Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB Finland Small Cap, SEB Euro Short Rate och SEB Euro Bond fusioneras med Luxemburgregistrerade fondföretag

SEB Investment Management AB (fondbolaget) verkställer följande gränsöverskridande fusioner mellan sina förvaltade fonder:

1. Placeringsfond SEB Finland Small Cap fusioneras genom en gränsöverskridande fusion med SEB Fund 3, sub-fund SEB Finland Small Cap Fund som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet (SEB Finland Small Cap Fund);

2. Placeringsfond SEB Euro Short Rate fusioneras genom en gränsöverskridande fusion med SEB Fund 5, sub-fund SEB Euro Short Rate Fund som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet (SEB Euro Short Rate Fund); och

3. Placeringsfond SEB Euro Bond fusioneras genom en gränsöverskridande fusion med SEB Fund 5, sub-fund SEB Euro Bond Fund som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet (SEB Euro Bond Fund).

Fusionerna planeras träda i kraft 13.5.2022.

Placeringsfonderna SEB Finland Small Cap, SEB Euro Short Rate och SEB Euro Bond betecknas nedan med termen överlåtande fonder. De i Luxemburg registrerade fondföretagen SEB Finland Small Cap Fund, SEB Euro Short Rate Fund och SEB Euro Bond Fund betecknas nedan med termen övertagande fonder.

Varje andelsägare i en av de överlåtande fonderna blir andelsägare i den berörda övertagande fonden på den dag då fusionen träder i kraft. De övertagande fonderna öppnas i samband med verkställandet av fusionerna. Finansinspektionen har godkänt fusionerna 31.3.2022.

Fusionerna är en del av fondbolagets strävan till att centralisera och effektivera fondadministrationen. För att nå detta mål genomför fondbolaget arrangemang som resulterar i att fondbolagets i Finland registrerade placeringsfonder fusioneras med dess i Luxemburg registrerade fonder.

SEB Finland Small Cap Fund är en aktivt förvaltad fond vars målsättning är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att överträffa sitt jämförelseindex. Mer specifikt investerar fonden minst 85 procent av sina totala nettotillgångar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora bolag i Finland, och handlade på reglerade marknader. Fonden kan investera upp till 10 procent av sitt värde i bolag i övriga nordiska länder. Fondbolaget tillämpar strikta exkluderingskriterier och bedriver påverkansarbete i hållbarhetsfrågor gentemot de bolag som fonden investerar i.

SEB Euro Short Rate Fund är en aktivt förvaltad fond vars målsättning är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att överträffa utvecklingen av sitt jämförelseindex till väl avvägd risk. Fonden är en så kallad effektiverad korträntefond som huvudsakligen placerar i ränteinstrument med låg ränterisk. Fonden befrämjar bland annat aspekter gällande miljö och samhälle.

SEB Euro Bond Fund är en aktivt förvaltad fond vars målsättning är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att överträffa sitt jämförelseindex. Fonden investerar huvudsakligen i investment grade klassificerade statsobligationer inom euroområdet. I förvaltningen görs en makroekonomisk, marknads- och emittentanalys, inklusive hållbarhetsaspekter där så är möjligt, för att välja ut värdepapper som förväntas ge god, riskjusterad avkastning.

Den överlåtande fondens och den berörda övertagande fondens placeringsverksamhet sker huvudsakligen likartat. I samband med fusionerna byts andelarna i den överlåtande fonden ut i förhållande till innehavet till andelar i den berörda övertagande fonden.

Fusionerna kräver inga åtgärder av andelsägarna. De övertagande fondernas faktablad och annan fonddokumentation finns tillgängliga hos SEB Investment Management AB, Helsingforsfilialen, Södra esplanaden 18, 00130 Helsingfors, tfn (09) 131 55 500.