Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Information om bolag som ingår i SEB-koncernen samt kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster som de erbjuder

Det här dokumentet och kundavtalets allmänna avtalsvillkor innehåller de uppgifter som bl.a. lagen om placeringstjänster 10 kapitel 5 § och konsu­mentskyddslagens 6 kapitel 6-9 § förutsätter att ges till kunden innan ett avtal ingås. Produktspecifik information (be­skrivning av produkten och centrala egenskaper, kostnader och arvoden, beskattning, m.m.) finns tillgänglig hos SEB (antingen på adressen nedan eller på internetadressen www.seb.fi). Avtalsvillkoren finns bifogade i det material som ges till kunden. Faktablad gällande de placeringsfonder som förvaltas av SEB Investment Management AB och gällande övriga fondföretag finns på webbplatsen www.seb.fi eller kan fås från kundtjänsten. 

Bolagsinformation

De SEB-koncernens (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med filialer och dotterbolag) bolag som betjänar kapitalförvaltningens kunder är ett utländskt kreditinstituts finländska filialer och ett utländskt EES-fondbolag och dess filial i Finland. Nedan beskrivs företagens basinformation:

Företag FO-nummer Centralt verksamhetsområde
Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen
0985469-4 Kreditinstitutsverksamhet
SEB
Investment Management AB
556197-3719 Fondverksamhet,
förvaltning av alternativa  fonder
och kapitalförvaltning
SEB
Investment Management AB, Helsingforsfilialen
2898783-9 Fondverksamhet,
förvaltning av alternativa fonder
och kapitalförvaltning
SEB Kort AB, Helsingfors filial 1597729-5 Utfärdande av kredit- och betaltidskortOvan nämnda bolag omnämns beroende på sammanhanget tillsammans eller enskilt med termen ”SEB”. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen, SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial är införda i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och SEB Investment Management AB är infört i register som upprätthålls av behörig myndighet i Sverige.  Alla tjänsteleverantörer har det verksamhetstillstånd som lagen förutsätter. Tillståndet för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB Investment Management AB och SEB Kort Bank AB har beviljats av den svenska tillsynsmyndigheten Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Kunderna betjänas på finska, svenska och engelska och kundavtalens allmänna avtalsvillkor och andra dokument är tillgängliga på dessa språk. Finsk lag tillämpas på de avtal som ingås med kunden och uppgifter om tjänsterna ges på det sätt som finsk lag förutsätter.

Rapporter levereras till kunden kvartalsvis enligt vad som särskilt har överenskommits.

Försäkringsförmedling

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) fungerar som ombud för SEB Life International Assurance Company DAC och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen fungerar som försäkringsförmedlare enligt finsk lag om försäkringsförmedling. Försäkringsförmedlare i Finland övervakas av Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors (Snellmansgatan 6), telefonnummer + 358 10 831 51 (växel), faxnummer + 358 10 831 5328. Tilläggsinformation: www.finansinspektionen.fi.

Försäkringsgivaren SEB Life International Assurance Company DAC:s moderbolag är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 

Placeringsinstrument och deras risker

SEB erbjuder sina kunder ett omfattande urval investeringstjänster och finansieringsinstrument (investeringsobjekt). Finansieringsinstrument är bland annat andelar i inhemska placeringsfonder, andelar i fondföretag, aktier, masskuldebrev (inklusive t.ex. aktieindexlån) och derivatavtal. Typiskt för dessa instrument är att de innehåller en risk att förlora det investerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska avkastningen är aldrig en garanti för framtida avkastning.

Fondandelarnas värdeutveckling är beroende av värdeutvecklingen av de investeringsobjekt som fonden har inve­sterat i. Nedan har redogjorts för de mest typiska riskerna för olika investeringsobjekt. Riskerna i fonder som investerar i aktier är vanligtvis större än i en fond som investerar i ränteinstrument. Det är också möjligt att värdeutvecklingen hos en andel i en fond är sämre än ut­vecklingen hos andra liknande fonder eller i medeltal på marknaden för fondens typiska investeringsobjekt.

Aktieinvesteringar innebär en risk att aktiens värde minskar eller att den blir värdelös till exempel på grund av målföretagets konkurs. Bolagens eventuella dividendut­delningar till aktieägarna varierar till storleken och kan också upphöra helt.

Masskuldebrev och övriga ränteinvesteringsinstrument innehåller vanligtvis emittentrisk och ränterisk. Med emittentrisk avses risk för att masskuldebrevets emittent inte kan betala sin skuld till investerarna, varmed investeraren går miste om det investerade kapitalet helt eller delvis. En försämring av emittentens soliditet innebär vanligtvis även att masskuldebrevets värde sjunker före dess maturitet. Fastän t.ex. ett aktieindexlån vore kapitalgaranterat är det endast emittenten som svarar för kapitalgarantin och denna är inte nödvändigtvis ett till SEB-koncernen hörande bolag. Ränterisk innebär att masskuldebrevens marknadsvärde kan sjunka ifall den allmänna räntenivån stiger.

Vid beräkning av riskerna med hänsyn till investeringar i utländska värdepapper skall kunden även observera riskerna i anslutning till förvarsarrangemang och värde­pappershandel. SEB ansvarar inte för risker i anslutning till utländsk handel, såsom fel hos en utländsk värdepapperscentral, underförvarare eller handels­plattform, inte heller för utländsk värdepapperscentrals eller underförvarares konkurs eller betalningsoförmåga. Vid investeringar utanför EES-området bör man även lägga märke till att lagstiftning om investerarskydd ofta avviker från den inhemska regleringen till inve­sterarens nackdel och att till exempel missbruk av insiderinformation nödvändigtvis inte förbjudits.

Vid investeringar i andra valutor än euro bär kunden alltid även risker som sammanhänger med valutakurser. Investeraren skall ytterligare observera att så kallad likviditets­risk gäller alla finansieringsinstrument. Likviditetsrisk innebär att handel med finansieringsinstrumentet inte alltid existerar på ett sätt som skulle möjliggöra realisering av instrumentet inom sedvanlig tid. Likviditetsrisken gäller även fondplaceringar.

Placeraren bör också alltid beakta skatterisker relaterade till placerande. Skattelagstiftningen är ofta tvetydig och kan förändras. Placernadet förknippas också med andra rättsliga risker, eftersom ändringar i lagstiftningen t.ex. kan försvaga en fondplacerares, aktieägares eller masskuldebrevslåneplacerares ställning. Också bolagsrättsliga transaktioner som fusioner, delningar, emissioner och ändringar i bolagsordningen kan inverka på placerarens ställning. En liknande risk gäller också fondplacerande, eftersom fonder kan likvideras. Fonder kan också fusioneras eller delas och deras stadgar kan ändras. Ändring i en fonds stadgar kan innebära ändring av fondens placeringsstrategi eller -verksamhet.  

Fonders tecknings- och inlösningspriser

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen förmedlar fondteckningar till SEB Investment Management AB:s fonder liksom även till SEB-koncernens och externa fondbolags fonder. Dylika fonder används också inom förmögen­hetsförvaltningen. Gällande dessa fonder förekommer olika förfaranden för att garantera fondplacerarnas jämbördiga behandling i situationer, där stora teckningar eller inlösen orsakar kostnader för fonden, till exempel transaktionskostnader. Det är möjligt att fondens tecknings- eller inlösningspris ändras placerarspecifikt, till exempel så att tecknings- eller inlösningsrela­terade transaktionskostnader höjer teckningspriset eller sänker inlösningspriset (till exempel s.k. swing pricing). Det är också möjligt att det vid teckning och inlösning, utöver tecknings- och inlös­ningsprovisionen, uppbärs en kompensation som betalas till fonden. Motsvarande förfaranden kan tillämpas även i SEB Investment Management AB:s i Finland registrerade fonder. 

Förvaring av kundmedel

SEB:s kapitalförvaltningskunders medel förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen eller på värdeandelskonto. I Finland förvaras för tillfället värde­papper som anslutits till värde­andelssystemet på värdeandelskonto i kundens namn. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen fungerar som kontoförande institut. Penningmedel förvaras på ett depositionskonto hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. Kundens medel hålls separerade från SEB:s egna medel och kundmedlen är föremål för pålitlig bokföring. 

SEB:s bankkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin i Sverige enligt 'Lagen om insättningsgaranti (1995:1571)'. Varje kund som enligt lagen om insättningsgaranti omfattas av insättningsgarantisystemet, garanteras ersättning motsvarande det belopp kunden satt in på sitt konto hos banken plus ränta upp till 100 000 EUR. Garantimyndigheten (Riksgälden) betalar ut ersättningen inom sju (7) arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin skall träda ikraft. Mer information på insättningsgarantin finns på Riksgäldens webbsida, www.riksgalden.se. 

Ytterligare omfattas Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen av ersättningsfonden för investerare som lyder under svensk lag och vilken inte är begränsad endast till icke-yrkesmässiga investerare, utan som täcker alla privatpersoner och samfund förutom skilt definierade finansinstitut. Kunden har rätt till ersättning i det fall att banken försätts i konkurs och kunden inte av banken får sina värdepapper eller medel, som banken skall förvara skilt från sina egna medel. Ersättningens maxbelopp är 250 000 svenska kronor per kund i ifrågavarande bank. 

Utländska värdepapper, såsom aktier och andelar i fonder, kan på grund av de på förvaringssystemet tillämpliga reglerna vanligtvis inte tecknas i kundens namn, utan i förvararens, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens, namn på ett så kallat samägarkonto. Samägarkontoarrangemangen i anslutning till förvaring av utländska värdepapper innebär för kunden svårt förutsebara juridiska risker. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen kan även använda sig av underförvarare, då förvaringen av värde­pappren arrangeras i flera steg. Utländsk lag och utländska regler tillämpas i fråga om förvaring utomlands. Fastän SEB väljer underförvarare omsorgsfullt, innebär dylika arrangemang risker speciellt i anslutning till den utländska förvararens insolvenssituationer. Det är till exempel möjligt att kundens medel inte kan skiljas individuellt från underförvararens, SEB:s eller övriga kunders medel. Det är möjligt att säkerhets- eller kvittningsrättigheter riktas mot kundens värdepapper vid flerstegig förvaring. Ifall juridiska risker förverkligas i anslutning till förvaringsarrangemangen kan kunden förlora de investerade tillgångarna helt eller delvis. Ut­ländska förvaringsarrangemang har nödvändigtvis inte ett försäkringsskydd som skulle skydda investeraren från risker. 

Möjliga intressekonflikter

Bolag tillhörande SEB-koncernen erbjuder sina kunder ett omfattande urval investerings- och finansieringstjänster. Erbjudandet av olika tjänster samtidigt till ett stort antal kunder kan förorsaka intressekonflikter mellan SEB-koncernen och dess kunder eller mellan kunder. För att undvika dessa har man vidtagit vederbörliga åtgärder. För att undvika intressekonflikter har SEB-koncernens bolag bland annat åtskilda datasystem och begränsade möjligheter för personalen att erhålla information om den andra verksamhetsenhetens tjänster och kunder. Intressekonflikter kan ändå inte fullständigt undvikas. SEB:s Compliance-funktion över­vakar förvaltningen av möjliga intressekonflikter. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen erbjuder tjänster inom såväl diskretionär förmögenhetsförvaltning som investeringsrådgivning. Inom båda slag av tjänster strävar man efter bästa möj­liga avkastning på den risknivå som kunden valt. Erbjudandet av båda slag av tjänster förorsakar vanligtvis inte intressekonflikter, eftersom förmögenhetsförvaltnings­processen är planerad så att de tillhandahållna investeringsråden inte är motstridiga i förhållande med åtgärder i anslutning till den diskretionära förmögenhetsförvalt­ningen. Då ännu fonder till stor del används som investeringsinstrument uppstår intressekonflikter vanligtvis inte. SEB:s Compliance-funktion övervakar att man inom förmögenhetsförvaltningen eller investeringsrådgivningen inte strävar efter osaklig nytta på den andra kundgruppens bekostnad, samt att investeringsrådgivningen inte utnyttjar sådan insiderinformation som förmögenhetsförvaltningen möjligtvis erhåller. 

SEB-koncernens bolags samarbete med utomstående fondbolag eller övriga tjänsteproducenter
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen har samarbetsavtal med fondbolag såväl inom SEB-koncernen som utanför koncernen. Enligt avtalen kan SEB använda dessa fondbolagsbolags fonder i sin förmögenhetsförvaltningsverksamhet, marknadsföra dessa i Finland samt bistå vid fondteckningar och -inlösningar. Samarbetsavta­len innehåller vanligtvis villkor enligt vilka SEB är berättigat till en del av arvodet som fondbolaget debiterar enligt förutsättningarna i tillämplig lagstiftning. Andel av arvodet som tillfaller SEB varierar. Arvodet kan vara av engångskaraktär eller fortlöpande och dess belopp beräknas i regel som en procentuell andel av fondplaceringen. 

Dylika provisionsdelningsarrangemang kan även ingå i andra typer av produkter, såsom aktieindexlån och warranter. 

Utöver penningmässiga arvoden kan SEB utan separat debitering få utbildning eller annat säljstöd av fondbolagen eller övriga tjänsteproducenter enligt rådande lagstiftning. 

De ovan nämnda arvodenas syfte är att förbättra kvaliteten på serviceutbudet. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen ger placeringsrådgivning rörande SEB:s egna produkter vilket betyder att den placeringsrådgivning som den ger är icke-oberoende. Även då SEB på basen av detta avtal ger placeringsråd som gäller produkter utanför SEB –koncernen har SEB i regel ett avtal om distribution eller annat med den externa aktör som administrerar den ifrågavarande produkten. 

Utbud av betalningstjänster

SEB:s kapitalförvaltningskunders värdepappersförvarstjänster hos SEB är i regel förknippade med ett penningkonto öppnat hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsing­forsfilialen. Räntan på kontot fram­går av SEB:s prislista. Penningkontot är närmast avsett för placeringsverksamhet men kunden kan även ge övriga kontorelaterade betalningsuppdrag. Kunden kan överföra pengar till sitt konto hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen endast via SEB:s kundmedels­konto. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen tillämpar ränteändringar omedelbart utan att separat skicka ett förhandsmeddelande om detta till kunden. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen meddelar om sin referens­ränta och dess förändringar på sitt kontor och sina internetsidor. 

Kunden kan ge betalningsuppdrag skriftligen och på eget ansvar även per e-post eller, med godkännande av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen, också muntligen. Betalningsuppdraget betraktas vara emottaget då Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen de facto har emottagit det. Ifall kundens betalningsuppdrag emottas efter kl. 15:30 betraktas uppdraget vara emottaget nästa bank­dag. Ifall utförandet av betalningsuppdraget förutsätter valutaändring betraktas uppdraget emottaget först efter att valutaändringen är gjord. Betalningar inom SEPA-området förmedlas till betalningsmottagaren på basis av ett internationellt kontonummer (IBAN). Utlandsbetalningar förmedlas på basis av kontonummer och bankens kontaktuppgifter (t.ex. BIC). SEB granskar t.ex. inte att namnuppgifterna och kontonumret som betalaren uppgivit stämmer överens. Förutsättningarna för  annullering av betalningsuppdrag framgår av villkoren för betalningsförmedling. 

En inkommande betalning i alla valutor krediteras mottagarens konto under samma dag (under en bankdag förutsatt att SEB har all information för att kunna utföra betalningen samt täckning) inom de valutaspecifika cut off -tiderna. Utgående inhemska betalningar och utgående betalningar i euro inom EES-området krediteras mottagarens bank inom cut off-tiderna senast följande bankdag och övriga utgående betalningar senast fjärde (4) bankdagen efter emottagandet av uppdraget. Ifall uppdraget är givet till pappers kan ovan nämnda realiseringstider förlängas med högst en (1) bankdag.   

Kunden kan deponera kontanter på sitt konto eller lyfta kontanter från sitt konto på SEB:s kontor. Vid kontanta depositioner krediteras kontot genast då medlens äkthet är granskad och medlen är räknade. Vid stora kontanta uttag (över 5 000 euro) skall kunden meddela SEB i god tid på förhand. 

Tilläggsuppgifter om utbudet av betalningstjänster och därtill hörande villkor framgår av kontovillkoren för penningkonto. 

Kundens ångerrätt vid distansförsäljning 

Det är frågan om distansförsäljning då ett avtal om en tjänst erbjuden av SEB sluts via ett distanskommunikationsmedium, så att kunden inte personligen träffar en representant för den som erbjuder tjänsten. 

Konsumenter har ångerrätt vid distansförsäljning. Ångerrätten omfattar dock inte placeringsprodukter vars värde varierar enligt förändringar på marknaden. Ångerrät­ten gäller inte heller då det redan existerar ett avtal eller om avtalet på konsumentens uttryckliga begäran ifylls förrän ångerfristen löper ut. Exempel på det här är bl.a. användningen av ett konto på basis av ett kontoavtal eller gjorda värdepapperstransaktioner på basis av ett avtal för värdepapperskonto. Enligt lagen förekommer således ingen ångerrätt beträffande avtal om SEB–koncernens bolags produkter och tjänster, som teckning och inlösning av fondandelar eller köp och försäljning av andra värdepapper (aktier, masskuldebrevslån, derivater, warranter).  

Den eventuella ångerrätten beträffande andra än ovan nämnda avtal är i kraft 14 dygn efter att distansavtalet har ingåtts eller efter att konsumenten har fått eller kunnat få tag på förhandsinformation och avtalsvillkoren i enlighet med konsumentskyddslagen. Efter denna tidsfrist tillämpas uppsägningen av avtalet enligt avtalsvillkoren för ifrågavarande tjänst.  

Om konsumenten vill använda sin ångerrätt, skall han/hon meddela SEB om det. Kunden skall i meddelandet ange det avtal han/hon vill återkalla. SEB meddelar i samband med ingående av avtalet eller i serviceprislistan de kostnader och arvoden som konsumenten är skyldig att betala i enlighet med konsumentskyddslagen om han/hon använder sin ångerrätt. Kunden skall dessutom återbetala SEB de prestationer som han/hon har fått av SEB på basis av avtalet inom 30 dagar efter att medde­lande om frånträde skickats. 

Kundrådgivning och rättsskyddsmedel

I frågor gällande en tjänst och dess avtal skall kunden alltid i första hand kontakta SEB:s kundservice, (telefon (09) 6162 8000). Kunden skall omedelbart skriftligen meddela SEB vid fel i tjänsten och eventuella därtill förknippade krav. Kunden kan också vara i kontakt med något av nedan nämnda tvistlösningsorgan eller myndigheter som övervakar bolagen tillhörande SEB-koncernen. Dessa är Finansinspektionen i Finland, Finansinspektionen i Sverige och Konkurrens- och konsumentverket i Finland. 

Försäkrings- och finansrådgivning (FINE)

Försäkrings- och finansrådgivningen ger råd åt privatkunder och småföretagare som är kunder i banken. Tjänsten är avgiftsfri för kunden. I samband med försäkrings- och finansrådgivningen fungerar banknämnden som ger rekommendationer till lösningar i tvister som berör bankförhållandet. 

I samband med försäkrings- och finansrådgivningen fungerar även värdepappersnämnden som ger råd, instruktioner och förslag till lösningar samt ger rekommendationer i ärenden som gäller innehållet i värdepappersmarknadslagstift­ningen och därtill hörande myndighetsbestämmelser samt tillämpning av avtalsvillkor, god värdepappersmarknadssed och övriga ärenden som gäller värdepapperspraxis. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla icke-yrkesmässiga kunder, som står i kundrelationer till ett värdepappersföretag, en bank eller ett fondbolag som erbjuder tjänsten.  

Kunden kan kontakta försäkrings- och finansrådgivningen eller dess värdepappersnämnd per telefon, e-post eller brev. Kontaktuppgifterna är: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, telefon (09) 6850 120, e-post info@fine.fi. Närmare anvisningar om hur man lämnar in klagomål finns på Försäkrings- och finansrådgivningens internetsidor www.fine.fi. 

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden kan ge rekommendationer till lösningar i tvister mellan en konsument och en näringsidkare, gällande konsumtionsvaror som t ex anskaffning av finansiella tjänster eller i tvister relaterade till konsumentvaruavtal. Konsumenttvistenämnden behandlar dock inte ärenden som gäller till exempel förmögen­hetsförvaltarens och placeringsrådgivarens prestationer. 

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter är: Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, telefon 029 566 5200 (växel). Närmare information om hur man gör ett klagomål finns på Konsumenttvistenämndens internetsidor www.kuluttaja­riita.fi. 

Tilläggsinformation

Kunden får på begäran mera information om risker förknippade med placeringar, om intressekonflikter och förfarandet vid konflikter, om rättssäkerhetsåtgärder samt om andra uppgifter som behandlas i detta dokument.