Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Placeringsfonderna SEB European Exposure och SEB US Exposure fusioneras med Luxemburgregistrerade fondföretag

SEB Investment Management AB verkställer följande gränsöverskridande fusioner mellan sina förvaltade fonder:

  1. Placeringsfond SEB European Exposure fusioneras med SEB Fund 1, sub-fund SEB Europe Exposure Fund (SEB Europe Exposure Sub-Fund) som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet (fusionen planeras träda i kraft 10.12.2021)
  2. Placeringsfond SEB US Exposure fusioneras med SEB Fund 3, sub-fund SEB US Exposure Fund (SEB US Exposure Sub-Fund) som är ett i Luxemburg registrerat fondföretag i enlighet med fondföretagsdirektivet (fusionen planeras träda i kraft 10.12.2021).

Placeringsfonderna SEB European Exposure och SEB US Exposure betecknas nedan med termen överlåtande fonder. De i Luxemburg registrerade fondföretagen SEB Europe Exposure Sub-Fund och SEB US Exposure Sub-Fund betecknas nedan också med termen övertagande fonder.

Varje andelsägare i en av de överlåtande fonderna blir andelsägare i den berörda övertagande fonden på den dag då fusionen träder i kraft. Finansinspektionen har godkänt fusionerna 25.10.2021.

Syftet med fusionerna är att förenkla fondbolagets fondutbud och effektivera fondernas placeringsverksamhet.

De övertagande fonderna är aktiefonder vars målsättning är en värdeökning motsvarande deras jämförelseindex. Den övertagande fondens SEB Europe Exposure Sub-Fund jämförelseindex är MSCI Europe Net Return Index. Den övertagande fondens SEB US Exposure Sub-Fund jämförelseindex är MSCI USA Net Return Index. De övertagande fonderna investerar i aktier som ingår i deras jämförelseindex, men exkluderar bolag som inte lever upp till fondbolagets strikta exkluderingskriterier. De övertagande fonderna förvaltas passivt.

I samband med fusionerna byts andelarna i varje överlåtande fond ut i förhållande till innehavet till andelar i den berörda övertagande fonden.   

Fusionerna kräver inga åtgärder av andelsägarna. De övertagande fondernas faktablad och annan fonddokumentation finns tillgängliga hos SEB Investment Management AB, adress Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors och tfn (09) 6162 8000.