Mahdollisuus korkeaan kuponkituottoon Suomen osakemarkkinoilta

Etsitkö vaihtoehtoja tuoton saavuttamiseksi korkotason ollessa alhaalla?
Uskotko kohde-etuuden kuuden yhtiön osakkeen säilyvän vähintään nykyisellä tasollaan?

Suomen osakemarkkina tarjosi sijoittajalle hyvän tuoton vuonna 2016 (+ 9,55% HEX25 hintaindeksi). Vuoteen 2017 mentäessä Suomen osakemarkkina on arvostustasoltaan haastavasti hinnoiteltu ja vientivetoista yrityksiä varjostavat erityisesti polittiset epävarmuudet suurimmissa länsitalouksissa kuten Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Euroopassa taloustilastot ovat olleet pääsääntöisesti odotusten mukaisia, mutta kokonaistuotannon kasvu on edelleen heikkoa. Ostopäällikköindeksien vahvuudesta on luettavissa odotus talouden aktiviteetin voimistumisesta. Euroopan Keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka antaa edelleen tukea talouteen ja osakkeet nähdään houkuttelevana omaisuusluokkana alhaisten tuottojen ympäristössä.

SEB Suomiosake Kuponki tarjoaa kilpailukykyisen tuottotason kohde-etuutena olevan osakekorin pysyessä nykyisellä tasollaan tai laskiessa enintään 10% seuraavan viiden vuoden aikana (osakekorin lähtötaso määräytyy osakkeiden virallisista päätösarvoista 13.2.2017). Osakeindeksilaina on maksimissaan noin viisivuotinen ja se erääntyy
ennenaikaisesti markkinoiden kehittyessä suotuisasti. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Indeksilainaan liittyy lisäksi liikkeeseenlaskijariski eli lainan takaisimaksu on riippuvainen riippuvainen liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), maksukyvystä.

Kohde-etuus

SEB Suomiosake Kuponki indeksilainan kohde-etuutena on kuudesta Suomeen listatusta osakkeesta muodostettu osakekori tasapainoin (1/6). Osakekorin osakkeet ovat Nordea Bank AB, Kone Oyj, Fortum Oyj, Nokia Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Stora Enso Oyj. Osakekorin kehitystä havainnoidaan puolivuosittaisina tarkastelupäivinä. Osakekorin kehitys sijoitusaikana vaikuttaa indeksilainalle mahdollisesti maksettavaan
tuottoon ja takaisinmaksettavaan pääomaan.

Sijoitus ei ole pääomaturvattu ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. Mikäli kohde-etuuden arvo on alle 70% lähtötasosta viimeisenä tarkastelupäivänä, lainasta takaisinmaksettava määrä on sijoitettua nimellispääomaa pienempi. Kohde-etuuden kehityksessä ei huomioida maksettuja osinkoja.

SEB Suomiosake Kuponki markkinointiesite

Alustavat lainakohtaiset ehdot