Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

SEB:s China Financial Index: Stora variationer i företagens syn på Kinas tillväxt

Nordeuropeiska och tyska företag ser mindre positivt på affärsklimatet i Kina. Det visar SEB:s China Financial Index som i september faller till 57.1 från 62.6 i februari 2015. Över hälften av företagen såg försäljningen öka första sex månaderna i år och ett av fyra företag såg mycket stark försäljningsökning under perioden. Samtidigt är man något mindre optimistiska framöver: färre än hälften av företagen tror att försäljningen ökar kommande sex månader och även vinstförväntningarna faller något sedan förra undersökningen. En tredjedel av företagen såg en minskad försäljning första halvåret i år och ungefär lika många tror på fortsatt fall i försäljningen framöver. Investeringstakten faller endast marginellt men fler bolag än tidigare planerar att dra ner på antalet anställda och löneökningstakten faller stort.

Ekonomisk statistik från Kina har oroat på sistone. Den officiella BNP-tillväxten låg förvisso på 7 % under första halvåret i år men färska data visar att tillväxten tappar fart. Kinas devalvering och aktiemarknadens krasch på över 40 procent har givit finansmarknader runt världen skrämselhicka den senaste tiden och det går knappast en dag utan att nyheter om risker för en ekonomisk krasch i Kina publiceras i internationell media.

Nordiska och tyska företagsledare bekräftar bilden av en trögare ekonomi i SEBs senaste China Financial Index men bilden skiljer sig rejält mellan företag och branscher. Enbart drygt var fjärde företag har en neutral syn på affärsläget kommande sex månader medan fler är positiva än de som är negativa.

Minskande kundefterfrågan ses åter som det största hotet hos över hälften av företagen i den här undersökning. Runt en tiondel av företagen ser lönekostnader som största hotet och ungefär lika många ororar sig för valutakursen samt konkurrensen. Expansionsplanerna ligger dock relativt stabilt. Över hälften av företagen planerar ytterligare investeringar och knappt hälften investerar inte mer för tillfället. Antställningsplanerna går dock ner något. Runt var tredje företag planerar att anställa i Kina medan hälften av företagen bibehåller nuvarande personalstyrka. Femton procent av företagen minskar personalstyrkan i Kina.

Dystert nyhetsflöde inte hela sanningen

"Jag tycker man kan dra två snabba slutsatser av den här undersökningen: För det första bekräftas bilden av att affärsklimatet har blivit sämre i Kina de senaste sex månaderna och resultatet i vår studie är därmed i linje med vad ekonomiska data och ledande inköpschefindex har indikerat. Den andra slutsatsen är att företagen inte är så pessimistiska som ledande affärstidningar och många analytiker utanför Kina gjort gällande på sistone", säger Vesa Toropainen, SEBs Head of Markets i Asien.

"Det som naturligtvis oroar är att en tredjedel av företagen såg försäljningen minska under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Men samtidigt säger över hälften att deras försäljning ökade under samma period och var fjärde såg mycket stark försäljningstillväxt. En stor del av våra kunder i Kina säljer direkt eller indirekt till Kinas konsumenter och där ser tillväxten ut att fortsätta vara stark", fortsätter Vesa Toropainen.

Effektivisering i fokus

"Den absolut mest dramatiska förändringen i den här undersökningen är att löneökningarna faller så markant. För bara ett halvår sedan räknade hälften av företagen med löneökningar på 7-8 % eller högre och inget företag planerade löneökningar på under 3 %. Idag tänker bara var femte företag öka lönerna med 7-8 %. En fjärdedel av företagen planerar nu löneökningar på endast på 1-2 %", konstaterar Vesa Toropainen.

Den kinesiska centralbanken har sänkt räntan fem gånger sedan slutet av förra året och även sänkt reservkraven för bankerna. I augusti devalverade man den kinesiska yuanen med runt 3 % och alltfler förväntar sig att de monetära stimulanserna snart kommer att komplementeras med nya investeringar och andra punktvisa stimulanspaket. Inflationen var i augusti 2 %. De kinesiska producentpriserna sjönk med 5.9 % i augusti och har nu fallit 42 månader i rad som ett resultat av överkapacitet i industrin, fallande råvarupriser och en stark yuan. Sammantaget har det också lett till att många företag i Kina ser över sin personalstyrka och planerar för lägre löneökningar framöver. Lägre löneökningar och en något svalare ekonomi innebär samtidigt möjligheter för företagen att vidta åtgärder för att öka effektiviteten och lönsamheten i Kinaverksamheten.

Sju av tio företag tror att den kinesiska valutan RMB kommer att försvagas mot US-dollarn kommande sex månader medan 25 procent tror att valutakursen ligger still på nuvarande nivå. Lånebehovet fortsätter att falla i Kina och enbart en av tio ser ett ökat finanseringsbehov. Vart fjärde företag använder renminbi som faktueringsvaluta vid import och export och fyra av tio företag ser ingen anledning att valutasäkra sina flöden i Kina trots större osäkerhet kring Kinas valuta.

SEB:s China Financial Index

Detta är den fjortonde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes under perioden 26 augusti - 9 september 2015 omfattar totalt 13 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.seb.fi.

För mer information kontakta

Vesa Toropainen, Head of Markets Asia
+6591133812
vesa.toropainen@seb.fi

Ladda ner rapporten här

Pressmeddelande