Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Tietoa SEB-konserniin kuuluvista yhtiöistä ja niiden tarjoamista varainhoitoon liittyvistä tuotteista ja palveluista

Tästä tiedotteesta ja asiakassopimuksen yleisistä sopimusehdoista ilmenevät mm. sijoituspalvelulain 10 luvun 5 §:n ja kuluttajansuojalain 6 a luvun 6–9 §:n edellyttämät tiedot, jotka on annettava asiakkaalle ennen sopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, palkkiot ja kulut, verotus ym.) ovat saatavilla SEB:ltä (alla mainitusta osoitteesta ja verkko-osoitteesta www.seb.fi). Sopimusehdot ovat liitteenä asiakkaalle toimitettavassa materiaalissa. SEB Investment Management AB:n hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet ovat saatavilla verkko-osoitteesta sebgroup.lu/private/our-funds ja asiakaspalvelustamme.   

Tiedot palvelun tarjoajasta

Varainhoidon asiakkaita palvelevia SEB-konserniin (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) sivuliikkeineen ja tytäryhtiöineen) kuuluvia yhtiöitä ovat seuraavat:   

 

Yritys Y-tunnus/rekisteritunnus Pääasialliset palvelut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

0985469-4 Luottolaitostoiminta ja sijoituspalvelujen tarjoaminen
SEB Asset Management AB, Helsingin sivuliike 3394118-1 Toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen sekä toteuttaminen, omaisuudenhoito ja sijoitusneuvonta
SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttori 2898783-9 Rahastojen salkunhoito ja omaisuudenhoito

  

Yllä listattuihin yrityksiin viitataan asiayhteydestä riippuen yhdessä tai erikseen termillä ”SEB”, ja ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimiluvat sivuliikkeidensä välityksellä Suomessa toimiville Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle, SEB Asset Management AB:lle ja SEB Investment Management AB:lle on myöntänyt Ruotsin toimivaltainen viranomainen Finansinspektionen, jonka postiosoite on Box 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori tarjoaa rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa sekä käteistilejä koskevat palvelut SEB Asset Management AB, Helsingin sivuliikkeen instituutiovarainhoitoasiakkaille. 

Asiakkaita palvellaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä, ja asiakassopimuksen yleiset sopimusehdot sekä muut asiakirjat ovat saatavilla näillä kielillä. Asiakkaan kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelle­taan Suomen lakia, ja palveluja koskevat tiedot annetaan Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Asiakkaalle toimitetaan raportteja tarjotusta palvelusta erikseen sovittavalla tavalla neljännesvuosittain.

Vakuutusten tarjoaminen

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori harjoittaa vakuutusten tarjoamista Suomessa vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin vakuutustuotetarjonta kattaa SEB-konserniin kuuluvan SEB Life International Assurance Company DAC:n vakuutukset. Suomessa harjoitettavaa vakuutusten tarjoamista valvova viranomainen on Finanssivalvonta (PL 103, 00101 Helsinki (Snellmanninkatu 6), puhelinnumero +358 9 831 51 (vaihde), telefaksinumero +358 10 831 5328). Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi  

Rahoitusvälineet ja niihin liittyvät riskit

SEB tarjoaa asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä (sijoituskohteita). Näitä rahoitusvälineitä ovat muun muassa osuudet yhteissijoitusyrityksissä, osakkeet, joukkovelkakirjat ja johdannaissopimukset. Tarjottaville rahoitusvälineille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole koskaan tae tulevasta tuotosta.  

Rahasto-osuuksien arvonkehitys riippuu niiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä, joihin rahasto on sijoittanut. Erilaisten sijoituskohteiden tyypillisimpiä riskejä on selostettu alla. Osakkeisiin sijoittavan rahaston riskit ovat yleensä suuremmat kuin korkoinstrumentteihin sijoittavan rahaston. On myös mahdollista, että rahaston arvo kehittyy heikommin kuin muiden samankaltaisten rahastojen arvo tai rahastolle tyypillisten sijoituskohteiden markkina keskimäärin. 

Osakesijoituksiin liittyy riski osakkeen arvon alenemisesta tai sen käymisestä täysin arvottomaksi esimerkiksi kohdeyrityksen konkurssin vuoksi. Yhtiön osakkeen­omistajille mahdollisesti maksettavien osinkojen määrä vaihtelee, ja osingonmaksu voi myös loppua kokonaan.

Joukkovelkakirjoihin ja muihin korkosijoitusinstrumentteihin liittyy yleensä liikkeeseenlaskijariski ja korkoriski. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan sitä, että jouk­kovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan velkaansa sijoittajille, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Liikkeeseen­laskijan maksukyvyn heikkeneminen tarkoittaa yleensä myös sitä, että joukkovelkakirjan arvo alenee ennen sen erääntymistä. Vaikka esimerkiksi osakeindeksilaina olisi pääomaturvattu, pääomaturvasta vastaa ainoastaan liikkeeseenlaskija, joka ei välttämättä ole mikään SEB-konserniin kuuluva yhtiö. Korkoriski tarkoittaa sitä, että joukkovelkakirjojen markkina-arvo voi laskea, jos yleinen korkotaso nousee. 

Arvioitaessa ulkomaisiin arvopaperisijoituksiin liittyviä riskejä asiakkaan on lisäksi otettava huomioon alla mainitut säilytysjärjestelyihin ja arvopaperi­kaupankäyntiin liittyvät riskit. SEB ei vastaa ulkomaiseen kaupankäyntiin liittyvistä riskeistä kuten ulkomaisen arvopaperikeskuksen, alisäilyttäjän tai kaupankäyn­tijärjestelmän virheistä tai ulkomaisen arvopaperikeskuksen tai alisäilyttäjän maksukyvyttömyydestä tai konkurssista. ETA-alueen ulkopuolelle sijoitettaessa on myös huomattava, että sijoittajansuojaa koskeva lainsäädäntö poikkeaa usein sijoittajan vahingoksi kotimaisesta lainsäädännöstä ja että esimerkiksi sisäpiirintiedon väärinkäyttöä ei välttämättä ole kielletty.

Tehtäessä sijoituksia muissa valuutoissa kuin euroissa asiakas vastaa valuuttakursseihin liittyvistä riskeistä. Sijoittajan on lisäksi huomioitava kaikkiin rahoitusvälineisiin liittyvä niin sanottu likviditeettiriski, eli rahoitusvälineellä ei välttämättä käydä kauppaa siten, että sen omistaja voisi realisoida sen tavanomaisessa ajassa. Likviditeettiriski koskee myös rahastosijoittamista. 

Sijoittajan on myös huomioitava sijoittamiseen liittyvät veroriskit. Verolainsäädäntö on usein tulkinnanvaraista ja voi muuttua. Sijoittamiseen liittyy muitakin oikeudellisia riskejä, koska lainsäädännön muutokset voivat esimerkiksi heikentää rahastosijoittajan, osakkeenomistajan tai joukkovelkakirjasijoittajan asemaa. Myös yhtiöoikeudelliset tapahtumat kuten sulautumiset, jakautumiset, osakeannit ja yhtiöjärjestyksen muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan asemaan. Saman­kaltainen riski koskee rahastosijoittamista, koska rahasto voidaan lakkauttaa. Rahasto voi myös sulautua tai jakautua taikka sen sääntöjä voidaan muuttaa. Sään­tömuutos voi aiheuttaa rahaston sijoitusstrategian tai sijoitustoiminnan muutoksen.

Rahastojen merkintä- ja lunastushinnat

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja SEB Asset Management AB, Helsingin sivuliike välittävät rahastomerkintöjä SEB Investment Management AB:n hallinnoimiin ja SEB:n tuotevalikoimaan kuuluviin SEB-konsernin ulkopuolisten yhtiöiden hallinnoimiin rahastoihin. Tällaisia rahastoja käytetään myös SEB:n omaisuudenhoidossa. Näissä rahastoissa esiintyy erilaisia käytäntöjä rahastosijoittajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tilanteissa, joissa suuret merkinnät tai lunastukset aiheuttavat rahastolle esimerkiksi transaktiokuluja. Mahdollista on, että rahaston merkintä- tai lunastushintaa muutetaan sijoittajakohtaisesti esimerkiksi niin, että merkinnän tai lunastuksen aihe­uttamat transaktiokulut nostavat merkintähintaa tai alentavat lunastushintaa (ns. swing pricing). Mahdollista on myös, että merkinnästä tai lunastuksesta peritään merkintä- tai lunastuspalkkion lisäksi rahastoon maksettava hyvitys. 

Asiakasvarojen säilyttäminen

SEB:n varainhoitoasiakkaiden varoja säilytetään Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa tai arvo-osuustilillä. Suomessa arvo-osuusjär­jestelmään liitettyjä arvopapereita säilytetään asiakkaan nimissä olevalla arvo-osuustilillä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin toimiessa tilinhoita­jana. Rahavarat ovat Skandina­viska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalla talletustilillä. Asiakasvarat pidetään erillään SEB:n omista varoista ja asiakasvaroista pidetään luotettavaa kirjanpitoa. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin tarjoamat pankkitilit kuuluvat Ruotsin talletussuojajärjestelmän piiriin, josta säädetään Ruotsin talletussuojalaissa (1995:1571; Lag om insättningsgaranti). Jokainen talletussuojajärjestelmän piiriin Ruotsin talletussuojalain mukaisesti kuuluva asiakas on oikeutettu korvaukseen, joka kattaa asiakkaan tilille/tileille pankissa talletetun määrän sekä kertyneet korot enintään 100.000 euroon asti. Ruotsin valtionkonttori (Riksgälden) maksaa korvauksen seitsemän (7) työpäivän kuluessa siitä päivästä lukien, kun talletussuojan piiriin kuuluvan maksukyvyttömyys on todettu soveltuvien vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja Ruotsin talletussuojajärjestelmästä löytyy Ruotsin valtiokonttorin verkkosivuilta osoitteesta www.riksgalden.se.

Lisäksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja SEB Asset Management AB, Helsingin sivuliike kuuluvat Ruotsin lain mukaiseen sijoittajien korvausrahastoon, joka kattaa kaikki yksityishenkilöt ja yhteisöt lukuun ottamatta erikseen määriteltyjä finanssi-instituutioita. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siinä tapauksessa, että palveluntarjoaja todetaan maksukyvyttömäksi soveltuvien vaatimusten mukaisesti ja asiakas ei saa palveluntarjoajalta arvopapereitaan tai varoja, jotka sen on säilytettävä erillään omista varoistaan. Korvauksen enimmäismäärä on 250.000 Ruotsin kruunua asiakasta kohden kyseisestä palveluntarjoajasta. 

Yleisen käytännön mukaisesti ulkomaisia arvopapereita kuten osakkeita tai rahasto-osuuksia ei yleensä merkitä suoraan asiakkaan nimiin vaan säilyttäjänä toimivan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin nimiin niin sanotulla yhteistilillä. Ulkomaisten arvopaperien säilytyksessä käytettäviin yhteistileihin liittyy sijoittajan kannalta vaikeasti ennakoitavissa olevia oikeudellisia riskejä. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori voi myös käyttää alisäilyttäjiä, jolloin arvopaperien säilytys järjestetään moniportaisesti. 

Ulkomailla pidettävään säilytykseen sovelle­taan ulkomaista lakia ja ulkomaisia sääntöjä. Vaikka SEB noudattaa alisäilyttäjien valinnassa huolellisuutta, tällaiseen järjestelyyn liittyy riskejä erityisesti ulkomaisen alisäilyttäjän maksukyvyttömyystilanteessa. On esimerkiksi mahdollista, ettei asiakkaan varoja voida yksilöidysti erottaa alisäilyttäjän, SEB:n tai näiden muiden asiakkaiden varoista. Mahdollista on, että asiakkaan arvopapereihin kohdistuu moniportaisen säilytyksen tilanteissa vakuus- tai kuittausoikeuksia. Säilytysjärjeste­lyihin liittyvien oikeudellisten riskien toteutuessa asiakas voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Ulkomaisiin säilytysjärjestelyihin ei välttämättä liity vakuutusturvaa, joka suojaisi sijoittajaa riskeiltä.    

Mahdolliset eturistiriidat

SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt tarjoavat asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoitus- ja rahoituspalveluja. Erityyppisten palvelujen samanaikainen tarjoaminen suurelle asiakasjoukolle saattaa aiheuttaa SEB-konsernin ja sen asiakkaiden taikka asiakkaiden välillä eturistiriitatilanteita, joiden välttämiseksi on ryhdytty asianmukaisiin toi­miin. Eturistiriitojen välttämiseksi SEB-konserniin kuuluvissa yhtiöissä on muun muassa eriytetty tietojärjestelmiä ja rajoitettu henkilöstön tiedonsaantimahdolli­suuksia toisten liiketoimintayksiköiden palveluista ja asiakkaista. Kokonaan eturistiriitatilanteita ei kuitenkaan voida välttää. SEB:n Compliance-toi­minto valvoo mahdollisten eturistiriitojen hallintaa.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja SEB Asset Management AB, Helsingin sivuliike tarjoavat sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa että sijoitusneuvontaa. Molemmissa palvelutyypeissä pyritään asiak­kaan kannalta mahdollisimman hyvään tuottoon asiakkaan valitsemalla riskitasolla. Molempien palvelutyyppien tarjoaminen ei yleensä aiheuta eturistiriitoja, koska omaisuudenhoitoprosessi on suunniteltu siten, että annettavat sijoitusneuvot eivät ole vastakkaisia täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa tehtyihin toimiin nähden. Kun sijoitusinstrumentteina lisäksi käytetään suurelta osin rahastoja, eturistiriitatilanteita ei pääse tavallisesti syntymään. SEB:n Compliance-toi­minto valvoo sitä, ettei omaisuudenhoidossa ja sijoitusneuvonnassa tavoitella epäasiallisesti etua toisen asiakasryhmän kustannuksella sekä sitä, että sijoitusneu­vontatoiminnassa ei hyödynnetä mahdollisia omaisuudenhoitotoiminnassa saatuja sisäpiirintietoja. 

SEB-konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteistyö ulkopuolisten rahastoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien kanssa

SEB:llä on SEB-konsernin ulkopuolisten rahastoyhtiöiden kanssa yhteistyösopimuksia. Näiden sopimusten nojalla SEB voi käyttää kyseisten rahastoyhtiöiden hallinnoimia rahastoja omaisuudenhoidossa, markkinoida niitä Suomessa ja avustaa niitä koskevissa rahastomerkinnöissä ja -lunastuksissa. Yhteistyösopimuksiin sisältyy tavallisesti ehtoja, joiden perusteella SEB on oikeutettu osaan rahastoyhtiön veloittamista palkkioista soveltuvan lainsäädännön mukaisin edellytyksin. SEB:n osuus palkkioista vaihtelee. Palkkiot voivat olla kertaluonteisia tai jatkuvia, ja niiden määrä lasketaan yleensä prosentuaalisena osuutena sijoituksen määrästä. Myös muiden rahoitusvälineiden kuten osakeindeksilainojen tarjontaan voi liittyä vastaavia palkkionjakojärjestelyjä. Rahamääräisten palkkioiden lisäksi SEB voi saada rahastoyhtiöiltä tai muilta palveluntarjoajilta koulutusta tai muuta myynnin tukea ilman erillistä veloitusta soveltuvan lainsäädännön mukaisin edellytyksin. 

Tässä tarkoitettujen palkkioiden tarkoituksena on parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja SEB Asset Management AB, Helsingin sivuliike antavat SEB-konsernin omiin tuotteisiin liittyvää sijoitusneuvontaa, eli niiden antama sijoitusneuvonta on ei-riippumatonta. Myös antaessaan SEB-konsernin ulkopuolisiin tuotteisiin liittyvää sijoitusneuvontaa SEB:llä on tavanomaisesti kyseisten tuotteiden jakelua koskeva tai muu sopimus kyseisiä tuotteita hallinnoivan ulkopuolisen tahon kanssa.  

Maksupalvelujen tarjoaminen

SEB:n varainhoitoasiakkaille avataan pääsääntöisesti rahatili Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukontto­rissa säilytyspalvelujen tarjoamista varten. Tilin korko ilmenee SEB:n hinnastosta. Rahatili on tarkoitettu lähinnä sijoitustoimintaa varten, mutta asiakas voi antaa muitakin tiliä koske­via maksutoimeksiantoja. Asiakas voi siirtää Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalle tililleen varoja vain SEB:n erikseen ilmoittaman tilin kautta.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori soveltaa koron muutoksia välittömästi ilman asiakkaalle toimitettavaa ennakkoilmoitusta. Skandi­naviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ilmoittaa korosta ja sen muutoksista verkkosivuillaan. 

Asiakas voi antaa maksutoimeksiantoja kirjallisesti ja muulla Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin kanssa erikseen sovitulla tavalla. Maksutoimeksianto katso­taan vastaanotetuksi, kun Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on tosiasiallisesti vastaanottanut sen. Jos asiakkaan maksutoimeksianto vastaanote­taan klo 15:30 jälkeen, toimeksianto katsotaan saapuneeksi seuraavana pankkipäivänä. Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää valuutanvaihtoa, toimeksianto katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi vasta sen jälkeen, kun valuutanvaihto on tehty. SEPA-alueen tilisiirrot välitetään maksunsaajalle tilinumeron (IBAN) perusteella. Ulkomaanmaksut välitetään tilinumeron ja pankkiyhteystietojen (esim. BIC) perusteella. SEB ei tarkista esimerkiksi sitä, että maksajan antamat nimitiedot täsmäävät maksajan antaman tilinumeron kanssa. Maksutoimeksiantojen peruuttamista koskevat seikat ilmenevät maksujenvälityksen ehdoista. SEB ei tarkista esimerkiksi sitä, että maksajan antamat nimitiedot täsmäävät maksajan antaman tilinumeron kanssa. Maksutoimeksiantojen peruuttamisen edellytykset ilmenevät soveltuvista maksujenvälityksen ehdoista.  

Saapuvat maksut kaikissa valuutoissa hyvitetään saajan tilille saman päivän arvolla (pankkipäivänä, jolloin SEB:llä on kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot ja kate) valuuttakohtaisten cut off -aikojen puitteissa. Lähtevät kotimaanmaksut ja lähtevät euromääräiset maksut ETA-alueella hyvitetään cut off -aikojen puitteissa saajan pankille viimeistään maksupäivää seuraavana pankkipäivänä ja muut lähtevät maksut viimeistään neljän (4) pankkipäivän päästä. Jos maksutoimeksianto on annettu paperilla, edellä mainitut toteuttamisajat voivat pidentyä enintään yhdellä (1) pankkipäivällä. 

Lisätietoja maksupalvelujen tarjoamisesta ja niihin sovellettavista ehdoista on SEB:n rahatilin tiliehdoissa.   

Kuluttajan peruuttamisoikeus etämyynnissä 

Etämyynnistä on kyse, kun sopimus jostakin SEB:n tarjoamasta palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa SEB:n edus­tajaa. 

Kuluttajalla on etämyynnissä peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole sijoitus­tuotteissa, joiden arvo vaihtelee markkinoilla tapahtuvien muutos­ten mukaan. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole, kun asiointi liittyy jo ole­massa olevaan sopimukseen, tai jos sopimus täytetään ku­luttajan nimenomaisesta pyynnöstä ennen pe­ruuttamisajan päättymistä. Näin on esim. sopimuk­sen nojalla tapahtuvassa tilinkäytössä tai arvopaperi­kaupassa. SEB-konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteiden ja palvelujen osalta peruuttamis­oikeutta ei siten lain mu­kaan ole sopimuksissa, joilla merkitään tai lunastetaan rahasto-osuuksia tai ostetaan tai myy­dään muita arvopapereita (esim. osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja johdannaissopimuksia).

Peruuttamisoikeus muiden kuin edellä tässä kohdassa mainittujen sopimusten osalta on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun etäsopimus on syntynyt taikka kun kulut­taja-asiakas on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimuseh­dot kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla. Sanotun ajan jälkeen sovelletaan kunkin palvelun sopimusehtoja sopimusten päättämisen osalta.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa siitä SEB:lle. Ilmoi­tuksessa on yksi­löitävä peruutettava sopimus. SEB ilmoittaa sopimusta tehtäessä tai palvelu­hinnastossaan ne maksut ja palkkiot, jotka kuluttaja on velvollinen suorittamaan, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan. Asiakkaan on lisäksi palautettava SEB:lle sopimuksen perusteella SEB:ltä saamansa suoritukset viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituk­sen lähettämisestä.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhte­yttä ensisijaisesti SEB:n asiakaspalveluun (puh. (09) 6162 8000). Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa SEB:lle kirjallisesti palve­luun liitty­västä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuk­sestaan. Asiakas voi myös olla yhteydessä jäljempänä mainittaviin riidanratkaisuelimiin tai SEB-konserniin kuuluvia yhtiöitä valvoviin viranomaisiin. Näitä ovat Finanssivalvonta Suomessa, Finans­inspektionen Ruotsissa ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto Suomessa. 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo pankkien asiakkaina olevia yksityishenkilöitä ja pienyrittäjiä. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimii pankkilautakunta, joka antaa ratkaisusuosituksia pankkisuhdetta koskevista erimielisyyksistä. 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimii myös sijoituslautakunta, joka antaa ratkaisusuosituksia ei-ammattimaisten asiakkaiden ja palveluntarjoajien lautakunnalle esittämiin erimielisyyksiin. Lautakunta käsittelee sijoituspalvelulaissa ja sijoitusrahastolaissa tarkoitettuihin sijoitus- ja sijoitusrahastopalveluihin liittyviä palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita. Palvelu on mak­sutonta ja käytössä kaikille ei-ammattimaisille asiakkaille, jotka ovat asiakassuhteessa palveluja tarjoavaan sijoituspalvelu­yritykseen, pankkiin tai rahastoyhti­öön.

Asiakas voi olla Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan tai sen sijoituslautakuntaan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Yhteystiedot ovat: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puhelin (09) 6850 120, sähköposti info@fine.fi. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan verkko-osoitteesta www.fine.fi.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja yrityksen väliseen erimielisyy­teen, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoitus­palvelun hankintaa tai liittyy ku­lutushyödykesopimukseen. Kuluttajariitalautakunta ei kuiten­kaan käsittele esimerkiksi omaisuudenhoitajan ja sijoitusneuvojan suoritusta koskevia asioita. 

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelin 029 566 5200 (vaihde). Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löyty­vät Kuluttajariitalautakunnan verkko-osoitteesta www.kuluttaja­riita.fi.

Lisätiedot

Asiakas saa pyydettäessä lisätietoja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, eturistiriidoista ja niiden hallinnasta, oikeusturvakeinoista sekä muista tässä tiedotteessa käsitellyistä seikoista.