Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Information om uppdrag

Introduktion

Ett värdepappersföretag skall fullgöra alla skäliga åtgärder, så att det för kunden bästa resultatet nås vid mottagandet och förmedlingen av uppdrag i anslutning till finansieringsinstrument till ett annat värdepappersföretag. Det samma gäller situationer där ett värdepappersföretag ger uppdrag till ett annat värde-pappersföretag inom ramen för ett förmögenhetsförvaltningsavtal.

Detta dokument innehåller information om SEB Kapitalförvaltning Finland Ab:s ("SEB") verksamhetsprinciper, som SEB följer vid förmedling och givande av uppdrag för sina kunder i syfte att uppnå det för kunderna bästa möjliga resultatet. Fastän det genom att iaktta verksamhetsprinciperna förväntas uppnås det för kunderna bästa möjliga resultatet, kan man inte garantera att bästa resultat uppnås i alla omständigheter ifråga om varje enskild transaktion.

Uppdrag inom aktiehandel

Vid förmedling och givande av uppdrag vid aktiehandel beaktas

priset som uppdraget sannolikt fullgörs till och övriga kostnader som orsakas av uppdraget,
snabbheten för uppdragets fullgörande samt sannolikhet för fullgörande och clearing,
uppdragets storlek och karaktär och dess inverkan på marknaderna,
andra möjliga aspekter som SEB bedömer vara väsentliga för förmedlandet och fullgörandet av uppdraget.
Vid förmedlandet och givandet av uppdrag använder SEB skäligt omdöme då prioritetsordning för ovan nämnda omständigheter bedöms. I bedömningen beaktas kundens särdrag, ifrågavarande finansieringsinstrument och rådande marknadsläge.

SEB:s primära mål är att nå det för kunderna bästa möjliga slutresultat med hänsyn till det totalvederlag som kunden erhåller eller betalar. Vid speciella omständigheter kan undantag från detta göras.

SEB Kapitalförvaltning Finland Ab är en del av den koncern som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) utgör och kan på grund av detta arrangera fullgörelsen av uppdrag kostnadseffektivt och tillförlitligt med bolag som hör till samma koncern. På grund av detta förmedlas kundernas egna uppdrag huvudsakligen till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Kundernas separata instruktioner

Till den del som kunden ger SEB separata instruktioner angående uppdragets skötande följs kundens instruktioner och inte SEB:s verksamhetsprinciper. Kundens separata instruktioner kan förhindra fullgörandet av de i detta dokument beskrivna SEB:s förfarandesätt, med hjälp av vilka man strävar efter att uppnå det för kunden bästa resultatet.

Kombinering av uppdrag

SEB sköter vanligtvis ett enskilt uppdrag som kunden gett i anslutning till aktier, som har godkänts för handel på en reglerad marknad eller i en multilateral handelsplattform, genom att kombinera uppdraget med andra från kunder mottagna uppdrag och genom att i enlighet med verksamhetsprinciperna förmedla det kombinerade uppdraget till värdepappersförmedlaren.
Uppdrag kombineras endast då SEB förmodar att kombineringen av uppdragen sannolikt inte leder till skada för kunden. Kombineringen kan dock påverka negativt på ett enskilt uppdrag.

Fullgörande av uppdrag som berör fondandelar

SEB fullgör uppdrag som berör inhemska eller utländska fondandelar genom att ge dem direkt eller via en tredje part till fondbolaget som förvaltar den ifråga-varande fonden.

Funktionsstörningar på marknader eller i system 

Vid avbrott i handeln, marknadsplatsens återkall på transaktioner, funktionsstörningar i marknaden eller plattformerna eller motsvarande situationer, kan det enligt SEB:s bedömning vara i kundens bästa intresse att förmedla eller ge uppdraget på ett sätt som avviker från verksamhetsprinciperna. SEB kommer dock då att vidta alla skäliga åtgärder för att uppnå det för kunden bästa resultatet i de rådande omständigheterna.

Uppföljning

SEB bedömer regelmässigt innehållet och lämpligheten av verksamhetsprinciperna och arrangemangen för förmedling och givande av uppdrag. Om väsentliga ändringar i verksamhetsprinciperna informeras på SEB:s hemsidor. Ändringar och uppdateringar träder i kraft den dag de publiceras.