Tietoa toimeksiannoista

Johdanto

Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotta saavutetaan asiakkaiden kannalta paras mahdollinen tulos vastaanotettaessa ja välitettäessä rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja toiselle sijoituspalveluyritykselle. Sama koskee tilanteita, joissa sijoituspalveluyritysomaisuudenhoitosopimuksen puitteissa antaa toimeksiantoja toiselle sijoituspalveluyritykselle.

Tämä asiakirja sisältää tietoa SEB Varainhoito Suomi Oy:n ("SEB") toimintaperiaatteista, joita SEB noudattaa välittäessään ja antaessaan toimeksiantoja asiakkaidensa puolesta päästäkseen asiakkaidensa kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Vaikka toimintaperiaatteita noudattamalla odotetaan saavutettavan asiakkaiden kannalta paras mahdollinen tulos, ei voida taata, että parhaaseen tulokseen päästään kaikissa olosuhteissa jokaisen yksittäisen liiketoimen kohdalla.

Osakekaupan toimeksiannot

Osakekaupan toimeksiantoja välitettäessä ja annettaessa huomioidaan

  • hinta, johon toimeksianto todennäköisesti toteutetaan ja toimeksiannosta aiheutuvat muut kustannukset,
  • toimeksiannon toteutumisen nopeus ja toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys,
  • toimeksiannon koko ja luonne ja sen vaikutus markkinoihin,
  • mahdolliset muut sellaiset seikat, jotka SEB arvioi toimeksiannon välittämisen ja toteuttamisen kannalta olennaisiksi.

Toimeksiantoja välitettäessä ja annettaessa SEB käyttää kohtuullista harkintaa arvioidessaan edellä mainittujen seikkojen tärkeysjärjestystä. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan ominaispiirteet, kyseessä olevat rahoitusvälineet ja vallitsevat markkinaolosuhteet.

SEB:n ensisijaisena tavoitteena on päästä asiakkaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ottaen huomioon asiakkaiden saama tai maksama kokonaisvastike. Erityisissä olosuhteissa tästä voidaan poiketa.

SEB Varainhoito Suomi Oy kuuluu Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) -pankin muodostamaan konserniin ja pystyy tästä syystä järjestämään toimeksiantojen toteuttamisen kustannustehokkaasti ja luotettavasti samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Tästä syystä asiakkaiden itsensä antamat toimeksiannot välitetään pääsääntöisesti Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle.

Asiakkaan antamat erilliset ohjeet

Siltä osin kuin asiakas antaa SEB:lle erillisiä ohjeita toimeksiannon hoitamiseen, noudatetaan asiakkaan ohjeita eikä SEB:n toimintaperiaatteita. Asiakkaan antamien erillisten ohjeiden noudattaminen saattaa estää SEB:tä toteuttamasta tässä asiakirjassa kuvattuja menettelytapoja, joiden avulla pyritään pääsemään asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Toimeksiantojen yhdistäminen

SEB hoitaa yleensä asiakkaansa antaman yksittäisen toimeksiannon koskien osakkeita, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, yhdistämällä toimeksiannon muihin asiakkailta saatuihin toimeksiantoihin ja välittämällä yhdistetyn toimeksiannon toimintaperiaatteiden mukaisesti arvopaperinvälittäjälle.

Toimeksiantoja yhdistetään ainoastaan silloin, kun SEB uskoo, ettei toimeksiantojen yhdistämisestä todennäköisesti ole haittaa asiakkaalle. Yhdistäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa epäedullisesti yksittäiseen toimeksiantoon.

Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen toteuttaminen

SEB toteuttaa koti- tai ulkomaisia sijoitusrahasto-osuuksia koskevat toimeksiannot antamalla ne suoraan tai kolmannen osapuolen kautta rahastoyhtiölle, joka hallinnoi kyseistä rahastoa.

Markkinoiden tai järjestelmien toimintahäiriöt

Kaupankäynnin keskeytyessä, kaupankäyntipaikan peruessa kauppoja, markkina- tai järjestelmien häiriötilanteissa tai vastaavissa tilanteissa, saattaa SEB:n arvion mukaan asiakkaan parhaan edun mukaista olla toimeksiannon välittäminen tai antaminen toimintaperiaatteista poikkeavalla tavalla. SEB tulee kuitenkin silloin ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin päästäkseen asiakkaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen vallitsevissa olosuhteissa.

Seuranta

SEB arvioi säännöllisesti toimeksiantojen välittämistä ja antamista koskevien toimintaperiaatteiden ja järjestelyjen sisältöä ja asianmukaisuutta. Toimintaperiaatteiden olennaisista muutoksista ilmoitetaan SEB:n verkkosivuilla. Muutokset ja päivitykset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne julkaistaan