Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB 30, SEB 50, SEB 80 och SEB Finlandia Optimized Low Carbon fusioneras med Luxemburgregistrerade fondföretag

SEB Investment Management AB (fondbolaget) verkställer följande gränsöverskridande fusioner mellan sina förvaltade fonder:

Placeringsfond SEB 30 fusioneras genom en gränsöverskridande fusion med SEB Fund 3, sub-fund SEB Mixed Fund 30 som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet (SEB 30 Fund);

Placeringsfond SEB 50 fusioneras genom en gränsöverskridande fusion med SEB Fund 3, sub-fund SEB Mixed Fund 50 som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet (SEB 50 Fund);

Placeringsfond SEB 80 fusioneras genom en gränsöverskridande fusion med SEB Fund 3, sub-fund SEB Mixed Fund 80 som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet (SEB 80 Fund); och

Placeringsfond SEB Finlandia Optimized Low Carbon fusioneras genom en gränsöverskridande fusion med SEB Fund 3, sub-fund SEB Finland Optimized Exposure Fund som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet (SEB Finland Optimized Exposure Fund).

Fusionerna planeras träda i kraft 10.6.2022.

Placeringsfonderna SEB 30, SEB 50, SEB 80 och SEB Finlandia Optimized Low Carbon betecknas nedan med termen överlåtande fonder. De i Luxemburg registrerade fondföretagen SEB 30 Fund, SEB 50 Fund, SEB 80 Fund och SEB Finland Optimized Exposure Fund betecknas nedan med termen övertagande fonder.

Varje andelsägare i en av de överlåtande fonderna blir andelsägare i den berörda övertagande fonden på den dag då fusionen träder i kraft. De övertagande fonderna öppnas i samband med verkställandet av fusionerna. Finansinspektionen har godkänt fusionerna 22.4.2022.

Fusionerna är en del av fondbolagets strävan till att centralisera och effektivera fondadministrationen. För att nå detta mål genomför fondbolaget arrangemang som resulterar i att fondbolagets i Finland registrerade placeringsfonder fusioneras med dess i Luxemburg registrerade fonder.

De övertagande fonderna SEB 30 Fund, SEB 50 Fund och SEB 80 Fund är blandfonder som placerar globalt på aktie-, ränte- och penningmarknaderna huvudsakligen genom andra fonder. SEB 30 Fund strävar efter att ha en exponering med 30 %, SEB 50 Fund med 50 % och SEB 80 Fund med 80 % mot globala aktier och aktierelaterade värdepapper, inklusive aktier på tillväxtmarknader. Nettoexponeringen mot aktier kan dock variera beroende på marknadsförhållanden.

SEB Finland Optimized Exposure Fund har som målsättning att skapa avkastning som så nära som möjligt följer sitt jämförelseindex. Fonden fokuserar på aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag på den finska marknaden som ingår i fondens jämförelseindex och strävar efter att följa, utan att replikera, avkastningen för jämförelseindex. Fondens avkastning kommer emellertid att avvika från jämförelseindex eftersom den exkluderar bolag som inte följer fondbolagets hållbarhetspolicy och på grund av optimeringsprocessen. Denna utgår från fondbolagets hållbarhetsmodell, där exempelvis bolag med låg klimatrisk gynnas och överviktas.

Den överlåtande fondens och den berörda övertagande fondens placeringsverksamhet sker huvudsakligen likartat. I samband med fusionerna byts andelarna i den överlåtande fonden ut i förhållande till innehavet till andelar i den berörda övertagande fonden.

Fusionerna kräver inga åtgärder av andelsägarna. De övertagande fondernas faktablad och annan fonddokumentation finns tillgängliga hos SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen, Södra esplanaden 18, 00130 Helsingfors, tfn (09) 131 55 500.