Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Sijoittamisen riskit ja verotus

Kuten kaikkeen sijoittamiseen myös rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Osake- ja korkomarkkinoiden vaihtelun vuoksi ei sijoitukselle välttämättä kerry tuottoa ja pääomankin voi menettää.

Sijoituskohteesta riippuen riski voi olla hyvin pieni tai huomattavan suuri. Korkomarkkinoilla riski on lähtökohtaisesti matalampi kuin osakemarkkinoilla, mutta täysin riskitöntä sijoituskohdetta ei markkinoilla ole olemassa. Sijoittajana sinun on hyvä olla tietoinen sijoituskohteesi riskitasosta ja myös tunnistaa oma riskinsietokykysi.

Osake- ja korkorahastojen riskit 

Osakerahaston riskitaso riippuu rahaston strategiasta. Mitä kapeampi ja erikoistuneempi strategia, sitä suurempi on osakerahaston riski. Osakerahasto, joka sijoittaa yksittäiseen alaan tai vain tietylle maantieteelliselle alueelle, on riskillisempi kuin rahasto, jonka sijoituskohteet on laajasti hajautettu maantieteellisesti tai eri toimialojen kesken.

Korkorahastot sopivat sijoittajille, jotka tavoittelevat tasaista arvonkehitystä maltillisella riskitasolla. Ne sopivat sekä lyhyt- että pitkäjänteiseen sijoittamiseen. Korkorahastojen riskitaso on yleensä alhainen, mutta tuotto-odotus on samalla alhaisempi kuin osakerahastoissa. 

Riskien hajauttaminen

Keskeinen periaate sijoitusrahaston sijoittamisessa on si­joitustoimin­nasta aiheutuvien riskien hajauttami­nen. Laissa sää­detään siksi sijoitusrahastoille kuinka varat tulee hajauttaa eri sijoituskohtei­siin ja kuinka paljon yksittäi­siin sijoitus­kohteisiin saa sijoittaa. Nämä ha­jautusta koskevat vaatimukset eivät kuitenkaan koske erikoissijoi­tusrahastoja.

Kaikille sijoitusrahastoille on yhteistä, että rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Rahaston tuottohistoria ei ole tae tulevasta tuo­tosta. Sijoittaja voi rahasto-osuuksia lunastaessa saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti. Sijoitusrahastot eivät kuulu sijoittajien korvausrahaston eivätkä talletussuojan piiriin.

Vastapuoliriski

Vastapuoliriskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappioriskiä, joka johtuu siitä, että liiketoimen vastapuoli saattaa laiminlyödä velvoitteensa ennen liiketoimeen liittyvän kassavirran lopullista selvittämistä. Rahaston korkosijoituksiin liittyy vastapuoliriski siitä, että korkosijoituksen liikkeeseenlaskija ei kykene suorittamaan velan takaisinmaksua sovitulla tavalla. Vastapuoliriski liittyy myös rahastoon tehtyjen vakioimattomien johdannaissopimusten osalta. Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin liittyvää vastapuoliriskiä pienennetään sijoitusrajoituksilla sekä vastapuolille asetetuilla vaatimuksilla.

Operatiivinen riski

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa riskiä, joka johtuu Rahastoyhtiön tai Salkunhoitajan riittämättömistä sisäisistä menettelyistä ja henkilöihin ja järjestelmiin liittyvistä puutteista ja ulkoisista tapahtumista, teknologiasta, ja johon sisältyy oikeudellinen ja sopimusriski sekä Rahaston puolesta käytetyistä kaupankäynti-, selvitys- ja arvonmääritysmenettelyistä johtuva riski. Operatiivisilla riskeillä voi toteutuessaan olla merkittävä negatiivinen vaikutus rahaston rahasto-osuuden arvoon ja tuottoon. Operatiivisiin riskeihin varaudutaan varamiesjärjestelyin, varajärjestelmin sekä toiminnan jatkuvuussuunnittelulla.

Maksuvalmiusriskin hallinta

Rahastoyhtiö seuraa rahastojen likvidien varojen määrää varmistaakseen kunkin rahaston riittävän maksuvalmiuden. Lisäksi rahastoille tehdään maksuvalmiusriskiä arvioivia stressitestejä. Rahasto-osuuksien lunastus voi kestää tavallista pidempään ja lisäksi lunastukset voi­daan tietyissä tilanteissa keskeyttää.

Vastuuriskien kattaminen

Rahastoyhtiöllä on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6 luvun 4 §:n mukainen vastuuvakuutus niiden vahinkojen korvaamiseksi, joista vaihtoehtorahaston hoitaja on tämän lain mukaan vastuussa. 

Verotus

Veroseuraamukset rahastosijoittamisesta tulevat ajankohtaisiksi silloin, kun rahastosta palautuu varoja sijoittajalle: kun lunastat osuuksia, jotka ovat tuottaneet positiivisesti, tai kun A-osuuksista maksetaan tuotto-osuutta.

Rahastosijoittamisesta aiheutuvat myyntivoitot tai tuotto-osuuksien perusteella maksetut tuotot ovat pääomatuloja, joista maksettava vero on tällä hetkellä 30-33 %. Rahastoyhtiö pidättää automaattisesti veron tuotto-osuuksien maksun yhteydessä ennakonpidätyksenä. Rahastoyhtiö ilmoittaa verottajalle myytyjen osuuksien hankintahinnan, joten rahastosijoittajana sinun ei yleensä tarvitse kuin tarkastaa luovutusvoittojen määrä esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Myydessäsi rahasto-osuuksia ostoarvoa pienemmällä hinnalla teet tappiota. Tästä ei peritä veroa, mutta voit vähentää syntyneen tappion saamistasi mahdollisista voitoista.

Itse rahasto ei ole tuloverovelvollinen, joten se voi käydä arvopaperikauppaa ilman veroseurauksia.

Yllä olevat verotiedot koskevat suomalaisen yksityishenkilön sijoituksia SEB Rahastoyhtiö Suomi Oyn hallinnoimiin rahastoihin ja perustuvat SEBn tiedossa olevaan verosääntelyyn. Voimassa oleva lainsäädäntö kannattaa kuitenkin aina tarkistaa verottajalta.