Om fondplaceringar

 

Vad är en placeringsfond?

En fond kan beskrivas som en portfölj av värdepapper som ägs av alla som har investerat i fonden. Kapitalet i den kollektivt ägda portföljen placeras av en portföljförvaltare, som följer fondens stadgar i placeringsverksamheten. En enskild placerare äger andelar i fonden. Fondkapitalet fördelas i lika stora fondandelar, som ger ägaren rätt till fondförmögenheten i motsvarande grad. Antalet fondandelar motsvarar det placerade kapitalet vid köptillfället, och ändras bara om du säljer eller köper fler andelar.

Värdet på fondandelen bestäms efter köptillfället på dagskursen. Kursen är det samma som det sammanlagda dagsvärdet av fondens alla placeringar och tillgångar vid utgången av en bankdag. En fondandel fungerar alltså som en aktie, vars värde kan stiga och sjunka dagligen. Precis som en aktie ger också fondandelen dig rätt att delta i fondens andelsägarstämma och rätt till eventuell dividend, i fall du är innehavare av fondens avkastningsandelar.