Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB Finland Small Cap, SEB Euro Short Rate ja SEB Euro Bond sulautuvat Luxemburgiin rekisteröityihin yhteissijoitusyrityksiin

SEB Investment Management AB (rahastoyhtiö) toteuttaa seuraavien hallinnoimiensa rahastojen väliset rajat ylittävät sulautumiset:

1. Sijoitusrahasto SEB Finland Small Cap sulautuu rajat ylittävällä sulautumisella Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 3, sub-fund SEB Finland Small Cap Fund (SEB Finland Small Cap Fund);

2. Sijoitusrahasto SEB Euro Short Rate sulautuu rajat ylittävällä sulautumisella Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 5, sub-fund SEB Euro Short Rate Fund (SEB Euro Short Rate Fund); ja

3. Sijoitusrahasto SEB Euro Bond sulautuu rajat ylittävällä sulautumisella Luxemburgiin rekisteröityyn sijoitusrahastodirektiivin mukaiseen yhteissijoitusyritykseen SEB Fund 5, sub-fund SEB Euro Bond Fund (SEB Euro Bond Fund).

Kunkin sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 13.5.2022.

Sijoitusrahastoihin SEB Finland Small Cap, SEB Euro Short Rate ja SEB Euro Bond viitataan jäljempänä termillä sulautuvat rahastot. Luxemburgiin rekisteröityihin yhteissijoitusyrityksiin SEB Finland Small Cap Fund, SEB Euro Short Rate Fund ja SEB Euro Bond Fund viitataan jäljempänä myös termillä vastaanottavat rahastot. 

Kunkin sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee sulautumisen voimaantulopäivänä asianomaisen vastaanottavan rahaston osuudenomistajia. Vastaanottavat rahastot aloittavat toimintansa sulautumisten täytäntöönpanon yhteydessä. Finanssivalvonta on myöntänyt sulautumisille luvan 31.3.2022.

Sulautumiset ovat osa rahastoyhtiön tavoitetta keskittää ja tehostaa rahastohallinnointia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rahastoyhtiö aikoo toteuttaa järjestelyt, joiden lopputuloksena rahastoyhtiön Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot sulautuvat sen Luxemburgiin rekisteröityihin rahastoihin.

SEB Finland Small Cap Fund -rahaston salkunhoito on aktiivista, ja sen tavoitteena on pitkän aikavälin arvonnousu ylittäen vertailuindeksinsä tuoton. Rahasto sijoittaa vähintään 85 prosenttia varoistaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijana ovat säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena olevat pienet ja keskisuuret yhtiöt. Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan muihin Pohjoismaihin. Rahastoyhtiö soveltaa kestävyyteen liittyviä tiukkoja poissulkukriteerejä ja pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteina olevien yhtiöiden kestävyysasioihin aktiivisella omistajapolitiikalla.

SEB Euro Short Rate Fund -rahaston salkunhoito on aktiivista, ja sen tavoitteena on pitkän aikavälin arvonnousu ylittäen vertailuindeksinsä tuoton hyvin hajautetulla riskitasolla. Rahasto on tehostettu lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiallisesti matalan korkoriskin korkoinstrumentteihin. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia muiden tekijöiden ohella.

SEB Euro Bond Fund -rahaston salkunhoito on aktiivista, ja sen tavoitteena on pitkän aikavälin arvonnousu ylittäen vertailuindeksinsä tuoton. Vastaanottava rahasto sijoittaa pääasiallisesti euroalueen korkean luottoluokituksen (ns. investment grade) valtionlainoihin. Soveltuvien riskikorjatun tuoton tarjoavien sijoituskohteiden valitsemiseksi vastaanottava rahasto soveltaa makrotaloudellista, markkina- ja liikkeeseenlaskija-analyysiä, joka huomioi mahdollisuuksien mukaan myös kestävyyteen liittyviä teemoja.

Kunkin sulautuvan rahaston sijoitustoiminta on pääosin yhdenmukaista asianomaisen vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnan kanssa. Sulautumisissa kunkin sulautuvan rahaston osuudet vaihdetaan asianomaisen vastaanottavan rahaston osuuksiin omistusten suhteessa.

Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Vastaanottavien rahastojen avaintietoesitteet ja muu rahastodokumentaatio ovat saatavilla SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttorista, Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, puh. (09) 131 55 500.