Sijoituswarrantin riskit

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellisia riskejä. Sijoittaja vastaa itse tekemiensä sijoituspäätösten taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä varmistua siitä, että hän ymmärtää sijoitustuotteen ominaisuudet ja riskit ja sijoittajaa kehotetaan perehtymään sijoituswarranttia koskevaan myyntiesitteeseen, warranttikohtaisiin ehtoihin sekä liikkeeseenlaskijan warranttiohjelmaa koskevaan ohjelmaesitteeseen (Grundprospekt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Certifikat- och Warrantprogram), joissa sijoituswarranttia ja liikkeeseenlaskua koskevat ehdot on kuvattu yksityiskohtaisemmin.

Alla kuvataan sijoituswarranttiin liittyvät keskeisimmät riskitekijät.

Ei pääomaturvaa

Sijoituswarrantti on pääomaturvaamaton tuote. Jos kohde-etuuden kehitys on nolla tai jos kohde-etuus kehittyy negatiivisesti, sijoituswarrantti on erääntyessään arvoton ja sijoittaja menettää sijoituksensa kokonaan (ks. myös tuottoriski).

Tuottoriski

Sijoituswarrantin tuotto riippuu warrantin alla olevan kohde-etuuden kehityksestä sijoitusaikana. Sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden arvon kehityksestä sijoituswarrantin sijoitusaikana. Jo hyvin pienellä kohde-etuuden muutoksella voi olla suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus sijoituswarrantin arvoon ja tuottoon (ns. vipuvaikutusriski).

Sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan jos kohde-etuuden warranttikohtaisten ehtojen mukainen tuotto sijoitusaikana on nolla tai negatiivinen. Sijoituswarrantti on sijoitettuun pääomaan nähden voitollinen vain silloin, jos kohde-etuuden tuotto on positiivinen ja sijoituswarrantin ostohintaa suurempi.

Jälkimarkkinariski

Jälkimarkkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoittajan myydessä sijoituksensa ennen warranttiehtojen mukaista eräpäivää, tuotteen jälkimarkkinahinta voi olla korkeampi tai matalampi kuin sijoitettu pääoma. Tällöin sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa. Markkinahintaan vaikuttavat sijoitusaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys ja markkinakorkojen sekä volatiliteetin muutokset. Sijoituswarrantin myyntiin ennen warranttiehtojen mukaista eräpäivää liittyy myös likviditeettiriski, millä tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoituswarrantille ei löydy ostajaa tai että sijoituswarrantista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi.

Sijoitus sijoituswarranttiin ei vastaa sijoitusta suoraan kohde-etuuteen, vaan sijoituswarrantin jälkimarkkina-arvo saattaa poiketa olennaisesti alla olevan kohde-etuuden markkinan kehityksestä. Tämän vuoksi ja sijoituswarrantin luonteesta johtuen sijoituswarrantti suositellaan pidettäväksi warranttiehtojen mukaiseen eräpäivään saakka.

Liikkeeseenlaskija tai tuotteen markkinoija ei vastaa sijoituswarrantin tai sen alla olevan kohde-etuuden kehittymisestä sijoitusaikana tai sijoituswarrantin lopullisesta tuotosta eikä anna siihen liittyviä suoria tai epäsuoria takuita, näkemyksiä tai ohjeita. Liikkeeseenlaskijalla tai tuotteen markkinoijalla ei ole myöskään sijoituswarrantin erääntymistä koskevaa tai sijoituswarrantin tai sen alla olevan kohde-etuuden kehitykseen sijoituswarrantin sijoitusaikana liittyvää ilmoitusvelvollisuutta.

Liikkeeseenlaskija ylläpitää sijoituswarrantille jälkimarkkinaa ja antaa sijoituswarrantille ostonoteerauksia normaalien markkinaolosuhteiden vallitessa, mutta ei takaa tuotteelle jälkimarkkinoita.

Liikkeeseenlaskijariski

Sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski, millä tarkoitetaan riskiä siitä, että vastapuolena toimiva liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä kykene vastaamaan sitoumuksistaan. Tällöin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta.

Ennenaikaisen lunastuksen riski

Liikkeeseenlaskija voi poikkeuksellisessa erityistilanteessa lunastaa sijoituswarrantin takaisin ennen eräpäivää warranttikohtaisissa ehdoissa mainituin edellytyksin, kuten lainsäädännön muutoksen johdosta. Ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä lunastushinta voi olla sijoituswarrantin myyntihintaa pienempi ja sijoituksen tuotto negatiivinen