Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB belönas för hållbar kapitalförvaltning

SEB rankas som etta i kategorin Sustainable Investments i den ansedda undersökningen Prospera External Asset Management 2021. För undersökningen intervjuades 61 institutionella placerare som är verksamma i Finland.  Bland respondenterna finns pensionsbolag, stiftelser, offentliga samfund, församlingar och universitet.  

SEB har också tidigare erhållit priser inom området för hållbara kapitalförvaltningstjänster. I slutet av 2020 belönades SEB med första pris i hållbarhetskategorin för stora kapitalförvaltare i Scandinavian Financial Researchs (SFR) undersökning. I den undersökningen fick 90 institutionella placerare ta ställning till hållbarhetsfrågor och utvärdera kaptialförvaltare med verksamhet i Finland utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

"Varmt tack till våra kunder för förtroendet som ni visat oss i undersökningarna och för samarbetet vi gjort för att främja hållbara investeringar. Vi har i flera års tid arbetat konsekvent och målmedvetet för att integrera hållbarhet i verksamheten och på den vägen fortsätter vi", säger Tommi Rajala, chef för den institutionella kapitalförvaltningen i Finland. 

Hållbarhet del av all placeringsverksamhet

Hållbarhet har redan länge haft en given plats i SEB:s placeringsprocesser och för portföljförvaltarna är hållbarhet en del av det dagliga arbetet. Särskild uppmärksamhet har ett verktyg som införlivar EU:s taxonomi för hållbara investeringar i placeringsprocesserna fått. Verktyget, som SEB har utvecklat, noterades också internationellt i samband med att SEB nominerades som enda nordiska kapitalförvaltare för FN:s PRI Awards 2020.

ESG-rapportering i kundportföljerna

I såväl Prosperas som SFR:s undersökning framkom att kunderna var särskilt nöjda med SEB:s ESG-rapportering och förmågan att analysera hållbarhetsaspekter ur många olika synvinklar.

– Med hjälp av de verktyg som vi har utvecklat kan vi ge en bra helhetsbild av hållbarhetsgraden också i brett diversifierade portföljer, säger Pekka Larkomaa som ansvarar för portföljlösningarna. 

Målsättningarna skruvas upp

Definitioner av och metoder för mätning av hållbarhet utvecklas i snabb takt. Det kräver ständig utveckling även inom banken. SEB:s kaptialförvaltning har i år fattat ett flertal beslut som höjer målsättningarna inom området. Som exempel införs striktare uteslutningskriterier i alla placeringsfonder och alla fondförvaltarteam kommer att  använda samma verktyg i värderingen av hållbarhetsaspekter.