Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Månadsöversikt februari: Mjuklandar ekonomin trots allt?

Begreppet "mjuklandning" anses av många vara ganska märkligt eller flummigt, men i allmänhet syftar det på en situation där den ekonomiska tillväxten avtar betydligt, men en recession undviks.

Så sent som i slutet av 2022 verkade en recession trolig, särskilt på euroområdet, eftersom penningpolitiken, hushållens försvagade köpkraft och energikriserna tyngde den övergripande bilden. Energikris är kanske inte det rätta ordet för USA, men liknande utmaningar har också överskuggat de amerikanska utsikterna. Förutom de svaga utsikterna för USA och euroområdet, tyngdes de globala tillväxtförväntningarna också av den ekonomiska situationen i Kina, som belastades av coronarestriktioner, utmaningar inom fastighetssektorn och olika regleringsåtgärder som begränsade industrins verksamhet.

När vi ser på utsikterna för den ekonomiska tillväxten inom den närmaste framtiden, tyder mycket på att de negativa faktorer som nämns ovan håller på att nå botten och övergå till positiva drivkrafter. Det är naturligtvis uppenbart att osäkerheterna inte har försvunnit helt och hållet. Men hotet om en djup eller långvarig recession har minskat och i bästa fall kan en recession undvikas helt och hållet. Den långsammare ekonomiska tillväxten är till stor del ett resultat av centralbankens ingripanden, där styrräntorna måste höjas kraftigt för att hålla tillbaka inflationen. Det kan nu konstateras att centralbankerna (ECB, FED) redan har kommit långt i sin räntehöjningscykel, även om det troligen fortfarande finns några höjningar kvar. När centralbankerna i sina marknadsanalyser slutligen kommer fram till att penningpolitiken redan är tillräckligt stram för att hålla tillbaka inflationen, kommer ekonomin att dra en suck av lättnad. Återhämtningen kommer dock med största sannolikhet att ske utan en normal lättnad av penningpolitiken (inflationshotet kvarstår) och en av de viktigaste drivkrafterna bör vara en förbättring av hushållens förtroende (med stöd av situationen på arbetsmarknaden) och en gradvis återhämtning av export- och investeringsefterfrågan. Penningpolitiska lättnader är inte att vänta på länge, kanske tidigast under årets sista kvartal.

Full fokus på tillväxt i Kina

Kinas upphävande av coronarestriktionerna i december har omedelbart ökat den ekonomiska aktiviteten i landet, och det ökade kapacitetsutnyttjandet i fabrikerna minskar naturligtvis också de globala utmaningarna i försörjningskedjan, som har minskat betydligt under de senaste månaderna. Enligt officiella kommentarer har också lagstiftningsåtgärder för att slå ned på bland annat stora teknikföretag slutförts, vilket också stöder den ekonomiska återhämtningen. Förvaltningen har också tillkännagivit riktade stödåtgärder för fastighetssektorn för att driva på/avsluta oavslutade projekt. Kinas penningpolitik har varit stödjande under en längre tid, även om det inte finns några tecken på investeringsprogram i en omfattning som skulle kunna ge ekonomin en rejäl skjuts framåt. På det hela har Kinas ekonomiska tillväxtutsikter klart förbättrats under de senaste månaderna.

Utsikterna för den globala ekonomin är därför relativt lovande. Den penningpolitiska åtstramningen är nästan avslutad och de stigande marknadsräntorna håller också på att nå sin topp. Den ekonomiska osäkerheten har minskat och hoten om recession och energikris har avlägsnats. Den långsamma återhämtningen av den ekonomiska tillväxten kan mycket väl börja under våren eller strax före sommaren.

Vårkänslor på marknaderna

På placeringsmarknaderna har året börjat rätt positivt, då de ljusare ekonomiska utsikterna och förväntningarna på ett slut av centralbankernas räntecykel, har lett till en nedåtgående räntepress. Som ett resultat har både ränte- och aktiemarknaderna haft en trevlig uppgång. Aktiemarknadens prissättning (PE) är klart mer dämpad än tidigare, särskilt för små- och tillväxtföretag, vilket ger utrymme för fortsatt uppgång, såvida tillväxtförväntningarna inte sviker eller penningpolitiken stramas åt mer än förväntat.

Potentialen i de räntebärande tillgångsklasserna är också betydligt bättre än på länge. Marknadsräntorna har stigit betydligt, vilket ger en fin avkastningspotential, och det finns utrymme för riskpremier (landriskpremier, företagsriskpremier) att minska i takt med att den ekonomiska återhämtningen. För året som helhet är utsikterna för placeringsmarknaderna relativt goda, med positiv potential för både ränte- och aktieplaceringar. Därmed kan bl.a. en traditionell balanserad portfölj i år bjuda på en god avkastningsförväntning.