Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Deloitte/SEB CFO Survey: finska finanschefer optimistiska, sämre i Europa

Deloittes och SEB:s CFO-undersökning visar att de finska finanschefernas optimism ligger högre än på fyra år. De 1 300 europeiska finanschefer som svarat på enkäten är inte lika hoppfulla. Trots den optimistiska stämningen avser fortfarande en fjärdedel av företagen att säga upp personal. De finska finanscheferna har vänt blickarna västerut: bästa tillväxtmöjligheterna finns nu i de nordiska länderna och i Nord- och Sydamerika.

De finska finanscheferna är i jämförelse med sina europeiska kollegor har förtroende för sitt eget företags ekonomi. Enligt Deloittes och SEB:s finanschefsundersökning, som görs två gånger om året, är finanscheferna som anser att utsikterna nu är ljusare 34 % fler än de som anser att utsikterna har försämrats. Förra hösten var endast 6 procent positivt inställda. Andelen finanschefer med positiva förväntnignar är högre än på fyra år.

Finländarna är också tillitsfullare än europeerna. Av de europeiska respondenterna anser 61 % att osäkerheten i ekonomin i allmänhet är mycket hög eller hög. I Finland är motsvarande andel endast 49 %. Dessutom tror 62 % av finländarna att rörelseresultatet kommer att stiga, medan endast 41 % tror likadant i Europa.

"De finländska finanschefernas postivia förväntningar går stick i stäv med tillväxtprognoserna, som för Finlands del är lägre än Europa i medeltal. Det visar att företagens resultatförmåga inte längre står och faller med utvecklingen på hemmamarknaden. Många finska bolag expanderar i tillväxtländerna och därmed minskar betydelsen av utvecklingen i den finska ekonomin", säger SEB:s analytiker Ville Lähde.

I jämförelse med de europeiska kollegorna är finländarna dock försiktigare gällande intäkterna. 51 % tror på en liten uppgång på ett års sikt, medan motsvarande siffra för Europa är 56 %.

"En fjärdedel av bolagen bedömer att personalen kommer att minska i Finland under det kommande halvåret, och tillväxtförväntningarna i omsättningen är försiktiga. Trots det är finanscheferna hoppfulla. Vår tolkning av paradoxen är att effekterna av tidigare kostnadsnedskärningar och omlokalisering av produktionen börjar bära frukt", konstaterar Tuomo Salmi från Deloitte.

Hälsningar till nya regeringen: dra ner kostnaderna

Vid sidan av de återkommade frågorna får enkätens respondenter även svara på frågor i anknytning till aktuella frågeställningar. Den här gången fokuserade frågorna på den nya regeringens viktigaste uppgifter i syfte att stärka Finlands ekonomi. De finska finanscheferna är eniga i sina råd: skär ner statens kostnader, sänk skatterna och gynna investeringar. Både finländarna och andra europeer fick dessutom uttrycka sin åsikt om hur man bäst råder bot på den svaga tillväxten i Europa. I den frågan råder i stort sett konsensus: alla finländare och 92 % av europeerna anser attt strukturella reformer behövs för att förbättra konkurrenskraften. Som exempel nämns skattereformer liberaliseringar inom tjänstesektorn.

Tillväxt från väst

En stark dollar och god tillväxt i USA inverkar positivt på de finska finanschefernas inställning gällande tillväxten. Mera än dubbelt fler, eller 19 %, förväntar nu tillväxt från Nord- och Sydamerika, i jämförelse med senaste enkäts blygsamma 8 %. Största tillväxtpotentialen bedöms fortfarande, av 37 %, finnas i Norden. Potentialen i Ryssland har däremot sjunkit nära noll.

Övervärderad aktiemarknad

Mer än hälften (52 %) av de finska finanscheferna anser att de finska börsnoterade företagen är övervärderade. Den åsikten har vuxit sig allt starkare sedan 2012, då 8 % ansåg att nivån i börskurserna var för hög. Den negativa synen på aktiemarknaden återspeglas även i finanschefernas syn på extern finansiering. Hela 36 % av de finska respondenterna anser finansiering via aktiemarknaden vara ett oattraktivt alternativ idag, visavi 20 % som anser detta altenativ vara attraktivt. I Europa är motsvarande tal 28 % emot och 35 % för finansiering via börsen.

Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB CFO Survey undersökte finska finanschefers utsikter under perioden 4.3.–25.3.2015. På enkäten svarade 50 finanschefer i Finland. Respondenterna representerade både privata och börslistade, stora och multinationella bolag verksamma i olika sektorer. 74 % av företagen har en omsättning som överstiger 200 miljoner euro. För första gången genomfördes CFO Survey underökningen samtidigt i Europa. Sammanlagt svarade 1 300 finanschefer från 14 olika länder på enkäten.

För mera information
 
Ville Lähde Manager, Financial Strategy
+358961628097, +358503316325 ville.lahde@seb.fi

Läs rapporten Deloitte/SEB CFO Survey May 2015