Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Nytt regelverk ökar transparensen för hållbara investeringar

Under det gångna kvartalet har EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) trätt i kraft. Regelverket syftar till att placerare ska få bättre och mer enhetlig information om hur deras investeringsprodukter integrerar hållbarhet.

Målsättningen med regelverket är att förtydliga och förenhetliga praxcisen kring hållbara investeringsprodukter samt att konkretisera själva begreppet hållbara investeringar. Med hållbar finansiering avses bl.a. att man i placeringsbesluten beaktar miljö- och samhällsaspekter.

En klassificering som gjorts på basis av regelverket visar att 82 procent av SEB's fonder kan hänföras antingen till kategorin ljusgrönt ("artikel 8") eller mörkgrönt ("artikel 9"). För nuvarande sätter SEB i sitt hållbarhetsarbete extra stort fokus på miljö och klimat.

Miljöfaktorer

 • Klimatförändringar med särskild fokus på s.k. växthuseffekt
 • Energiförbrukning och effektiv energianvändning
 • Övrig klimatpåverkan
 • Tillgång till vatten
 • Biologisk mångfald
 • Avfallshantering

Sociala hållbarhetsfaktorer

 • Mänskliga rättigheter 
 • Jämlikhet 
 • Barnarbetskraft 
 • Arbetsskydd och fackliga rättigheter 
 • Produktion av vapen med särskild fokus på kontroversiella vapen 
 • Företagsstyrning 
 • Anti-korruption samt sund företagskultur och ersättningspolicyn

De fonder eller direkta placeringar som SEB Private Banking använder i sina diskretionära mandat beaktar också hållbarhetsrisker och de största negativa effekterna som kan uppstå om hållbarhetsfaktorerna försumams. SEB:s fondexperter screenar också fonder som förvaltas av utomstående för att försäkra sig om att alla kapitalförvaltare som vi samarbetar med har förbundit sig att följa FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).