SEB Eurooppa Osake 12

Euroopan talouskasvun ennakoidaan piristyvän hieman vuoden 2016
aikana kun kotimarkkinakysyntä elpyy asteittain parantuvan taloustilanteen
ja reaalisen ostovoiman tuella. Myös vientikysynnän lievää piristymistä
voidaan ennakoida heikentyneen euron myötä ja Euroopan Keskuspankin
odotetaan jopa voimistavan talouden tukitoimia tulevana vuonna. Näin
ollen korkotason voidaan odottaa pysyvän matalana, mikä tukee hyvää
tulos- ja osinkotuottoa tarjoavia osakemarkkinoita kasvunäkymien ohella.

SEB Eurooppa Osake 12 tarjoaa kilpailukykyisen tuottotason osakkeiden
pysyessä nykyisellä tasollaan tai noustessa seuraavan viiden vuoden
aikana. Indeksilaina on maksimissaan noin viisivuotinen ja se erääntyy
ennenaikaisesti markkinoiden kehittyessä suotuisasti. Indeksilainaan
liittyy liikkeeseenlaskijariski eli sen takaisinmaksu on riippuvainen
liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
maksukyvystä. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy
riski sijoitetun pääoman menettämisestä.