Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

Yleistä rahastosijoittamisesta

Sohvalla istuva pariskunta  katselee yhdessä tablettitietokonetta

Rahastosijoittajana sinun ei tarvitse huolehtia sijoituskohteiden valinnasta, kohteiden keskinäisestä painotuksesta tai oikeasta myynti- ja ostohetkestä. 

Mikä on sijoitusrahasto?

Sijoitusrahasto on sijoittajien kollektiivisesti omistama salkku, johon kerätään pääomaa ja jota salkunhoitaja tai salkunhoitotiimi hoitaa sääntöjen ja strategian mukaisesti. Yksittäiset sijoittajat omistavat osuuksia rahastosta. Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Osuuksien määrä vastaa kunkin sijoittajan ostohetkellä sijoittamaa pääomaa. Määrä muuttuu vain jos sijoittaja myy tai ostaa osuuksia.

Rahasto-osuuden arvo määräytyy ostohetken jälkeen päivittäisen hinnan mukaan. Päivittäinen hinta lasketaan rahaston yhteenlaskettujen sijoitusten arvojen perusteella kunakin päivänä. Rahasto-osuus toimii siten kuin osake ja sen arvo voi nousta tai laskea päivittäin. Samalla tavalla kuin osake, myös rahasto-osuus antaa omistajalleen oikeuden osallistua rahastoyhtiön vuosikokoukseen ja rahaston mahdolliseen osinkoon. 

Erilaiset rahastot

Sijoitusrahastot luokitellaan perinteisesti sijoituskohteiden valinnan perusteella osakerahastoihin, yhdistelmärahastoihin ja korkorahastoihin. Rahastojen kirjo on kasvanut ja kehittynyt niiden suosion myötä. Kysyntä ja toiveet ovat myös johtaneet uudenlaisten rahastojen syntymiseen perinteisten rinnalle. Esimerkkejä tällaisista ovat rahastojen rahastot, hedge -rahastot, indeksirahastot, aatteelliset tai eettiset rahastot, toimialarahastot sekä alueelliset rahastot.

Osakerahasto  

Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Ne sopivat parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Osakerahastoissa tuotto-odotus on korkea, mutta varsinkin lyhyellä tähtäimellä rahasto-osuuden arvonheilahtelut voivat olla suuria. Osakerahastojen arvonkehitys myötäilee osakemarkkinoiden kehitystä. Riski on kuitenkin pienempi osakerahastossa kuin yksittäisissä osakesijoituksissa, koska rahastossa sijoitus hajautetaan useaan eri kohteeseen. Osakerahastot voivat sijoittaa myös eri markkina-alueille tai toimialoille, joka pienentää riskiä yksittäisiin osakesijoituksiin verrattuna.

Yhdistelmärahasto

Yhdistelmärahasto sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin. Yhdistelmärahastossa salkunhoitaja seuraa markkinatilannetta ja tekee sen mukaan päätökset missä suhteessa osake- ja korkomarkkinoille sijoitetaan. 

Korko- ja osakesijoitusten painoarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä kuten myös sijoitusten maantieteellinen kohdentaminen. Riskitasonsa puolesta yhdistelmärahastot sijoittuvat korko- ja osakerahastojen välimaastoon.

Korkorahasto

Korkorahastot voidaan pääsääntöisesti jaotella lyhyen koron- ja pitkän koron rahastoihin. Korkorahastot sopivat sijoittajille, jotka tavoittelevat tasaista arvonkehitystä maltillisella riskitasolla. 

Lyhyen koron rahastot sijoittavat varansa esimerkiksi pankkien, valtioiden tai yritysten liikkeelle laskemiin korkoinstrumentteihin, joiden korkoriski on pääsääntöisesti alle vuoden. Lyhyen koron rahastojen tavoitteena on yleensä pitkällä aikavälillä ylittää kolmen kuukauden euribor-koron tuotto. 

Pitkän koron rahastot sijoittavat pitkäaikaisiin korkokohteisiin, joiden korkoriski on yli vuoden. Sijoituskohteina ovat esimerkiksi valtioiden, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeelle laskemat joukkovelkakirjalainat.

Korkorahastot sopivat sijoittajille, jotka tavoittelevat tasaista arvonkehitystä maltillisella riskitasolla. Ne sopivat sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Lyhyen koron rahasto on hyvä vaihtoehto talletuksille ja muille kassa- ja käteisvarojen sijoitusmuodoille. Pitkän koron rahastot sopivat parhaiten pidempiaikaiseen sijoittamiseen.

Rahastojen rahasto sekä hedge-rahasto

Rahastojen rahasto sijoittaa toisiin rahastoihin ja hedge-rahasto on erityissijoitusrahasto. 

Rahastojen rahasto

Rahastojen rahasto sijoittaa toisiin rahastoihin. Sijoittamalla Rahastojen rahastoon sijoittaja saa erittäin hyvän hajautuksen sijoituksille.

Hedge-rahasto

Hedge-rahastot ovat erityissijoitusrahastoja. Hedge-rahastojen säännöt ovat yleensä sallivammat kuin tavallisten rahastojen säännöt. Tämä mahdollistaa tuoton, joka poikkeaa muista rahastoista. Hedge-rahastojen tavoite on usein positiivisen tuoton saavuttaminen markkinatilanteesta riippumatta. Näin hedge-rahasto toimii vaihtoehtona ja suojana (hedge) tavallisille sijoituksille. Hedge-rahastoja on monenlaisia ja niiden riskit vaihtelevat huomattavasti. 

Rahastojen sarjat

Rahastolla on usein kaksi erityyppistä osuussarjaa. Suomeen rekisteröidyissä SEB-rahastoissa sarjat ovat nimellä A ja B. Niitä voidaan myös kutsua kuvaavasti nimillä tuotto- (A) tai kasvuosuus (B). 

A-osuuksien omistajille rahasto jakaa sääntöjensä mukaisesti vuosittain osinkoa (tuottoa). Osinko maksetaan rahana asiakkaan tilille.

Saman rahaston B-osuuksien omistajat eivät saa osinkoa, vain tuotto jää rahastoon ja realisoituu omistajilleen arvonnousun (kasvu) kautta. Tästä syystä A- ja B-osuuksien arvot eroavat toisistaan, vaikka sijoitukset ovat täsmälleen samanlaisia sarjasta riippumatta. 

Rahastovalikoimastamme löytyy myös I-sarjoja. Nämä rahastosarjat on suunnattu instituutioasiakkaille.

Sijoitusrahastojen vastuullisuus

Tutustu sijoitusrahastojen ja salkuhoidon vastuullisuusperiaatteisiin konsernin sivuilla.

Our sustainability approach