Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Bra att komma ihåg vid försäljning eller annan överlåtelse av värdepapper

Skatteåret börjar gå mot sitt slut och det är bra att påminna sig om hur försäljningar eller andra överlåtelser av värdepapper behandlas i beskattningen.

Värdepappers överlåtelsevinst- och förlust

Då värdepapper överlåts mot vederlag, kan överlåtelsevinst och –förlust uppkomma. Då försäljningspriset överskrider anskaffningsutgiften för den överlåtna egendomen och utgifterna för förvärvandet av vinst uppkommer överlåtelsevinst. På motsvarande vis uppkommer överlåtelseförlust då anskaffningsvärdet och utgifterna för anskaffningen överstiger försäljningspriset. Anskaffningsutgifter kan vara t.ex. överlåtelseskatt, förmedlares förmedlingsarvoden och bankers teckningsarvoden.

Överlåtelsevinst och –förlust är det skatteårets inkomst, under vilket överlåtelseavtalet (t.ex. köpeavtal) är gjort. Köpesummans betalningstidpunkt påverkar i princip inte skattetidpunkten.

Vad avses med presumtiv anskaffningsutgift?

Beskattaren använder sig automatiskt av den presumtiva anskaffningsutgiften. Presumtiv anskaffningsutgift innebär att man vid uträkning av överlåtelsevinsten alltid från överlåtelsepriset drar av minst 20 procent av överlåtelsepriset, om överlåtaren vid överlåtelsetidpunkten hade ägt egendomen en kortare tid än 10 år och 40 procent av överlåtelsepriset, om överlåtaren vid överlåtelsetidpunkten hade ägt egendomen i minst 10 år.

Värdepapper som gåva

Då värdepapper ges som gåva uppkommer varken överlåtelseförlust eller –vinst. Då värdepapper fås via arv eller gåva blir anskaffningsvärdet för värdepappren det värde som använts i arvs- eller gåvobeskattningen. För att gåvotagaren skall få använda sig av värdet som kommer av gåvobeskattningen, bör gåvomottagaren behålla gåvan i sin besittning över ett år. I det fall att gåvomottagaren överlåter gåvan innan ett år har löpt ut, blir gåvogivarens anskaffningsvärde tillämpligt på värdepappren.

Avdragsgilla utgifter

Kostnader som kommer av förvarandet av värdepapper är avdragsgilla för förvärv av inkomst. Från kapitalinkomster kan man dra av kostnader om de sammanlagt är större än 50 euro. Enligt skatteverkets anvisning är avdragsgilla kostnader bland annat kostnader för datakommunikation, dator och programvara, facklitteratur och prenumerationer på facktidskrifter samt kostnader för placeringsrådgivning, kostnader för att lyfta och förvalta ett lån som hänför sig till placeringsverksamhet, avgifter för ränteskyddsavtal och avdrag för arbetsrum.

I skatteverkets anvisning Beskattning av överlåtelse av värdepapper (VH/2358/00.01.00/2019) finner ni mer information