Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Information om bolag som ingår i SEB-koncernen samt kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster som de erbjuder

Det här dokumentet och kundavtalets allmänna avtalsvillkor innehåller de uppgifter som bl.a. lagen om investeringstjänster 10 kapitel 5 § och konsumentskyddslagens 6 a kapitel 6–9 § förutsätter att ges till kunden innan ett avtal ingås. Produktspecifik information (beskrivning av produkten och centrala egenskaper, kostnader och arvoden, beskattning, m.m.) finns tillgänglig hos SEB (på adressen nedan och på internetadressen www.seb.fi). Avtalsvillkoren finns bifogade i det material som ges till kunden. Faktablad gällande de fonder som förvaltas av SEB Investment Management AB finns på webbplatsen sebgroup.lu/private/our-funds och kan fås från vår kundtjänst.

Bolagsinformation

De SEB-koncernens (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med dess filialer och dotterbolag) bolag som betjänar förmögenhetsförvaltningens kunder är följande:

Företag FO-nummer Central verksamhet
Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen
0985469-4 Kreditinstitutsverksamhet och tillhandahållandet av investeringstjänster
SEB Asset Management AB, Helsingforsfilialen 3394118-1 Mottagande, förmedling och utförande av order, kapitalförvaltning och investeringsrådgivning
SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen 2898783-9 Portföljförvaltning av fonder och kapitalförvaltning


De ovan nämnda bolagen omnämns beroende på sammanhanget tillsammans eller enskilt med termen ”SEB” och de är införda i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Verksamhetstillståndet för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB Asset Management AB och SEB Investment Management AB, som bedriver verksamhet i Finland via dess filialer, har beviljats av den svenska tillsynsmyndigheten Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen tillhandahåller förvaring och administration av finansiella instrument samt tjänster angående penningkonton för SEB Asset Management AB, Helsingforsfilialens institutionella kapitalförvaltningskunder.

Kunderna betjänas på finska, svenska och engelska och kundavtalens allmänna avtalsvillkor och andra dokument är tillgängliga på dessa språk. Finsk lag tillämpas på de avtal som ingås med kunden och uppgifter om tjänsterna ges på det sätt som finsk lag förutsätter.

Rapporter levereras till kunden kvartalsvis enligt vad som särskilt har överenskommits.

Försäkringsdistribution

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen bedriver försäkringsdistribution i Finland i enlighet med lagen om försäkringsdistribution. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens utbud av försäkringsprodukter omfattar försäkringar som tillhandahålls av SEB Life International Assurance Company DAC som tillhör SEB-koncernen. Försäkringsdistribution i Finland övervakas av Finansinspektionen (PB 103, 00101 Helsingfors (Snellmansgatan 6), telefonnummer + 358 10 831 51 (växel), faxnummer + 358 10 831 5328). Tilläggsinformation: www.finansinspektionen.fi.

Finansiella instrument och deras risker

SEB erbjuder sina kunder ett omfattande urval investeringstjänster och finansiella instrument (investeringsobjekt). Finansiella instrument är bland annat andelar i fondföretag, aktier, masskuldebrev och derivatavtal. Typiskt för dessa instrument är att de innehåller en risk att förlora det investerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska avkastningen är aldrig en garanti för framtida avkastning.

Fondandelarnas värdeutveckling är beroende av värdeutvecklingen av de investeringsobjekt som fonden har investerat i. Nedan har redogjorts för de mest typiska riskerna för olika investeringsobjekt. Riskerna i fonder som investerar i aktier är vanligtvis större än i en fond som investerar i ränteinstrument. Det är också möjligt att värdeutvecklingen hos en andel i en fond är sämre än ut­vecklingen hos andra liknande fonder eller i medeltal på marknaden för fondens typiska investeringsobjekt.

Aktieinvesteringar innebär en risk att aktiens värde minskar eller att den blir värdelös till exempel på grund av målföretagets konkurs. Bolagens eventuella dividendut­delningar till aktieägarna varierar till storleken och kan också upphöra helt.

Masskuldebrev och övriga ränteinvesteringsinstrument innehåller vanligtvis emittentrisk och ränterisk. Med emittentrisk avses risk för att masskuldebrevets emittent inte kan betala sin skuld till investerarna, varmed investeraren går miste om det investerade kapitalet helt eller delvis. En försämring av emittentens soliditet innebär vanligtvis även att masskuldebrevets värde sjunker före dess maturitet. Fastän t.ex. ett aktieindexlån vore kapitalgaranterat är det endast emittenten som svarar för kapitalgarantin och denna är inte nödvändigtvis ett till SEB-koncernen hörande bolag. Ränterisk innebär att masskuldebrevens marknadsvärde kan sjunka ifall den allmänna räntenivån stiger.

Vid beräkning av riskerna med hänsyn till investeringar i utländska värdepapper skall kunden även observera riskerna i anslutning till förvarsarrangemang och värdepappershandel. SEB ansvarar inte för risker i anslutning till utländsk handel, såsom fel hos en utländsk värdepapperscentral, underförvarare eller handels­plattform, inte heller för utländsk värdepapperscentrals eller underförvarares konkurs eller betalningsoförmåga. Vid investeringar utanför EES-området bör man även lägga märke till att lagstiftning om investerarskydd ofta avviker från den inhemska regleringen till investerarens nackdel och att till exempel missbruk av insiderinformation nödvändigtvis inte förbjudits.

Vid investeringar i andra valutor än euro bär kunden alltid även risker som sammanhänger med valutakurser. Investeraren skall ytterligare observera att så kallad likviditetsrisk gäller alla finansiella instrument. Likviditetsrisk innebär att handel med finansiella instrument inte alltid existerar på ett sätt som skulle möjliggöra realisering av instrumentet inom sedvanlig tid. Likviditetsrisken gäller även fondplaceringar.

Placeraren bör också alltid beakta skatterisker relaterade till placerande. Skattelagstiftningen är ofta tvetydig och kan förändras. Placernadet förknippas också med andra rättsliga risker, eftersom ändringar i lagstiftningen t.ex. kan försvaga en fondplacerares, aktieägares eller masskuldebrevslåneplacerares ställning. Också bolagsrättsliga transaktioner som fusioner, delningar, emissioner och ändringar i bolagsordningen kan inverka på placerarens ställning. En liknande risk gäller också fondplacerande, eftersom fonder kan likvideras. Fonder kan också fusioneras eller delas och deras stadgar kan ändras. Ändring i en fonds stadgar kan innebära ändring av fondens placeringsstrategi eller -verksamhet.  

Fonders tecknings- och inlösningspriser

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen och SEB Asset Management AB, Helsingforsfilialen förmedlar fondteckningar till SEB Investment Management AB:s administrerade fonder och till fonder som tillhör SEB:s produktutbud och förvaltas av bolag utanför SEB-koncernen. Dylika fonder används också inom SEB:s kapitalförvaltning. Gällande dessa fonder förekommer olika förfaranden för att garantera fondplacerarnas jämbördiga behandling i situationer, där stora teckningar eller inlösen orsakar kostnader för fonden, till exempel transaktionskostnader. Det är möjligt att fondens tecknings- eller inlösningspris ändras placerarspecifikt, till exempel så att tecknings- eller inlösningsrelaterade transaktionskostnader höjer teckningspriset eller sänker inlösningspriset (s.k. swing pricing). Det är också möjligt att det vid teckning och inlösning, utöver tecknings- och inlösningsprovisionen, uppbärs en kompensation som betalas till fonden. 

Förvaring av kundmedel

SEB:s kapitalförvaltningskunders medel förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen eller på värdeandelskonto. I Finland förvaras värdepapper som anslutits till värde­andelssystemet på värdeandelskonto i kundens namn. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen fungerar som kontoförande institut. Penningmedel förvaras på ett depositionskonto hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. Kundens medel hålls separerade från SEB:s egna medel och kundmedlen är föremål för pålitlig bokföring. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens erbjudna bankkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin i Sverige enligt 'Lagen om insättningsgaranti (1995:1571)'. Varje kund som enligt lagen om insättningsgaranti omfattas av insättningsgarantisystemet, garanteras ersättning motsvarande det belopp kunden satt in på sitt konto hos banken plus ränta upp till 100 000 EUR. Garantimyndigheten (Riksgälden) betalar ut ersättningen inom sju (7) arbetsdagar från den dag, då för den av insättningsgarantin omfattade banken fastställts  insolvens enligt gällande förutsättningar. Mer information på insättningsgarantin finns på Riksgäldens webbsida, www.riksgalden.se. 

Ytterligare omfattas Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen och SEB Asset Management AB, Helsingforsfilialen av ersättningsfonden för investerare som lyder under svensk lag och vilken täcker alla privatpersoner och samfund förutom skilt definierade finansinstitut. Kunden har rätt till ersättning i det fall att tjänsteleverantören försätts i konkurs och kunden inte av tjänsteleverantören får sina värdepapper eller medel, som tjänsteleverantören skall förvara skilt från sina egna medel. Ersättningens maximala belopp är 250 000 svenska kronor per kund i ifrågavarande tjänsteleverantör. 

Enligt allmän praxis tecknas inte vanligtvis utländska värdepapper, såsom aktier och andelar i fonder, i kundens namn, utan i förvararens, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens, namn på ett så kallat samägarkonto. Samägarkonton i anslutning till förvaring av utländska värdepapper innebär för kunden svårt förutsebara juridiska risker. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen kan även använda sig av underförvarare, då förvaringen av värdepappren arrangeras i flera steg. Utländsk lag och utländska regler tillämpas i fråga om förvaring utomlands. Fastän SEB väljer underförvarare omsorgsfullt, innebär dylika arrangemang risker speciellt i anslutning till den utländska förvararens insolvenssituationer. Det är till exempel möjligt att kundens medel inte kan skiljas individuellt från underförvararens, SEB:s eller övriga kunders medel. Det är möjligt att säkerhets- eller kvittningsrättigheter riktas mot kundens värdepapper vid flerstegig förvaring. Ifall juridiska risker förverkligas i anslutning till förvaringsarrangemangen kan kunden förlora de investerade tillgångarna helt eller delvis. Utländska förvaringsarrangemang har nödvändigtvis inte ett försäkringsskydd som skulle skydda investeraren från risker. 

Möjliga intressekonflikter

Bolag tillhörande SEB-koncernen erbjuder sina kunder ett omfattande urval investerings- och finansieringstjänster. Erbjudandet av olika tjänster samtidigt till ett stort antal kunder kan förorsaka intressekonflikter mellan SEB-koncernen och dess kunder eller mellan kunder. För att undvika dessa har man vidtagit vederbörliga åtgärder. För att undvika intressekonflikter har SEB-koncernens bolag bland annat åtskilda datasystem och begränsade möjligheter för personalen att erhålla information om den andra verksamhetsenhetens tjänster och kunder. Intressekonflikter kan ändå inte fullständigt undvikas. SEB:s Compliance-funktion övervakar förvaltningen av möjliga intressekonflikter.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen och SEB Asset Management AB, Helsingforsfilialen erbjuder tjänster inom såväl diskretionär kapitalförvaltning som investeringsrådgivning. Inom båda slag av tjänster strävar man efter bästa möjliga avkastning på den risknivå som kunden valt. Erbjudandet av båda slag av tjänster förorsakar vanligtvis inte intressekonflikter, eftersom kapitalförvaltningsprocessen är planerad så att de tillhandahållna investeringsråden inte är motstridiga i förhållande med åtgärder i anslutning till den diskretionära kapitalförvaltningen. Då ännu fonder till stor del används som investeringsinstrument uppstår intressekonflikter vanligtvis inte. SEB:s Compliance-funktion övervakar att man inom kapitalförvaltningen eller investeringsrådgivningen inte strävar efter osaklig nytta på den andra kundgruppens bekostnad, samt att investeringsrådgivningen inte utnyttjar sådan insiderinformation som kapitalförvaltningen möjligtvis erhåller.

SEB-koncernens bolags samarbete med utomstående fondbolag och övriga tjänsteproducenter

SEB har samarbetsavtal med fondbolag utanför SEB-koncernen. Enligt avtalen kan SEB använda dessa fondbolagsbolags fonder i sin kapitalförvaltning, marknadsföra dessa i Finland samt bistå vid fondteckningar och -inlösningar. Samarbetsavtalen innehåller vanligtvis villkor enligt vilka SEB är berättigat till en del av arvodet som fondbolaget debiterar enligt förutsättningarna i tillämplig lagstiftning. Andel av arvodet som tillfaller SEB varierar. Arvodet kan vara av engångskaraktär eller fortlöpande och dess belopp beräknas i regel som en procentuell andel av placeringen. Dylika provisionsdelningsarrangemang kan även ingå i andra typer av produkter, såsom aktieindexlån. Utöver penningmässiga arvoden kan SEB utan separat debitering få utbildning eller annat säljstöd av fondbolagen eller övriga tjänsteproducenter enligt rådande lagstiftning. 

De ovan nämnda arvodenas syfte är att förbättra kvaliteten på serviceutbudet. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen och SEB Asset Management AB, Helsingforsfilialen ger investeringsrådgivning rörande SEB:s egna produkter vilket betyder att den investeringsrådgivning som den ger är icke-oberoende. Även då SEB på basen av detta avtal ger investeringsråd som gäller produkter utanför SEB-koncernen har SEB i regel ett avtal om distribution eller annat med den externa aktör som administrerar den ifrågavarande produkten. 

Utbud av betalningstjänster

Ett penningkonto hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen öppnas i regel för SEB:s förmögenhetsförvaltningskunder för att tillhandahålla förvaringstjänster. Räntan på kontot framgår av SEB:s prislista. Penningkontot är närmast avsett för placeringsverksamhet men kunden kan även ge övriga kontorelaterade betalningsuppdrag. Kunden kan överföra pengar till sitt konto hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen endast via SEB:s angivna konto. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen tillämpar ränteändringar omedelbart utan att separat skicka ett förhandsmeddelande om detta till kunden. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen meddelar om sin ränta och dess förändringar på sin webbplats. 

Kunden kan ge betalningsuppdrag skriftligen och på ett annat med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen separat överenskommet sätt. Betalningsuppdraget betraktas vara emottaget då Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen de facto har emottagit det. Ifall kundens betalningsuppdrag emottas efter kl. 15:30 betraktas uppdraget vara emottaget nästa bankdag. Ifall utförandet av betalningsuppdraget förutsätter valutaväxling betraktas uppdraget emottaget först efter att valutaväxlingen är gjord. Betalningar inom SEPA-området förmedlas till betalningsmottagaren på basis av ett internationellt kontonummer (IBAN). Utlandsbetalningar förmedlas på basis av kontonummer och bankens kontaktuppgifter (t.ex. BIC). SEB granskar t.ex. inte att namnuppgifterna och kontonumret som betalaren uppgivit stämmer överens. Förutsättningarna för annullering av betalningsuppdrag framgår av villkoren för betalningsförmedling. 

En inkommande betalning i alla valutor krediteras mottagarens konto under samma dag (under en bankdag förutsatt att SEB har all information för att kunna utföra betalningen samt täckning) inom de valutaspecifika cut off -tiderna. Utgående inhemska betalningar och utgående betalningar i euro inom EES-området krediteras mottagarens bank inom cut off-tiderna senast följande bankdag efter betalningsdagen och övriga utgående betalningar senast fjärde (4) bankdagen. Ifall betalningsuppdraget är givet till pappers kan ovan nämnda realiseringstider förlängas med högst en (1) bankdag.   

Tilläggsuppgifter om utbudet av betalningstjänster och därtill hörande villkor framgår av SEB:s kontovillkoren för penningkonto. 

Kundens ångerrätt vid distansförsäljning 

Det är frågan om distansförsäljning då ett avtal om en tjänst erbjuden av SEB sluts via ett distanskommunikations-medium, så att kunden inte personligen träffar en representant för den som erbjuder tjänsten. 

Konsumenter har ångerrätt vid distansförsäljning. Ångerrätten omfattar dock inte placeringsprodukter vars värde varierar enligt förändringar på marknaden. Ångerrätten gäller inte heller då det redan existerar ett avtal eller om avtalet på konsumentens uttryckliga begäran ifylls förrän ångerfristen löper ut. Exempel på det här är bl.a. användningen av ett konto på basis av ett avtal eller gjorda värdepapperstransaktioner. Enligt lagen förekommer således ingen ångerrätt beträffande avtal om SEB-koncernens bolags produkter och tjänster, som teckning och inlösning av fondandelar eller köp och försäljning av andra värdepapper (till exempel aktier, masskuldebrevslån och derivater).  

Ångerrätten beträffande andra än i denna punkt ovan nämnda avtal är i kraft 14 dygn efter att distansavtalet har ingåtts eller efter att konsumenten har fått eller kunnat få tag på förhandsinformation och avtalsvillkoren i enlighet med konsumentskyddslagen. Efter denna tidsfrist tillämpas uppsägningen av avtalet enligt avtalsvillkoren för ifrågavarande tjänst.  

Om konsumenten vill använda sin ångerrätt, skall han/hon meddela SEB om det. Kunden skall i meddelandet ange det avtal han/hon vill återkalla. SEB meddelar i samband med ingående av avtalet eller i serviceprislistan de kostnader och arvoden som konsumenten är skyldig att betala om han/hon använder sin ångerrätt. Kunden skall dessutom återbetala SEB de prestationer som han/hon har fått av SEB på basis av avtalet inom 30 dagar efter att meddelande om frånträde skickats. 

Kundrådgivning och rättsskyddsmedel

I frågor gällande en tjänst och dess avtal skall kunden i första hand kontakta SEB:s kundservice, (telefon (09) 6162 8000). Kunden skall omedelbart skriftligen meddela SEB vid fel i tjänsten och eventuella därtill förknippade krav. Kunden kan också vara i kontakt med något av nedan nämnda tvistlösningsorgan eller myndigheter som övervakar bolagen tillhörande SEB-koncernen. Dessa är Finansinspektionen i Finland, Finansinspektionen i Sverige och Konkurrens- och konsumentverket i Finland. 

Försäkrings- och finansrådgivning (FINE)

Försäkrings- och finansrådgivningen ger råd åt privatkunder och småföretagare som är kunder i banken. Tjänsten är avgiftsfri för kunden. I samband med försäkrings- och finansrådgivningen fungerar banknämnden som ger rekommendationer till lösningar i tvister som berör bankförhållandet. 

I samband med försäkrings- och finansrådgivningen fungerar även värdepappersnämnden som ger råd, instruktioner och förslag till lösningar samt ger rekommendationer i ärenden som gäller innehållet i värdepappersmarknadslagstiftningen och därtill hörande myndighetsbestämmelser samt tillämpning av avtalsvillkor, god värdepappersmarknadssed och övriga ärenden som gäller värdepapperspraxis. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla icke-yrkesmässiga kunder, som står i kundrelationer till ett värdepappersföretag, en bank eller ett fondbolag som erbjuder tjänsten.  

Kunden kan kontakta försäkrings- och finansrådgivningen eller dess värdepappersnämnd per telefon, e-post eller brev. Kontaktuppgifterna är: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, telefon (09) 6850 120, e-post info@fine.fi. Närmare anvisningar om hur man lämnar in klagomål finns på Försäkrings- och finansrådgivningens webbplats www.fine.fi. 

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden kan ge rekommendationer till lösningar i tvister mellan konsumenten och företaget, gällande konsumtionsvaror som t ex anskaffning av finansiella tjänster eller i tvister relaterade till konsumentvaruavtal. Konsumenttvistenämnden behandlar dock inte ärenden som gäller till exempel kapitalförvaltarens och investeringsrådgivarens prestationer. 

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter är: Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, telefon 029 566 5200 (växel). Närmare information om hur man gör ett klagomål finns på Konsumenttvistenämndens webbplats www.kuluttajariita.fi. 

Tilläggsinformation

Kunden får på begäran mera information om risker förknippade med placeringar, om intressekonflikter och förfarandet vid konflikter, om rättssäkerhetsåtgärder samt om andra uppgifter som behandlas i detta dokument.