Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB China Financial Index: Kiinan kasvu hidastuu – Tuotto-odotukset heikkenevät mutta laajentumissuunnitelmat ennallaan

Pohjoiseurooppalaisten yritysten näkemys Kiinan taloudesta ei ole enää yhtä positiivinen kuin maaliskuussa. SEB:n Kiinan taloutta kuvaava China Financial Index laski syyskuussa 58.7 pisteeseen – maaliskuussa vastaava pisteluku oli 61.4. Yhä harvempi yritys näkee maan taloustilanteen yhtä myönteisessä valossa kuin aikaisemmin, ja tuotto-odotukset ovat laskeneet edellisestä tutkimuksesta. Rekrytoinnissa jarrutellaan, mutta investointihalukkuudessa on havaittavissa pientä nousua.

Kiinan talous kasvaa edelleen nopeammin kuin muut suuret taloudet, mutta tuoreet tiedot osoittavat kasvun menettäneen osan puhdistaan. BKT koheni vuoden 2014 toisella neljänneksellä 7,5 %, kun ensimmäisen neljänneksen vastaava luku oli 7,4 %. Elokuun teollisuustuotanto, tuonti sekä rahan määrän kasvunopeus enteilevät kuitenkin laantuvaa taloudellista toimeliaisuutta.

Kiinassa toimivien pohjoismaisten ja saksalaisten tytäryhtiöiden ylin johto vahvistaa käsityksen talouskehityksen heikkenemisestä SEB:n tuoreimman Kiina-indeksin mukaisesti. Neljä kymmenestä yrityksestä pitää talousnäkymiä myönteisinä ja sama määrä neutraaleina. Yksi viidestä yrityksestä näkee taloustilanteen kielteisenä, ja juuri millään yrityksellä ei ole erittäin myönteistä näkemystä. Silti yli puolet vastaajista odottaa Kiinan tytäryhtiöiden parantavan tuloskehitystään, kun taas neljä kymmenestä uskoo tilanteen pysyvän ennallaan.

Noin 15 % eli useampi kuin edellisessä tutkimuksessa odottaa voittojensa supistuvan seuraavan puolivuotiskauden aikana. Laajentumissuunnitelmiin tällä ei kuitenkaan näytä juuri olevan vaikutusta: yli seitsemän yritystä kymmenestä harkitsee lisäinvestointeja, ja niiden yritysten määrä, jotka eivät aio investoida lainkaan, on laskenut. Rekrytointi on lievässä laskusuunnassa, mutta silti neljä kymmenestä yrityksestä aikoo palkata lisää väkeä Kiinassa.

Neljä yritystä kymmenestä – eli enemmän kuin edellisessä tutkimuksessa – pitää alentunutta kulutuskysyntää suurimpana huolenaiheena. Aiempaa harvemmat ovat huolissaan kilpailusta, mutta asiakkaiden maksukyky ja valuuttariskit arveluttavat entistä useampia.

–Yleisesti ottaen voidaan todeta, että yritykset eivät ole yhtä optimistisia kuin edellisessä tutkimuksessa, ja tämä on linjassa viime viikkojen taloustilastojen kanssa. Samalla kuitenkin asiakkaiden välillä on suuria toimialakohtaisia eroja. Esimerkiksi auto- ja rautatieteollisuuden toimittajat ja suoraan loppukäyttäjille myyvät yritykset raportoivat erittäin hyviä myyntilukuja ensimmäiseltä vuosipuoliskolta, eikä mikään osoita tilanteen muuttuvan lyhyellä aikavälillä. Sen sijaan teräs-, sellu- ja paperi- sekä laivateollisuus painiskelee edelleen ylikapasiteetin ja alhaisen myynnin kanssa, sanoo SEB:n Shanghain toimintojen johtaja ja raportin laatija Fredrik Hähnel.

Vaikka Kiinan talous päihitti kasvussa muut johtavat taloudet, on tiettyjä riskitekijöitä, jotka voivat hidastaa kasvua entisestään. Teollisuustuotannon kasvuvauhti pieneni elokuussa alimmilleen kuuteen vuoteen eli 6,9 %:iin, ja Kiinan virallinen ostopäällikköindeksi laski elokuussa 51.1 pisteeseen oltuaan heinäkuussa vielä 51.7. Myös inflaatio on hidastunut.

Toistaiseksi Kiinan hallitus on tyytynyt antamaan pienehköjä, yksittäisille aloille suunnattuja elvytyspaketteja ehkäistäkseen talouden tasapainon enempää horjumista. Analyytikot odottavat kuitenkin entistä aggressiivisempaa elvytystä ja rahapolitiikan höllentämistä, jotta kasvu ei hidastuisi enää lisää. Pankkien varantovelvoitetta (Reserve Requirement Ratio - RRR) on ehkä lievennettävä edelleen lainanannon vauhdittamiseksi, ja jos inflaatio hidastuu entisestään, korkotason leikkauskaan vuonna 2015 ei ole poissuljettu.

–Yritykset näyttävät pitävän kiinni varsin myönteisestä käsityksestä Kiinan osalta. Vaikka suorat ulkomaiset investoinnit Kiinaan ovat viime vuosina vähentyneet, tutkimuksessa mukana olleet yritykset ilmoittivat jatkavansa investointejaan suunnitelmien mukaisesti. Osa yrityksistä aikoo jopa lisätä investointejaan, mikä oli jossakin määrin yllättävää. Rekrytoinnista tingitään jonkin verran, mutta yleisesti ottaen pohjoiseurooppalaiset yritykset aikovat jatkaa investointejaan maahan", sanoo SEB:n Shanghain toimistossa työskentelevä Kalle Mäkinen.

Seitsemän kymmenestä yrityksestä harkitsee 5–8 %:n palkankorotuksia ja yksi viidestä tähtää 3-4 %:n tasoon. Vain 14 %, eli selvästi harvempi kuin edellisessä tutkimuksessa, uskoo palkkojen nousevan 9–10 %.

–Selkeä tutkimuksesta ilmenevä trendi on, että yritykset yrittävät nyt hillitä ensi vuoden palkankorotuksia. On myös kiintoisaa havaita, miten moni yritys on huolissaan saatavistaan Kiinassa. Osoituksena tästä on mm. se, että joukko asiakkaitamme on viime aikoina raportoinut, että ne saavat maksuksi yhä useammin pankkivekseleitä. Kiinan keskuspankki PBOC on väljentänyt renminbin päivittäistä vaihteluväliä Yhdysvaltain dollariin nähden ja antoi jopa valuutan heiketä dollariin suhteen aiemmin kuluvana vuonna. Seurauksena on ollut lisääntyvä kiinnostus valuuttariskejä kohtaan, mikä näkyy myös asiakaskunnassamme, joka pyrkii suojaamaan valuuttapositionsa, Kalle Mäkinen sanoo.

Lähes kuusi kymmenestä yrityksestä odottaa renminbin heikkenevän Yhdysvaltain dollariin nähden seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun taas 35 % uskoo kurssin pysyvän vakaana. Neljä kymmenestä yrityksestä uskoo korkojen nousevan ja puolet odottaa niiden jäävän ennalleen.

Kahdesti vuodessa ilmestyvä China Financial Index -sarja pyrkii peilaamaan Kiinassa toimivien pohjoiseurooppalaisten yritysten näkemyksissä tapahtuvia muutoksia ja siten auttamaan ymmärtämään maan taloutta ja finanssimarkkinoita. 12. kertaa toteutettu tutkimus tehtiin 1.–12.9.2014 ja siihen kuului yhteensä 12 kysymystä, jotka tarkastelivat talouden tilaa, investointisuunnitelmia, tulevia rekrytointeja sekä valuutta- ja korkonäkemyksiä. Yli 50 pisteen indeksitaso kertoo positiivisista markkinatunnelmista.

Raportti on ladattavissa tästä

Lisätietoja:
Lehdistön yhteyshenkilö:
Kalle Mäkinen, Client Executive, Shanghai Anna Helsén
+86 13916970510 +46 70 698 48 58
kalle.makinen@seb.fi anna.helsen@seb.fi