Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Risker och beskattning

Att placera i en fond medför alltid risk i någon grad. Upp- och nedgången på placeringsmarknaderna gör att placeringen kan sjunka i värde och i värsta fall kan kapitalet gå förlorat. Beroende på fondens placeringsinriktning kan risken vara allt från mycket liten till mycket stor.

Risken på räntemarknaderna är lägre än på aktiemarknaderna, men fullständigt riskfria placeringar finns inte. Som placerare ska du vara medveten om risknivån i de fonder du placerar i. Det är också bra att fundera över din egen risktolerans.

Risken i aktie- och räntefonder  

Risken i en aktiefond beror på vilken inriktning den har. Generellt gäller att ju smalare eller mer speciell inriktning desto större risk. En aktiefond som placerar i branscher eller geografiska områden där aktiekurserna svänger mycket har en högre risknivå än aktiefonder som placerar över hela världen och i stora företag.

Räntefonderna är ett bra alternativ för placerare som vill ha en stabil avkastning till relativt liten risk. De lämpar sig för såväl kort- som långfristiga placeringar. Risknivån i räntefonderna är vanligen låg, men samtidigt är också den förväntade avkastningen lägre än för aktiefonder.

Riskspridning

Den centrala principen i fondplaceringen är att sprida ris­ken som uppkommer i placeringsverksamheten. Därför regleras det för pla­ceringsfonderna i lagen hur medlen ska diversifieras i olika placerings­mål och hur mycket man får placera i enstaka placerings­mål. Dessa diversifieringskrav gäller dock inte specialplaceringsfon­der.

Det är gemensamt för alla placeringsfonder att fondandelsvärdet kan stiga eller sjunka. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastningar. Placeraren kan vid inlösen av fondandelar erhålla tillbaka mindre än vad han ursprungligen investerat. Placer­ingsfonderna hör inte till ersättningsfonden för investerare eller in­sättningsgarantin. 

Motpartsrisk

Med motpartsrisk avser man en förlustrisk som fonden utsätts för som beror på att affärstransaktionens motpart kan försumma sin förpliktelse före affärstransaktionens slutgiltiga kassaflöde  genomförts. Fondens ränteplaceringar förknippas med motpartsrisk då det är möjligt att emittenten av ränteplaceringen inte har möjlighet att genomföra tillbakabetalningen av skulden på överrenskommet sätt. Motpartsrisk är förknippad också med de oreglerade derivatkontrakt som gjorts i fonden. Den motpartsrisk som är förknippad med oreglerade derivativkontrakt minskas med hjälp av placeringsrestriktioner samt krav ställda till motparten.

Operativ risk

Med operativ risk avses den risk som fonden utsätts för som beror på Fondbolagets eller Portföljförvaltarens otillräckliga interna förfarande och brister som hänför sig till personer eller system och externa händelser, teknologi, som är förknippade med rättslig risk och avtalsrisk och risker förknippade med transaktions-, clearing- och värdeberäkningsförfarande. Operationella risker kan ha betydande negativ inverkan på fondandelens värde och avkastning ifall de verkställs. Man förbereder sig för operativa risker genom ställföreträdararrangemang, reservsystem och en fungerande kontinuitetsplan.

Kontroll av betalningsberedskapsrisken

Fondbolaget följer med fondernas betalningsberedskap för att säkerställa varje fonds tillräckliga betalningsberedskap. Dessutom görs stresstest av fonderna för att uppskatta betalningsberedskapsrisken.

Kontroll av ansvarsrisken

Fondbolaget har en ansvarsförsäkring enligt 6 kap. 4 § i lagen om alternativa fonders förvaltare för att täcka sådana skador, som förvaltaren för alternativa fonder är ansvarig för enligt denna lag.

Beskattning

Skattekonsekvenser för dig som fondplacerare uppstår först då, när du får pengar tillbaka från fonden; när du säljer fondandelar på vinst eller när vinstandelen för A-andelar utbetalas.

Försäljningsvinster från en fond eller avkastning av en fonds A-andelar är kapitalinkomster som för tillfället beskattas med 30-33 procent. För vinst som utdelas till innehavare av A-andelar innehåller fondbolaget automatiskt förskottsinnehållning. Fondbolaget rapporterar årligen sina kunders fondinnehav till skattemyndigheterna. Därför räcker det vanligen att du kontrollerar försäljningsvinsterna i skatteförslaget.

Om du säljer fondandelar med förlust, d v s säljpriset för en andel är lägre än anskaffningspriset, uppstår inga skattepåföljder. Förlusten kan däremot utnyttjas genom att dra av förlustbeloppet från eventuella försäljningsvinster.

Fonden i sig själv är inte inkomstskatteskyldig. Fonden kan därför idka värdepappershandel utan att bli beskattad.

Den här beskrivningen gäller beskattningen av finländska privatpersoners placeringar i fonder som förvaltas av SEB Fondbolag Finland Ab. Den avser nu gällande skatteregler som SEB har tillhanda. Den ikraftvarande skattelagstiftningen bör alltid kontrolleras med beskattaren.