiminto suorittaa säilytys- ja siihen liittyviä valvontatehtäviään rahastoasiakkaiden eduksi erillään SEB:n omasta rahastoliiketoiminnasta.

Eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi ja välttämiseksi säilytys- ja rahastotoimintojen järjestämisessä on huomioitu SEB:n rahastotoiminnan ja säilytystoimintojen asianmukainen erillisyys (ns. kiinanmuurit). Myös säilytystoiminnon itsenäisyys ja säilytysasiakkaiden varojen tehokas valvonta on otettu huomioon. Lisäksi toiminnoilta edellytetään markkinaehtoisesti toimimista.

Rahastoyhtiö soveltaa tiettyjä kirjallisia toimintaperiaatteita ja on ryhtynyt rakenteellisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin tunnistettujen eturistiriitojen hallitsemiseksi. Ulkoistetun salkunhoidon osalta rahastoyhtiö on huolehtinut siitä, että omaisuudenhoitajalla on riittäviä toimintaperiaatteita ja rakenteellisia järjestelyjä eturistiriitojen hallitsemiseksi. Rahastoyhtiö on erityisesti varmistanut, ettei salkunhoitaja harjoita kaupankäyntiä omaan lukuunsa ja että riskienhallintatoiminto on toiminnallisesti ja hierarkkisesti erillään salkunhoidosta sekä että salkunhoitaja soveltaa asianmukaisia palkitsemisjärjestelyjä, jotka estävät liiallista riskinottoa.

Rahastoyhtiön ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta eturistiriitoja voi syntyä. Tällöin Rahastoyhtiö ilmoittaa ko. osapuolille siitä ja ryhtyy tarvittaviin, mahdollisiin toimenpiteisiin eturistiriidan poistamiseksi. Lisätietoja eturistiriitojen hallinnasta on saatavissa Rahastoyhtiöltä.

 

SEB-konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteistyö ulkopuolisten rahastoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien kanssa

SEB Varainhoito Suomi Oy:llä ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lla on useiden SEB-konserniin kuuluvien ja konsernin ulkopuolisten rahastoyhtiöiden kanssa yhteistyösopimuksia, joiden perusteella voidaan käyttää näiden yhtiöiden rahastoja omaisuudenhoitotoiminnassa, markkinoitaessa kyseisiä rahastoja Suomessa sekä avustettaessa rahastomerkinnöissä ja -lunastuksissa. Yhteistyösopimuksiin sisältyy tavallisesti ehtoja, joiden perusteella SEB-konserniin kuuluva yhtiö on oikeutettu osaan rahastoyhtiön veloittamista palkkioista. SEB-konserniin kuuluvan yhtiön osuus palkkioista vaihtelee. Palkkiot voivat olla kertaluonteisia tai jatkuvia palkkioita ja niiden määrä lasketaan yleensä prosentuaalisena osuutena rahastosijoituksen määrästä.

Myös muiden rahoitusvälineiden, kuten osakeindeksilainojen ja warranttien, tarjontaan voi liittyä vastaavia palkkionjakojärjestelyjä.

Rahamääräisten palkkioiden lisäksi SEB-konserniin kuuluva yhtiö voi saada rahastoyhtiöiltä tai muilta palveluntarjoajilta koulutusta tai muuta myynnin tukea ilman erillistä veloitusta.

Tässä tarkoitettujen palkkioiden tarkoituksena on parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua eivätkä palkkionjakojärjestelyt ole asiakkaan edun vastaisia.

Maksupalvelujen tarjoaminen

SEB:llä varainhoitoasiakkaiden arvopaperien säilytyspalveluihin liittyy pääsääntöisesti asiakkaalle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa avattava rahatili. Tilin korko ilmenee pankin hinnastosta. Rahatili on tarkoitettu lähinnä sijoitustoimintaa varten, mutta asiakas voi antaa muitakin tiliä koskevia maksutoimeksiantoja. Asiakas voi siirtää Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalle tililleen varoja vain SEB:n asiakasvaratilin kautta.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori soveltaa koron muutoksia välittömästi ilman asiakkaalle toimitettavaa ennakkoilmoitusta. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ilmoittaa viitekorosta ja sen muutoksista toimipaikoissaan ja kotisivuillaan.