Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Tietoa SEB-konserniin kuuluvista yhtiöistä ja niiden tarjoamista varainhoitoon liittyvistä tuotteista ja palveluista

Tästä tiedotteesta ja asiakassopimuksen yleisistä sopimusehdoista ilmenevät mm. sijoituspalvelulain 10 luvun 5 §:n ja kuluttajansuojalain 6 a luvun 6–9 §:n edellyt­tämät tiedot, jotka on annettava asiakkaalle ennen sopimuksen teke­mistä. Tuote­kohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ovat saatavilla SEB:ltä (alla mainitusta osoitteesta tai internet-osoitteesta www.seb.fi). Sopimusehdot ovat liitteenä asiak­kaalle toimitettavassa materi­aalissa. SEB Investment Management AB:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja muiden yhteissijoitusyritysten avaintietoesitteet ovat saatavilla internet-osoitteesta www.seb.fi tai asiakaspalvelustamme.

Tiedot palvelun tarjoajasta

Varainhoidon asiakkaita palvelevia SEB-konserniin (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) sivuliikkeineen ja tytäryhtiöineen) kuuluvia yhtiöitä ovat ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike ja ulkomainen ETA-rahastoyhtiö sekä sen Suomessa oleva sivuliike. Alla on kuvattuna yri­tysten perustie­dot:      

 

Yritys Y-tunnus/rekisteritunnus Päätoimiala

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

0985469-4 Luottolaitostoiminta
SEB Investment Management AB  556197-3719 Sijoitusrahastotoiminta, vaihtoehtorahastojen hoitaminen ja omaisuudenhoito
SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttori 2898783-9 Sijoitusrahastotoiminta, vaihtoehtorahastojen hoitaminen ja omaisuudenhoito

  

Yllä listattuihin yrityksiin viitataan asiayhteydestä riippuen yhdessä tai erikseen termillä ”SEB”. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttori on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitä­mään kauppare­kisteriin, ja SEB Investment Management AB:n on merkitty Ruotsin toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Kullakin palveluntarjoajalla on lainsäädännön edellyttämä toimilupa. Toimiluvat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle ja SEB Investment Management AB:lle on myöntänyt Ruotsin valvontaviranomainen Finansinspektionen, jonka postiosoite on Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

Asiakkaita palvellaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä, ja asiakassopimuksen yleiset sopimusehdot sekä muut asiakirjat ovat saatavilla näillä kielillä. Asiakkaan kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelle­taan Suomen lakia, ja palveluja koskevat tiedot annetaan Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Asiakkaalle toimitetaan raportteja tarjotusta palvelusta erikseen sovittavalla tavalla neljännesvuosittain.

Vakuutusasiamiestoiminta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimii SEB Life International Assurance Company DAC:n asiamiehenä, ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori harjoittaa asiamiestoimintaa Suomessa vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Suomessa harjoitettavaa asiamiestoimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (PL 103, 00101 Helsinki (Snellmanninkatu 6), puhelinnumero +358 10 831 51 (vaihde), telefaksinumero +358 10 831 5328). Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi  

Vakuutuksenantaja SEB Life International Assurance Company DAC:n emoyritys on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Rahoitusvälineet ja niihin liittyvät riskit

SEB tarjoaa asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä (sijoituskohteita). Näitä rahoitusvälineitä ovat muun muassa kotimaiset sijoitusrahasto-osuudet, osuudet yhteissijoitusyrityksissä, osakkeet, joukkovelkakirjat (mukaan lukien esim. osakeindeksilainat) ja johdannaissopimukset. Tarjotta­ville rahoitusvälineille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tule­vasta tuotosta. 

Rahasto-osuuksien arvonkehitys riippuu niiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä, joihin rahasto on sijoittanut. Erilaisten sijoituskohteiden tyypillisimpiä riskejä on selostettu alla. Osakkeisiin sijoittavan rahaston riskit ovat yleensä suuremmat kuin korkoinstrumentteihin sijoittavan rahaston. On myös mahdollista, että rahaston arvo kehittyy heikommin kuin muiden samankaltaisten rahastojen arvo tai rahastolle tyypillisten sijoituskohteiden markkina keskimäärin.

Osakesijoituksiin liittyy riski osakkeen arvon alenemisesta tai sen käymisestä täysin arvottomaksi esimerkiksi kohdeyrityksen konkurssin vuoksi. Yhtiön osakkeen­omistajille mahdollisesti maksettavien osinkojen määrä vaihtelee, ja osingonmaksu voi myös loppua kokonaan.

Joukkovelkakirjoihin ja muihin korkosijoitusinstrumentteihin liittyy yleensä liikkeeseenlaskijariski ja korkoriski. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan sitä, että jouk­kovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan velkaansa sijoittajille, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Liikkeeseen­laskijan maksukyvyn heikkeneminen merkitsee yleensä myös sitä, että joukkovelkakirjan arvo alenee ennen sen erääntymistä. Vaikka esimerkiksi osakeindeksilaina olisi pääomaturvattu, pääomaturvasta vastaa ainoastaan liikkeeseenlaskija, joka ei välttämättä ole mikään SEB-konserniin kuuluva yhtiö. Korkoriski merkitsee sitä, että joukkovelkakirjojen markkina-arvo voi laskea, jos yleinen korkotaso nousee.

Arvioitaessa ulkomaisiin arvopaperisijoituksiin liittyviä riskejä asiakkaan on lisäksi otettava huomioon alla mainitut säilytysjärjestelyihin liittyvät riskit ja arvopaperi­kaupankäyntiin liittyvät riskit. SEB ei vastaa ulkomaiseen kaupankäyntiin liittyvistä riskeistä kuten ulkomaisen arvopaperikeskuksen, alisäilyttäjän tai kaupankäyn­tijärjestelmän virheistä tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen tai alisäilyttäjän maksukyvyttömyydestä tai konkurssista. ETA-alueen ulkopuolelle sijoitettaessa on myös huomattava, että sijoittajansuojaa koskeva lainsäädäntö poikkeaa usein sijoittajan vahingoksi kotimaisesta sääntelystä ja että esimerkiksi sisäpiirintiedon väärinkäyttöä ei välttämättä ole kielletty.

Tehtäessä sijoituksia muissa valuutoissa kuin euroissa asiakas kantaa aina myös valuuttakursseihin liittyvät riskit. Sijoittajan on lisäksi huomioitava kaikkiin rahoitusvälineisiin liittyvä niin sanottu likviditeettiriski, eli rahoitusvälineellä ei välttämättä käydä kauppaa siten, että sen omistaja voisi realisoida sen tavanomaisessa ajassa. Likviditeettiriski koskee myös rahastosijoittamista.

Sijoittajan on aina myös huomioitava sijoittamiseen liittyvät veroriskit. Verolainsäädäntö on usein tulkinnanvaraista ja voi muuttua. Sijoittamiseen liittyy muitakin oikeudellisia riskejä, koska lainsäädännön muutokset voivat esimerkiksi heikentää rahastosijoittajan, osakkeenomistajan tai joukkovelkakirjasijoittajan asemaa. Myös yhtiöoikeudelliset tapahtumat kuten sulautumiset, jakautumiset, osakeannit ja yhtiöjärjestyksen muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan asemaan. Saman­kaltainen riski koskee rahastosijoittamista, koska rahasto voidaan lakkauttaa. Rahasto voi myös sulautua tai jakautua taikka sen sääntöjä voidaan muuttaa. Sään­tömuutos voi aiheuttaa rahaston sijoitusstrategian tai sijoitustoiminnan muutoksen.

Rahastojen merkintä- ja lunastushinnat

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori välittää rahastomerkintöjä SEB Investment Management AB:n ja myös muihin SEB-konsernin rahastoihin sekä SEB-konsernin ulkopuolisiin rahastoihin. Tällaisia rahastoja käytetään myös omaisuudenhoidossa. Näissä rahastoissa esiintyy erilaisia käytäntöjä rahastosijoittajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tilanteissa, joissa suuret merkinnät tai lunastukset aiheuttavat rahastolle esimerkiksi transaktiokuluja. Mahdollista on, että rahaston merkintä- tai lunastushintaa muutetaan sijoittajakohtaisesti esimerkiksi niin, että merkinnän tai lunastuksen aihe­uttamat transaktiokulut nostavat merkintähintaa tai alentavat lunastushintaa (esim. ns. swing pricing). Mahdollista on myös, että merkinnästä tai lunastuksesta peritään merkintä- tai lunastuspalkkion lisäksi rahastoon maksettava hyvitys. Vastaavia menettelyjä voidaan käyttää myös SEB Investment Management AB:n hallin­noimissa Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa.

Asiakasvarojen säilyttäminen

SEB:n varainhoitoasiakkaiden varoja säilytetään Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa tai arvo-osuustilillä. Suomessa arvo-osuusjär­jestelmään liitettyjä arvopapereita säilytetään tällä hetkellä asiakkaan nimissä olevalla arvo-osuustilillä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin toimiessa tilinhoita­jana. Rahavarat ovat Skandina­viska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalla talletustilillä. Asiakkaan varoja ei sekoiteta SEB:n omiin varoihin ja asiakasvaroista pidetään luotettavaa kirjanpitoa.

SEB:n pankkitilit kuuluvat Ruotsin talletussuojajärjestelmän piiriin, josta säädetään Ruotsin talletussuojalaissa (1995:1571 – Lag om insättningsgaranti). Jokainen talletussuojajärjestelmän piiriin Ruotsin talletussuojalain mukaisesti kuuluva asiakas on oikeutettu korvaukseen, joka kattaa asiakkaan tilille/tileille pankissa talletetun määrän sekä kertyneet korot enintään 100.000 euroon asti. Ruotsin valtionkonttori (Riksgälden) maksaa korvauksen seitsemän (7) työpäivän kuluessa siitä päivästä lukien, kun talletussuojan piiriin kuuluva asetetaan konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta muutoin toteaa sen maksukyvyttömäksi. Lisätietoja Ruotsin talletussuojajärjestelmästä löytyy Ruotsin valtionkonttorin internetsivuilta, www.riksgalden.se.

Lisäksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori kuuluu Ruotsin lain mukaiseen sijoittajien korvausrahastoon, jota ei ole rajattu vain ei-ammattimaisiin asiakkaisiin, vaan se kattaa kaikki yksityishenkilöt ja yhteisöt lukuun ottamatta erikseen määriteltyjä finanssi-instituutioita. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siinä tapauksessa, että pankki asetetaan kon­kurssiin ja asiakas ei saa pankilta arvopapereitaan tai varoja, jotka pankin on säilytettävä erillään sen omista varoista. Korvauksen enimmäismäärä on 250.000 Ruotsin kruunua asiakasta kohden kyseisestä pankista.

 Ulkomaisia arvopapereita kuten osakkeita tai rahasto-osuuksia ei yleensä voida säilytysjärjestelmään sovellettavien sääntöjen takia merkitä asiakkaan nimiin vaan säilyttäjänä toimivan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin nimiin niin sanotulla yhteistilillä. Ulkomaisten arvopaperien säilytyksessä käytettävään yhteistilijärjestelyyn liittyy sijoittajan kannalta vaikeasti ennakoitavissa olevia oikeudellisia riskejä. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori voi myös käyttää alisäilyttäjiä, jolloin arvopaperien säilytys järjestetään moniportaisesti. Ulkomailla pidettävään säilytykseen sovelle­taan ulkomaista lakia ja ulkomaisia sääntöjä. Vaikka SEB noudattaa alisäilyttäjien valinnassa huolellisuutta, tällaiseen järjestelyyn liittyy riskejä erityisesti ulkomaisen alisäilyttäjän maksukyvyttömyystilanteessa. On esimerkiksi mahdollista, ettei asiakkaan varoja voida yksilöidysti erottaa alisäilyttäjän, SEB:n tai näiden muiden asiakkaiden varoista. Mahdollista on, että asiakkaan arvopapereihin kohdistuu moniportaisen säilytyksen tilanteissa vakuus- tai kuittausoikeuksia. Säilytysjärjeste­lyihin liittyvien oikeudellisten riskien toteutuessa asiakas voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Ulkomaisiin säilytysjärjestelyihin ei välttämättä liity vakuutusturvaa, joka suojaisi sijoittajaa riskeiltä.   

Mahdolliset eturistiriidat

SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt tarjoavat asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoitus- ja rahoituspalveluja. Erityyppisten palvelujen samanaikainen tarjoaminen suurelle asiakasjoukolle saattaa aiheuttaa SEB-konsernin ja sen asiakkaiden taikka asiakkaiden välillä eturistiriitatilanteita, joiden välttämiseksi on ryhdytty asianmukaisiin toi­miin. Eturistiriitojen välttämiseksi SEB-konserniin kuuluvissa yhtiöissä on muun muassa eriytetty tietojärjestelmiä ja rajoitettu henkilöstön tiedonsaantimahdolli­suuksia toisten liiketoimintayksiköiden palveluista ja asiakkaista. Kokonaan eturistiriitatilanteita ei kuitenkaan voida välttää. SEB:n Compliance-toi­minto valvoo mahdollisten eturistiriitojen hallintaa.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori tarjoaa sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluja että sijoitusneuvontapalveluja. Molemmissa palvelutyypeissä pyritään asiak­kaan kannalta mahdollisimman hyvään tuottoon asiakkaan valitsemalla riskitasolla. Molempien palvelutyyppien tarjoaminen ei yleensä aiheuta eturistiriitoja, koska omaisuudenhoitoprosessi on suunniteltu siten, että annettavat sijoitusneuvot eivät ole vastakkaisia täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa tehtyihin toimiin nähden. Kun sijoitusinstrumentteina lisäksi käytetään suurelta osin rahastoja, ei eturistiriitatilanteita pääse tavallisesti syntymään. SEB:n Compliance-toi­minto valvoo sitä, ettei omaisuudenhoidossa ja sijoitusneuvonnassa tavoitella epäasiallisesti etua toisen asiakasryhmän kustannuksella sekä sitä, että sijoitusneu­vontatoiminnassa ei hyödynnetä mahdollisia omaisuudenhoitotoiminnassa saatuja sisäpiirintietoja.

SEB-konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteistyö ulkopuolisten rahastoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien kanssa

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lla ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorilla on SEB-konserniin kuuluvien ja konsernin ulkopuolisten rahastoyhtiöiden kanssa yhteistyösopimuksia. Näiden sopimusten nojalla SEB voi käyttää kyseisten rahastoyhtiöiden hallinnoimia rahastoja omaisuudenhoitotoiminnassa, markkinoida niitä Suomessa ja avustaa niitä koskevissa rahastomerkinnöissä ja -lunastuksissa. Yhteistyösopimuksiin sisältyy tavallisesti ehtoja, joiden perusteella SEB on oikeutettu osaan rahastoyhtiön veloittamista palkkioista soveltuvan lainsäädännön mukaisin edellytyksin. SEB:n osuus palkkioista vaihtelee. Palkkiot voivat olla kertaluonteisia tai jatkuvia, ja niiden määrä lasketaan yleensä prosentuaalisena osuutena rahastosijoituksen määrästä.  

Myös muiden rahoitusvälineiden kuten osakeindeksilainojen ja warranttien tarjontaan voi liittyä vastaavia palkkionjakojärjestelyjä.

Rahamääräisten palkkioiden lisäksi SEB voi saada rahastoyhtiöiltä tai muilta palveluntarjoajilta koulutusta tai muuta myynnin tukea ilman erillistä veloitusta soveltuvan lainsäädännön mukaisin edellytyksin.

Tässä tarkoitettujen palkkioiden tarkoituksena on parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori antaa SEB-konsernin omiin tuotteisiin liittyvää sijoitusneuvontaa, eli sen antama sijoitusneuvonta on ei-riippumatonta. Myös antaessaan SEB-konsernin ulkopuolisiin tuotteisiin liittyvää sijoitusneuvontaa SEB:llä on tavanomaisesti kyseisten tuotteiden jakelua koskeva tai muu sopimus kyseisiä tuotteita hallinnoivan ulkopuolisen tahon kanssa. 

Maksupalvelujen tarjoaminen

SEB:n varainhoitoasiakkaiden arvopaperien säilytyspalveluihin liittyy pääsääntöisesti asiakkaalle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukontto­rissa avattava rahatili. Tilin korko ilmenee SEB:n hinnastosta. Rahatili on tarkoitettu lähinnä sijoitustoimintaa varten, mutta asiakas voi antaa muitakin tiliä koske­via maksutoimeksiantoja. Asiakas voi siirtää Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalle tililleen varoja vain SEB:n asiakasvaratilin kautta.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori soveltaa koron muutoksia välittömästi ilman asiakkaalle toimitettavaa ennakkoilmoitusta. Skandi­naviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ilmoittaa viitekorosta ja sen muutoksista internet-sivuillaan ja toimipaikassaan.

Asiakas voi antaa maksutoimeksiantoja kirjallisesti ja omalla vastuullaan myös sähköpostitse tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin suostumuksella myös suullisesti. Maksutoimeksianto katso­taan vastaanotetuksi, kun Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on tosiasiallisesti vastaanottanut sen. Jos asiakkaan maksutoimeksianto vastaanote­taan kello 15:30 jälkeen, toimeksianto katsotaan saapuneeksi seuraavana pankkipäivänä. Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää valuutanmuuntoa, toimeksianto katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi vasta sen jälkeen, kun valuutanmuunto on tehty. SEPA-alueen tilisiirrot välitetään maksunsaajalle tilinumeron (IBAN) perusteella. Ulkomaanmaksut välitetään tilinumeron ja pankkiyhteystietojen (esim. BIC) perusteella. SEB ei tarkista esimerkiksi sitä, että maksajan antamat nimitiedot täsmäävät maksajan antaman tilinumeron kanssa. Maksutoimeksiantojen peruuttamista koskevat seikat ilmenevät maksujenvälityksen ehdoista.

Saapuvat maksut kaikissa valuutoissa hyvitetään saajan tilille saman päivän arvolla (pankkipäivänä, jolloin SEB:llä on kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot ja kate) valuuttakohtaisten cut off -aikojen puitteissa. Lähtevät kotimaanmaksut ja lähtevät euromääräiset maksut ETA-alueella hyvitetään cut off -aikojen puitteissa saajan pankille viimeistään maksun eräpäivää seuraavana pankkipäivänä ja muut lähtevät maksut viimeistään neljän (4) pankkipäivän päästä. Jos toimeksianto on annettu paperilla, edellä mainitut toteuttamisajat voivat pidentyä enintään yhdellä (1) pankkipäivällä.

Asiakas voi tallettaa käteistä rahaa tililleen tai nostaa sitä tililtään SEB:n toimipaikassa. Käteistalletuksessa varat hyvitetään tilille heti sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu. Suurista käteisnostoista (yli 5.000 euroa) asiakkaan on ilmoitettava SEB:lle hyvissä ajoin etukäteen.

Lisätietoja maksupalvelujen tarjoamisesta ja niihin sovellettavista ehdoista on rahatilin tiliehdoissa.   

Kuluttajan peruuttamisoikeus etämyynnissä 

Etämyynnistä on kyse, kun sopimus jostakin SEB:n tarjoamasta palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa SEB:n edus­tajaa.

Kuluttajalla on etämyynnissä peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole sijoitus­tuotteissa, joiden arvo vaihtelee markkinoilla tapahtuvien muutos­ten mukaan. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole, kun asiointi liittyy jo ole­massa olevaan sopimukseen, tai jos sopimus täytetään ku­luttajan nimenomaisesta pyynnöstä ennen pe­ruuttamisajan päättymistä. Näin on esim. tilisopimuk­sen nojalla tapahtuvassa tilinkäytössä tai arvo-osuustilisopi­muksen nojalla tehtä­vässä arvopaperi­kaupassa. SEB-konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteiden ja palvelujen osalta peruuttamis­oikeutta ei siten lain mu­kaan ole sopimuksissa, joilla merkitään tai lunastetaan rahasto-osuuksia tai ostetaan tai myy­dään muita arvopapereita (osakkeet, joukkovelkakirjalainat, johdannaissopimukset ja warrantit).

Mahdollinen peruuttamisoikeus muiden kuin edellä mainittujen sopimusten osalta on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun etäsopimus on syntynyt taikka kun kulut­taja-asiakas on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimuseh­dot kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla. Sanotun ajan jälkeen sovelletaan kunkin palvelun sopimusehtoja sopimusten päättämisen osalta.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa siitä SEB:lle. Ilmoi­tuksessa on yksi­löitävä peruutettava sopimus. SEB ilmoittaa sopimusta tehtäessä tai palvelu­hinnastossaan ne maksut ja palkkiot, jotka kuluttaja on velvollinen kuluttajansuojalain mukaisesti suorittamaan, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan. Asiakkaan on lisäksi palautettava SEB:lle sopimuksen perusteella SEB:ltä saamansa suoritukset viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituk­sen lähettämisestä.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhte­yttä ensisijaisesti SEB:n asiakaspalveluun (puhelinvaide (09) 6162 8000). Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa SEB:lle kirjallisesti palve­luun liitty­västä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuk­sestaan. Asiakas voi myös olla yhteydessä jäljempänä mainittaviin riidanratkaisuelimiin tai SEB-konserniin kuuluvia yhtiöitä valvoviin viranomaisiin. Näitä ovat Finanssivalvonta Suomessa, Finans­inspektionen Ruotsissa ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto Suomessa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo pankkien asiakkaina olevia yksityishenkilöitä ja pienyrittäjiä. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimii pankkilautakunta, joka antaa ratkaisusuosituksia pankkisuhdetta koskevista erimielisyyksistä.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimii myös sijoituslautakunta, joka antaa ratkaisusuosituksia ei-ammattimaisten asiakkaiden ja palveluntarjoajien lautakunnalle esittämiin erimielisyyksiin. Lautakunta käsittelee sijoituspalvelulaissa ja sijoitusrahastolaissa tarkoitettuihin sijoitus- ja sijoitusrahastopalveluihin liittyviä palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita. Palvelu on mak­sutonta ja käytössä kaikille ei-ammattimaisille asiakkaille, jotka ovat asiakassuhteessa palveluja tarjoavaan sijoituspalvelu­yritykseen, pankkiin tai rahastoyhti­öön.

Asiakas voi olla Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tai sen sijoituslautakuntaan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Yhteystiedot ovat: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puhelin (09) 6850 120, sähköposti info@fine.fi. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan internet-sivuilta osoitteesta www.fine.fi.

Kuluttajariitalautakunta

 Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan väliseen erimielisyy­teen, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoitus­palvelun hankintaa tai liittyy ku­lutushyödykesopimukseen. Kuluttajariitalautakunta ei kuiten­kaan käsittele esimerkiksi omaisuudenhoitajan ja sijoitusneuvojan suoritusta koskevia asioita.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelin 029 566 5200 (vaihde). Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löyty­vät Kuluttajariitalautakunnan in­ternet-sivuilta osoitteesta www.kuluttaja­riita.fi.

Lisätiedot

Asiakas saa pyydettäessä lisätietoja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, eturistiriidoista ja niiden hallinnasta, oikeusturvakeinoista sekä muista tässä tiedotteessa käsitellyistä seikoista.