Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Deloitte/SEB CFO Survey: strategiskt skifte – organisk tillväxt prioriteras

Deloittes och SEB:s finanschefsenkät visar att finska finanschefers optimism har nått lägsta nivå på tre år. Trots att en stor del av respondenterna anser sitt eget bolags ekonomi vara stabil, tror en dryg fjärdedel att uppsägningar blir aktuella också under de kommande sex månaderna. I Europa är läget omvänt, då fler än en tredjedel tror på ökat behov av arbetskraft under det närmaste halvåret. Trots orosmomenten satsar nu allt fler bolag på organisk tillväxt.

Enligt Deloittes och SEB:s finanschefsundersökning, som utförs två gånger per år, har finanschefernas optimism sjunkit i jämförelse med vårens resultat.

"Vanligtvis är utsikterna ljusare på våren, för att på hösten omvandlas till mera realistiska förväntningar. Det som som oroar i den här omgångens resultat är att index nu ligger på lägsta nivå sedan hösten 2012. På basis av enkätsvaren tror vi inte att den finska ekonomin kommer att växa särskilt mycket under de följande 6-12 månaderna", säger Deloittes partner och för CFO-programmet ansvarige Tuomo Salmi.

De råder dock ingen krisstämning i bolagen. På frågan om det egna bolagets ekonomiska situation svarar över hälften (56%) "stabil", och endast 8 procent "svag". Särskilt nöjda med det egna bolagets ekonomi är finanscheferna inom energi- och byggnadsbranscherna.

Konkurrensen från utlandet hårdnar

Finska finanschefer anser svag efterfrågan vara det största hotet som påverkar omsättningen just nu. 69 procent av respondenterna anser efterfrågan vara det största problemet. Som näststörsta problem stiger den finska ekonomin som helhet fram.

"Undersökningen visar att finska finanschefer är ytterst oroade över skicket i den finska konomin. 61 procent ser detta som en källa till oro. Fler än en tredjedel är också bekymrade över konkurrensen från utlandet. Förra våren tyckte endast en femtedel så", säger Ville Lähde från SEB:s Financial Strategy enhet.

En annan återkommande riskfaktor är Ryssland, som 29% anser ha en betydande inverkan på omsättningen .

"Trots många bekymmer har det skett en startegiförändring i de finska bolagen. Under det senaste 18 månaderna har största prioritet lagts på kostnadsinbesparingar, men nu satsar något fler än tidigare på tillväxtstrategi. Att hålla kostnaderna nere är fortfarande viktigt, men organisk tillväxt är nu huvudmålet för 66% av finanscheferna mot 49% senaste vår, säger Markus Kaihoniemi, som ansvarar för Deloittes Finance -tjänster.

Europeiska finanschefer tror på nyanställningar

Hösten medför inga stora förändringar i de finska bolagens anställningsplaner. 28 procent av finanscheferna tror att möjligheterna för att anställa ny personal försvagas under det kommande halvåret. En fjärdedel (24 %) ser dock ljus i tunneln och tror att anställningsmöjligheterna kommer att förbättras på sex månaders sikt.

I medeltal är finanscheferna i övriga Europa mera hoppfulla än finländarna gällande anställningsutsikterna för nästa år. Enligt de europeiska enkäterna tror 35% av finanscheferna på växande personalstyrka, medan 22% förväntar fler uppsägningar. Särskilt dystra är utsikterna i Norge där 42% av finascheferna förutspår minskad arbetskraft under den närmaste tiden. Sammanlagt deltog 1 300 europeiska finanschefer i undersökningen.

Tillväxt i närområdena

I Finland riktar finanscheferna sina tillväxtförhoppningar till närområdena. Närmare hälften (44 %) tror att bästa grogrunden för tillväxt finns på hemmaplan eller i de övriga nordiska länderna. Nord- och Sydamerika, som tack vare stärkt dollar och god tillväxt seglade upp som ett starkt alternativ i vårens enkät, har på hösten tappat mark och endast 12 procent av respondenterna anser nu att Amerika är bästa tillväxtgeneratorn. 14 procent anser Asien och Stillahavsområdet vara bästa tillväxtområdet.

Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB CFO Survey undersökte finska finanschefers utsikter under perioden 24.9–12.10.2015. På enkäten svarade 50 finanschefer i Finland. Respondenterna representerade både privata och börslistade, stora och multinationella bolag verksamma i olika sektorer. 82% av företagen har en omsättning som överstiger 100 miljoner euro. CFO Survey underökningen utfördes samtidigt i 15 europeiska länder. Sammanlagt svarade 1 300 finanschefer på enkäten.

Mera information

Ville Lähde
Manager, Financial Strategy
+358 9 6162 8097
+358 50 331 6325
villle.lahde@seb.fi