Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Institutionell kapitalförvaltning

SEB erbjuder institutionella placerare kapitalförvaltningstjänster för individuella behov, ett omfattande utbud av placeringsinstrument och en yrkeskunnig personal. 

Utgångspunkten i förvaltningen är alltid kundens placeringsmålsättningar och -behov. Vi satsar på personliga, långsiktiga kundförhållanden och högklassig service. 

Våra kapitalförvaltningstjänster innefattar diskretionär kapitalförvaltning, konsultativ kapitalförvaltning, samt individuella fondstrategier och enskilda fondalternativ för våra kunders behov.

SEB är Nordens ledande kapitalförvaltare. Som vår kund får du till ditt förfogande förutom SEB:s egna resurser även framstående internationella kapitalförvaltares resurser. Vårt främsta mål är att utnyttja världens bästa experters specialkunnande då vi förvaltar av våra kunders förmögenhet.

Till vår kundkrets hör företag, pensions- och försäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor, personalfonder, föreningar, samfund, stiftelser, församlingar, kommuner och städer. 

SEB:s kapitalförvaltning förvaltar kundmedel för över 10 mrd euro.

Vår verksamhetsmodell

I vår transparenta verksamhetsmodell utnyttjar vi vid sidan av SEBs egna expertis även internationella kapitalförvaltares specialkunskaper. Omsorgsfullt utvalda samarbetspartners och starka kunskaper i portföljkonstruktion är hörnstenar i vårt Multimanager koncept, som vi har utvecklat redan under en lång tid. Alla våra resurser och vår erfarenhet står till ditt förfogande.

Nordens starkaste Manager research team 

SEB har Nordens starkaste team som specialiserat sig på manager research. Deras uppgift är att sålla fram världens bästa placeringsexperter. Fonderna utvärderas och monitoreras kontinuerligt och endast de bästa portföljförvaltarna får plats på rekommendationslistan. På rekommendationslistan finns utvalda alternativ för varje tillgångsklass och marknadsområde.

Att välja ut fonder kräver speciell kompetens och speciella arbetsredskap eftersom kvalificerade resurser och utvecklade analysmetoder är en förutsättning för att utvärdera fonder och välja ut och monitorera de verkliga experterna. Endast med hjälp av grundlig forskning och kontinuerlig kontakthållning med de utvalda portföljförvaltarna kan man säkerställa att alltid har de rätta fonderna för uppbyggnad av placeringsportföljerna.

Internationellt kunnande nära den finska kunden

Vår styrka är vår förmåga att kombinera internationellt placeringskunnande och finska placerares behov. Vi anser det vara viktigt att hela vårt kunnande och erfarenhet finns till våra kunders förfogande. Våra gränsöverskridande internationella resurser utgör ett starkt stöd för vårt beslutsfattande gällande olika marknader och olika placeringssyner. Våra lokala experter överför detta kunnande till vår dagliga portföljförvaltning.

I portföljförvaltning är det helheten som avgör

Av experter utvalda fonder och ett starkt allokerings-kunnande är basen för portföljförvaltning. De viktigaste uppgifterna är att planera och upprätthålla en basallokering som motsvarar målsättningarna, välja ut de bästa fonderna till portföljen och sedan att säkerställa en kontinuerlig beredskap för att snabbt kunna reagera på förändrade situationer. Klara ansvarsområden och processer säkerställer att kunnandet är koncentrerat på de viktigaste områdena. Samarbete och en lyckad helhet är dock nyckeln till framgång.

Våra tjänster

Vi erbjuder våra instutionella kunder diskretionär eller konsultativ kapitalförvaltning. Hos oss kan man också göra enskilda fondplaceringar. Vi erbjuder våra instutionella kunder diskretionär eller konsultativ kapitalförvaltning. Hos oss kan man också göra enskilda fondplaceringar. 

Diskretionär kapitalförvaltning

Diskretionär kapitalförvaltning är vår mest heltäckande tjänst där du som vår kund drar nytta av vår expertis och långa erfarenhet. Utgångspunkten för förmögenhetsförvaltningen är tydligt definierade placeringsmålsättningar och -behov, som definieras i förvaltningsavtalet. SEB Kapitalförvaltning Finland sköter placeringsverksamheten inom ramarna för avtalet och rapporterar om portföljaktiviteten och dess resultat på månatlig basis.

Konsultativ kapitalförvaltning

Konsultativ kapitalförvaltning passar institutionella kunder som vill utnyttja vårt kunnande, men som själv vill fatta  placeringsbesluten. Tillsammans går vi igenom lämpliga placeringsalternativ för det rådande marknadsläget.  Som kund får du regelbundet information om vår placeringsstrategi med vars hjälp du kan göra egna placeringsbeslut. Du får också en egen förvaltare med vilken du kan skräddarsy placeringsstrategin.

Enskilda placeringar

Via oss kan man även göra individuella fondstrategiplaceringar samt enskilda fondplaceringar. Vi erbjuder ett brett sortiment av både SEBs egna fonder och externa kapitalförvaltares fonder. Vårt Manager Research -team analyserar och väljer ut de bästa externa kapitalförvaltarna för att vi ska kunna erbjuda de bästa produkterna och lösningarna.