Rörelseresultatet i det första kvartalet uppgick till 4,9 miljarder kronor (3,7 miljarder kronor i det första kvartalet 2013).

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:
- Den bredare kundbas vi byggt i våra hemmamarknader de senaste åren ledde till att en uppgång i företagens aktivitetsnivå gav tydliga avtryck i vårt resultat och vi fortsatte samtidigt att förstärka kostnads- och kapitaleffektiviteten. Den högre aktivitetsnivån på kapitalmarknaden indikerar att företagen, med en starkare konjunktur i ryggen, på nytt har en investeringsvilja - efter en tid då fokus legat på omfinansieringar av befintlig verksamhet.

- Verksamheten, liksom intjäningen, är diversifierad. Rörelseintäkterna ökade med 9 procent och kostnaderna minskade med 4 procent.

- Vi fortsatte att bygga kapital. Med en kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III på 15,7 procent uppgick räntabiliteten till 12,6 procent.

I kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 10,4 miljarder kronor, vilket var 9 procent högre än första kvartalet förra året men 5 procent lägre än föregående kvartal. Rörelsekostnaderna, på 5,3 miljarder kronor, var 4 procent lägre än det första kvartalet 2013. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 4,9 miljarder kronor, vilket var 31 procent högre än det första kvartalet 2013.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 258 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 7 baspunkter.

Likviditetstäckningsgraden var 137 procent. Likviditetsreserven uppgick till 412 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 747 miljarder kronor.

Ladda ner

Delårsrapporten januari-mars 2014

Fact Book January-March 2014