Sijoituslainan riskit

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellisia riskejä. Sijoittaja vastaa itse tekemiensä sijoituspäätösten taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä varmistua siitä, että hän ymmärtää sijoitustuotteen ominaisuudet ja riskit ja sijoittajaa kehotetaan perehtymään lainaa koskevaan myyntiesitteeseen, lainakohtaisiin ehtoihin sekä liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskevaan ohjelmaesitteeseen (Global Programme fot the Continuous Issuance of Medium Term Notes, Capital Contribution Securities and Covered Bonds), joissa sijoituslainaa ja liikkeeseenlaskua koskevat ehdot on kuvattu yksityiskohtaisemmin.

Alla kuvataan lyhyesti sijoituslainoihin liittyvät keskeisimmät riskitekijät.

Tuottoriski

Sijoituslainan tuotto riippuu sijoituslainan alla olevan kohde-etuuden kehityksestä sijoitusaikana. Sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden arvon kehityksestä sijoituslainan juoksuaikana. Pääomaturvaamattomissa tai vain osittain tai ehdollisesti pääomaturvatuissa sijoituslainoissa, sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan jos kohde-etuuden lainakohtaisten ehtojen mukainen kehitys juoksuaikana on negatiivinen.

Jälkimarkkinariski

Jälkimarkkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoittajan myydessä sijoituksensa ennen lainakohtaisten ehtojen mukaista eräpäivää, tuotteen jälkimarkkinahinta voi olla korkeampi tai matalampi kuin nimellisarvo. Tällöin sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa. Markkinahintaan vaikuttavat muun muassa kohde-etuuden kehitys ja markkinakorkojen muutokset. Sijoituslainan myyntiin ennen lainaehtojen mukaista eräpäivää liittyy myös likviditeettiriski, millä tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoituslainalle ei löydy ostajaa tai että sijoituslainasta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi.

Liikkeeseenlaskija ylläpitää lainalle jälkimarkkinaa ja antaa sijoituslainalle ostonoteerauksia normaalien markkinaolosuhteiden vallitessa, mutta ei takaa tuotteelle jälkimarkkinoita.

Korkoriski

Korkoriski merkitsee sitä, että sijoituslainan markkina-arvo voi laskea jos yleinen korkotaso nousee. Korkoriski voi toteutua erityisesti, jos sijoittaja myy sijoituksensa ennen eräpäivää, jolloin sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa.

Liikkeeseenlaskijariski ja pääomaturva

Sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski, millä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä kykene vastaamaan sitoumuksistaan. Tällöin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Myös pääomaturvattuun sijoituslainaan liittyy liikkeeseenlaskijariski. Pääomaturva tarkoittaa, että liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan sijoituksen nimellispääoman eräpäivänä takaisin riippumatta kohde-etuuden kehityksestä. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Jos sijoitus myydään ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon (ks. jälkimarkkinariski). Pääomaturva kohdistuu ainoastaan sijoituksen nimellispääomaan, joten mahdollista myyntipalkkiota tai ylikurssia ei palauteta.

Ennenaikaisen lunastuksen riski

Liikkeeseenlaskija voi poikkeuksellisessa erityistilanteessa lunastaa sijoituslainan takaisin ennen eräpäivää lainakohtaisissa ehdoissa mainituin edellytyksin. Ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa tai minkäänlaista tuottoa sijoitukselleen.