Mene hakuun Mene sisältöön

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme, että päivität selaimesi uusimpaan versioon

SEB:n uusin Kiinan talousindeksi osoittaa, että yritysten odotukset Kiinan talousnäkymistä ovat entistä positiivisempia

Eurooppalaisista yrityksistä saatujen tulosten perusteella yritykset odottavat Kiinan talousnäkymien kehittyvän edelleen positiivisesti. Yritykset ilmoittavat tilausten, investointien ja myynnin kasvavan, mutta voitto-odotukset ovat heikentyneet viimeisimpään syyskuussa 2017 tehtyyn kyselyyn verrattuna. Tällä kertaa SEB:n talousindeksi on lukemassa 62,2, se on noussut syyskuusta 2017 ja vuoden takaisesta lukemasta 61,6. Maailmanlaajuinen kasvu yhdistettynä Kiinan hallituksen tekemiin uudistuksiin on parantanut Kiinan liiketoimintaympäristöä.


Saatujen uusien tilausten määrä on kasvanut, mutta voitto-odotukset ovat alhaalla; materiaalikustannukset ja kysyntä tärkeimpinä huolenaiheina

Yritysten odotukset myynnin kasvusta osoittavat, että talouden odotetaan kasvavan tasaisesti lähitulevaisuudessa: neljä viidestä yrityksestä odottaa, että saatujen uusien tilausten määrä kasvaa hieman tai merkittävästi seuraavan kuuden kuukauden aikana. Volyymien voimakkaasta kasvupotentiaalista huolimatta yritysten voitto-odotukset ovat heikentyneet edelliseen tutkimukseen verrattuna.  Syyskuussa 2017 seitsemän kymmenestä vastaajasta odotti yrityksensä voittojen kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, mutta viimeisimmässä tutkimuksessa vain noin puolet yrityksistä odottaa voittojen kasvavan, ja voittojen heikentymistä odottavien yritysten määrä kasvoi. Muutoksen syinä voivat olla materiaalikustannusten kasvu, kysyntä ja voimakas kilpailu, jotka useat yritykset mainitsevat suurimpina huolenaiheina.

On hyvä huomata, että suuri osa vastaajista edustaa teollisuutta, ja hyödykkeiden maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat näiden yritysten tuloksiin. Kun maailmantaloudessa on käynnissä kestävän kasvun vaihe ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen, hyödykemarkkinoilla tunnelma on vaihtumassa. Hyödykkeiden hinnat ovat olleet nousussa viimeisten kolmen vuoden aikana. Vastaavasti kolmasosa vastaajista mainitsee materiaalikustannukset suurimpana huolenaiheenaan.

Valuuttakurssin kehitys on vakaampaa ja aiempaa suotuisampaa

USD alkoi heikentyä CNY:hyn verrattuna joulukuussa 2016, ja siitä lähtien USD:n arvo CNY:hyn verrattuna on laskenut 10 %. Viimeaikaisen vahvistumiskehityksen takia CNY:n kurssin ennakoidaan lähitulevaisuudessa nousevan USD:hen verrattuna. CNY:n kurssikehitykseen negatiivisesti suhtautuvien osuus on laskenut kyselyyn osallistuneiden yritysten keskuudessa: maaliskuussa 2017 kolmesta neljästä yrityksestä odotti CNY:n heikkenevän USD:hen verrattuna, kun taas tässä kyselyssä vain neljäsosa yrityksistä odottaa CNY:n kurssin heikkenevän USD:hen verrattuna seuraavan kuuden kuukauden aikana. SEB ennustaa valuuttaparin USD/CNY keskinäisen kurssin olevan vuoden 2018 lopussa 6,1.

”CNY:n vahvistumisesta huolimatta yritykset eivät nauti alhaisempien materiaalikustannusten tuomaa kilpailuetua, sillä useimpien yritysten myynti ja kustannukset ovat CNY:ssä ja  ja yritysten alihankintaketjut ovat paikallisia,” sanoo Niina Äikäs, SEB:n Shanghain toimiston johtaja.

Kiinan ponnistelut CNY:n kansainvälistämiseksi ovat vihdoin alkaneet tuottaa tulosta. SEB:n Aasian strategiapäällikkö Sean Yokotan mukaan CNY:n asema varantovaluuttana kasvaa. USD pysyy hallitsevana varantovaluuttana, mutta CNY:n ”markkinaosuus” kasvaa, kun Kiina avaa pääomamarkkinoitaan, se otetaan mukaan tärkeisiin globaaleihin indekseihin ja CNY:n kysyntä kasvaa.

Luottamus Kiinan talouteen on lisääntynyt

Maan varjopankkitoiminnan hillitsemiseksi annetut määräykset ja luottokasvun rajoittamiseen tähtäävät toimet ovat alkaneet helpottaa talouden korkeaa velkaantumisastetta, ja ne ovat siten lisänneet luottamusta Kiinan kykyyn lieventää vakavan markkinakriisin riskiä. Tämän ansiosta kiinalaisten yritysten investointihalukkuus tukee markkinoiden luottamusta: puolet vastaajista ilmoittaa uusista investointisuunnitelmista, ja toisaalta kyselyyn vastanneet yritykset eivät ilmoita aikeista supistaa tuotantoa tai vähentää henkilöstöä.

Kiina pyrkii aktiivisesti parantamaan nuoren ja kehittymättömän rahoitusjärjestelmänsä sääntelyä, mikä vähitellen edistää Kiinan liiketoimintaympäristön muuttumista vakaammaksi ja ennakoitavammaksi.

Myös tutkimustulokset viittaavat tähän muutokseen, sillä useammat vastaajat katsovat, että sääntely on pysynyt muuttumattomana tai että se on lieventynyt.


 SEB:n kaksi kertaa vuodessa julkaistava Kiinan talousindeksi julkaistaan nyt 18. kerran. Tutkimuksessa peilataan Kiinassa toimivien pohjoiseurooppalaisten ja saksalaisten yritysten näkemyksissä tapahtuvia muutoksia maan taloudellisen kehityksen ja finanssikehityksen ymmärtämiseksi. Kysely tehtiin 2.–22. maaliskuuta 2018 ja siinä oli yhteensä 14 kysymystä, joissa tarkasteltiin yritysten toimintaympäristöä, investointisuunnitelmia, tulevia rekrytointeja sekä valuuttanäkemyksiä. Yli 50 pisteen indeksitaso kertoo positiivisista markkinatunnelmista. Koko raportti on ladattavissa osoitteesta  www.seb.fi.


Lisätietoja:

Niina Äikäs
SEB:n Shanghain toimiston johtaja
+862120521888

niina.aikas@seb.fi

Lataa raportti, China Financial Index Spring 2018